Program  wychowawczy

Zespołu Szkół

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

i Gimnazjum Nr 1 w Piaskach

 

 

 

  

 


   

Spis treści

 

 1.Wstęp

 2.Wartości ustanowione i przyjęte przez społeczność szkolną

  3.Zadania szkoły w dziedzinie wychowania wynikające z podstawy programowej

 4.Zadania, cele i sytuacje wychowawcze

 5.Zakończenie

 


  

 WSTĘP

 

Opracowując Program wychowawczy szkoły przyjęliśmy następujące założenia:

 

 

1. Wychowanie, rozumiane jako mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego, łącznie z nauczaniem, jest podstawowym zadaniem szkoły.

2. Wychowawcami są wszyscy pracownicy szkoły, a podstawową formą oddziaływania wychowawczego jest „ dawanie przykładu własną postawą – zgodnością słowa i czynu”.

3. Programy pracy wychowawców klas pozostają w ścisłym związku z Programem wychowawczym szkoły. Zadania wychowawcze realizowane są zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

4. Program wychowawczy szkoły jest adekwatny do potrzeb środowiska i uwzględnia predyspozycje i możliwości nauczycieli

5. Dokonywana corocznie, na posiedzeniu rady pedagogicznej ocena pracy wychowawczej szkoły ma na celu sformułowanie wniosków, które będą podstawą ewaluacji Programu wychowawczego szkoły.

6. Program wychowawczy szkoły, Statut szkoły i Szkolny zestaw programów nauczania są dokumentami spójnymi, kształtującymi charakter szkoły

 

Spis treści


 

  

WARTOŚCI

 USTANOWIONE I PRZYJĘTE

PRZEZ  SPOŁECZNOŚĆ  SZKOLNĄ

 

  

Społeczność szkolna za najważniejsze wartości uznaje:

 

 

RODZINĘ          UCZCIWOŚĆ        SZACUNEK         MIŁOŚĆ       SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

 

Ustanowione i przyjęte przez całą społeczność szkolną wartości zobowiązują wszystkich jej członków  do ich przestrzegania i poszanowania. Będziemy się nimi kierowali w codziennym postępowaniu oraz w rozstrzyganiu konfliktów i pojawiających się trudności wychowawczych.

 

Spis treści


  

   

ZADANIA SZKOŁY

 W DZIEDZINIE WYCHOWANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

Głównym celem działalności szkoły jest zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia w sferze intelektualnej, etycznej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Do głównych zadań szkoły należy:

1.      Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na uczniu, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

2.      Poszanowanie godności ucznia.

3.      Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny

4.      Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych ucznia.

5.      Kształtowanie u ucznia pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy.

6.      Zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej.

7.      Wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów.

8.      Dbałość o to, aby uczeń mógł nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.

9.      Wyrabianie u uczniów poczucia własnej wartości oraz cech sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpo-wiedzialność, wytrwałość, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

10.  Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

11.  Uczenie szacunku dla innych ludzi oraz zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.

12.  Wyrabianie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

13.  Uczenie właściwego odbioru i wykorzystania mediów, które obecnie odgrywają dużą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym.

14.  Wszechstronne przygotowanie uczniów do samokształcenia oraz świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, krytycznej analizy i wykorzystywania informacji.

15.  Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się.

 

 

Spis treści


 

 

 

ZADANIA,  CELE  I  SYTUACJE  WYCHOWAWCZE

 

W pracy wychowawczej, w Zespole Szkół w Piaskach, przyjęto następujące zadania i cele operacyjne, które będą realizowane przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję szkoły w określonych sytuacjach wychowawczych, na poszczególnych etapach edukacyjnych :

 

 

 

Lp.

 

ZESTAWY ZADAŃ

DŁUGOFALOWYCH

CELE WYCHOWAWCZE

DLA I ETAPU EDUKACJI

(  dla dzieci w wieku 7-10 lat )

JAKO REZULTATY DZIAŁALNOŚCI

EDUKACYJNEJ NAUCZYCIELI

CELE WYCHOWAWCZE

DLA II ETAPU EDUKACJI

(dla uczniów w wieku10 - 13 lat)

JAKO REZULTATY DZIAŁALNOŚCI

EDUKACYJNEJ NAUCZYCIELI

CELE WYCHOWAWCZE

DLA III ETAPU EDUKACJI

(dla uczniów w wieku

14 - 16 lat)

JAKO REZULTATY DZIAŁALNOŚCI

EDUKACYJNEJ NAUCZYCIELI

 

I

 

ROZWIJANIE

SAMOWIEDZY

 

UCZĘ SIĘ SIEBIE, POZNAJĘ SIEBIE, WIEM O SOBIE.

 

 

 

1.

 

 

 

Odkrywanie własnej

odmienności i

indywidualności.

 

 

Wiem, że jestem człowiekiem :myślę, posługuję  się pamięcią, czuję, przeżywam, rozwijam się duchowo i fizycznie, lubię siebie                  

Jestem chłopcem lub dziewczynką. Rozpoznaję cechy własnej  płci.

Jestem Polką\Polakiem i wiem, co to oznacza. Znam swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania.

Wiem, czym się różnię od innych osób. 

Prowadzę swój album fotograficzny.  Obserwuję, jak się zmieniam.

 

Uczeń coraz lepiej rozumie, co dzieje się w nim samym w związku z tym, że się zmienia, dorośleje, wyrasta.

Uczeń analizuje  swoje emocje, sposób myślenia i zachowania. Potrafi prze-widzieć własne reakcje i panować nad nimi.

Rozumie coraz lepiej, że może się rozwijać i że może mieć na to wpływ.

Stara się akceptować swoje doświadczenia i siebie samego.

Potrafi analizować swoje mocne i słabe strony.

Potrafi nazwać swoje indywidualne cechy charakteru i wyglądu.

 

 

 

2.

 

Rozwijanie dbałości o

własny wygląd, drowie i bezpieczeństwo.

Mam własny gust, wiem w czym jest mi do twarzy.

Potrafię się ubrać i zachować stosownie do sytuacji.

Umiem zachować higienę własnego ciała.

Uczeń wie, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Rozróżnia pojęcia : higiena ciała  i higiena umysłu i przestrzega zasad higienicznego trybu życia.

Potrafi zorganizować swoją pracę i miejsce pracy zgodnie z zasadami higieny

Przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, unika niebez-piecznych miejsc i ludzi zagrażających jego zdrowiu i życiu.

Doskonali umiejętności dbania o swoje zdrowie i estetyczny wygląd.

Nie naraża innych na niebezpieczeństwo.

 

 

3.

 

Budzenie zainteresowań osobistych. Odkrywanie własnych uzdolnień

i zainteresowań.

Stwierdzenie możliwości sterowania własnym życiem.

Mam ulubione książki, hobby i zajęcia.

Lubię się uczyć i lubię szkołę.

Wiem też, które rzeczy potrafię dobrze wykonać, a co mi się jeszcze nie udaje i muszę nad tym popracować.

Umiem decydować w sprawach związanych z moją nauką szkolną, spędzaniem wolnego czasu, lekturą.

Uczeń ma swoje ulubione przedmioty związane z zainteresowaniami.

Odkrywa radość z przeżywania lektury, twórczości plastycznej, muzycznej, tea-tralnej, uprawiania sportu.

Potrafi wybrać zajęcia pozalekcyjne, lek-turę, towarzystwo kolegów, metodę pracy

oraz rodzaj rozrywki i sposób spędzania wolnego czasu.

 

Uczeń ma swoje ulubione przedmioty zwią-zane z zainteresowaniami.

Zna własne upodobania literackie, plastycz-ne, muzyczne, teatralne.

Uprawia dziedzinę sportu zgodną z indywi-dualnymi predyspozycjami.

Potrafi wybrać zajęcia pozalekcyjne, towa-rzystwo kolegów, metodę pracy, rodzaj rozrywki, sposób spędzania czasu wolnego.

Posiada już jasne poczucie swoich osobie-tych zainteresowań.

 

II.

ROZWIJANIE WEWNĘTRZNEJ  NIEZALEŻNOŚCI I INTEGRALNOŚCI

 

UCZĘ SIĘ ŻYĆ W WOLNOŚCI, WYBIERAĆ  I ODRÓŻNIAĆ  TO, CO JEST DOBRE, OD TEGO CO ZŁE

 

 

 

1.

 

 

 

Budowanie systemu i  hierarchii wartości.

Potrafię odróżnić w zachowaniach ota-czających mnie ludzi i w codziennych zdarzeniach to, co jest dobre i przyjaz-ne, od rzeczy złych i szkodliwych, piękno od brzydoty.                                      

Uczeń odróżnia i ocenia postawy pożądane i niepożądane zachowania własne i innych ludzi.

Wskazuje przykłady cenionych w życiu rodzinnym, społecznym, narodowym – ważnych wartości. Postępuje zgodnie z tymi wartościami.

Potrafi wymienić i analizować własne obowiązki i ich źródła oraz ocenić ich wypełnianie. Wypełnia swoje obowiązki.

Potrafi wyjaśnić, odwołując się do własnych doświadczeń i przekonań pojęcia : dobro, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, zaufanie, solidarność, pracowitość, odpowiedzialność, tolerancja. Potrafi wskazać wzorce osobowe godne naśladowania.

 

 

2.

 

Decydowanie o sobie zgodnie z

 systemem wartości.

Dokonywanie wyborów.         Stawianie celów

i samodzielne dobieranie do nich sposobów realizacji.

Wiem, co szkodzi mojemu zdrowiu fizy-cznemu i psychicznemu.

Wiem, co jest szkodliwe dla ludzi i śro-dowiska przyrodniczego. 

Potrafię wyrażać akceptację wobec rze-czy dla mnie dobrych i mówić „nie”, gdy rozpoznaję zagrożenie.

Potrafię dobrać sobie przyjaciół i odmó-wić przyjaźni osobom, które postępują

nieuczciwie.

Porównuje wzorce osobowe ze swoimi postawami i wartościami, formułuje wnioski ważne dla siebie.

Potrafi zaplanować cele osobiste – respektując wartości moralne, etyczne, materialne, poznawcze - w odniesieniu do najbliższych zamiarów.

Umie sformułować cel swojej pracy.

Potrafi dostrzec problem, nazwać go i wybrać sposób rozwiązania. Potrafi odrzucić niekorzystną, szkodliwą propozycję spędzania czasu, doboru towarzystwa.

Potrafi uzasadnić swój wybór, wyjaśnić skutki wyboru.

Potrafi przeciwstawić się niesprawiedliwości, niesłusznej opinii, ma własne zdanie w takich sytuacjach.

 

3.

Dostrzeganie, rozumienie i

uznawanie własnych potrzeb, swojej niezależności.

Nazywam swoje potrzeby w domu i w szkole. Wiem już, że nie mogą być one zaspokajane kosztem innych osób.     Nie daję sobą manipulować - dla nie-mczciwych spraw - przez kolegów ze szkoły i podwórka.

 

Uczeń rozróżnia potrzeby człowieka – biologiczne, intelektualne, psychiczne, moralne...

Potrafi określać swoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, współpracy, rekreacji.

Zna swoje prawa w szkole i w rodzinie. Potrafi wyrażać swoje potrzeby.

4.

Rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz wolności w powiązaniu z szanowaniem niezależności i wolności innych osób.

 

Chcę być lubiany i szanowany. Potrafię wyrażać swoje oczekiwania i potrzeby. Zachowuję się w szkole, w domu i poza nim w sposób nie naruszający wolności i niezależności innych osób. Respektuję ich potrzeby i prawa. Potrafię rozwiązywać sytuacje konfliktowe za pomocą rozmów a nie siły

Uczeń zna i rozumie pojęcia asertywności, potrafi zachowywać się asertywnie. Potrafi współdziałać z innymi osobami w celu zaspokajania potrzeb intelektualnych, poczucia bezpieczeństwa, twórczości itp.

Szanuje poglądy innych osób i potrzeby osób niepełnosprawnych, nieśmiałych, słabszych Rozumie sens i znaczenie reguł postępowania, szanuje ustalone reguły, uczestniczy w ich ustalaniu. Wychodzi naprzeciw ludziom potrzebującym wsparcia.

 

5.

Dostrzeganie i rozumienie związków z innymi ludźmi, granic własnych możliwości.

Gdy mam problem, nie wybucham złoś-cią, krzykiem, lecz staram się znaleźć wyjście z sytuacji.

Wiem gdzie szukać pomocy. Nie wstydzę się wyrażać potrzeby pomocy

Potrafi rozpoznać i obiektywnie ocenić możliwości działania i własną zależność od umie-jętności i własnej sprawności. Potrafi docenić i szanować pracę i poświęcenie innych osób : rodziców, członków rodziny, pracowników szkoły, przyjaciół.

 

 

III.

 

BUDOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI.

 

 

 

UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ ŚWIAT, SZUKAM W NIM MIEJSCA DLA SIEBIE.

 

 

1.

 

 

Uzyskiwanie klarownego obrazu siebie jako członka społeczności: rodziny, szkoły, mieszkańca, pracownika, obywatela. Poznawanie otaczającego świata

 

Znam historię mojej miejscowości. Wiem, jakie imiona noszą moi rodzice i dziadkowie a także znam rodowe naz-wisko mojej mamy.

Wiem czym się zajmują moi rodzice, gdzie pracują, czym się interesują.

Wiem jakie są moje prawa i obowiązki jako członka rodziny i społeczności szkolnej.

Znam swoje najbliższe środowisko, za-kłady pracy, zabytki, ciekawe zjawiska w okolicy.

Potrafię opowiedzieć, co ciekawego znaj-duje się w moim regionie.

Wiem, kim jest patron mojej szkoły.

 

Uczeń jest świadomy swojej przynależ-ności do rodziny, społeczeństwa, narodu Rozumie każde z tych pojęć.

Swoim zachowaniem i postawą potrafi wyrazić przywiązanie, okazać szacunek i troskę o najbliższych.

Potrafi określić swoją rolę w rodzinie i społeczności szkolnej. Potrafi wyjaśnić pojęcia : tożsamość narodowa, społecz-na, kulturowa, społeczność, ojczyzna, obywatel, demokracja, państwo.

Rozumie i szanuje tradycja rodziny, szkoły, regionu i narodu.

Zna Miejsca Pamięci Narodowej w oko-licy swojej miejscowości regionie – umie się godnie w nich zachować.

Godnie zachowuje się w miejscach kultu religijnego.

 

 

Uczeń jest świadomy swojej przynależności do rodziny, społeczeństwa, narodu, Europy. Rozumie każde z tych pojęć. 

Swoim zachowaniem i postawą potrafi wy-razić przywiązanie, okazać szacunek i troskę o najbliższych.

Potrafi określić swoją rolę w rodzinie i spo-łeczności szkolnej.

Potrafi wyjaśnić pojęcia : tożsamość naro-dowa, społeczna, kulturowa, społeczność, ojczyzna, obywatel, demokracja, państwo. Potrafi wyjaśnić związki swojego życia i ro-dziny z szerszą rzeczywistością społeczną, zjawiskami zachodzącymi w społeczeństwie.

Rozpoznaje i nazywa wartości kulturowe.

Rozumie i szanuje tradycja rodziny, szkoły, regionu i narodu. Zna Miejsca Pamięci Narodowej w okolicy swojej miejscowości regionie  – umie się godnie w nich zachować

Godnie zachowuje się w miejscach kultu religijnego.

Umie prezentować walory swojej szkoły, miejscowości, regionu, kraju ojczystego.

 

 

 

2.

 

 

Tworzenie właściwych relacji z otoczeniem obejmujących sferę poznawczą i uczuciową.

Wiem, jak się nazywają moi nauczyciele i dyrektor szkoły. Znam nazwiska i imio-na moich kolegów w klasie. Wiem, czym się interesują moi koledzy w klasie, a oni znają moje zainteresowania. Staram się jak najlepiej reprezentować swoim za-chowaniem moją rodzinę i szkołę.

Jestem taktowny i koleżeński. Gdy tylko potrafię, pomagam kolegom w nauce.

W miarę swoich możliwości pomagam ludziom, szczególnie, gdy osobą potrze-bującą pomocy jest ktoś niepełnospraw-ny lub młodsze dziecko. Swoim zachowaniem nie narażam innych osób na cierpienie.

Dbam o porządek w miejscach, w któ-rych przebywam. Potrafię wspólnie z kolegami zorganizować coś pożytecz-nego dla klasy, a nawet szkoły.

 

Uczeń potrafi bezkolizyjnie funkcjonować w grupie i doceniać pomoc wzajemną. Potrafi uczestniczyć w pracy zespołowej. Potrafi współdziałać i współzawodniczyć.

Potrafi przyjmować role i zadania ważne dla grupy i rodziny i być za nie odpowie-dzialny. Zna i respektuje reguły i normy zachowania w zespole.

Zachowuje się etycznie.

Respektuje szkolne regulaminy i zasady współżycia, dotrzymuje terminówi umów

Uczeń potrafi bezkolizyjnie funkcjonować w grupie i doceniać pomoc wzajemną. Potrafi uczestniczyć w pracy zespołowej. Potrafi współdziałać i współzawodniczyć.

Potrafi przyjmować role i zadania ważne dla grupy, rodziny i szkoły oraz być za nie od-powiedzialny. Zna i respektuje reguły i nor-my zachowania w zespole.

Zachowuje się etycznie.

Respektuje szkolne regulaminy i zasady współżycia, dotrzymuje terminów i umów.

Zna i stosuje konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

 

 

 

3.

 

 

Rozwijanie zainteresowań, umiejętności organizacji uczenia się, zamiłowania do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem.

Systematycznie czytam książki wypoży-czone w bibliotece szkolnej, ponieważ lubię czytać. Prowadzę własną biblioteczkę domową. Wspólnie z kolegami opiekuję się założoną przez nas biblioteczką klasową. Biorę udział w klasowych programach, teatrzykach. Czytam moje ulubione czasopismo dla dzieci.

Lubię się uczyć i mam już nawet swoje ulubione przedmioty i tematy. Wypróbowuję swoje sposoby uczenia się, np. gdy nie potrafię czegoś wyjaśnić słowami lub zapamiętać, mogę to nary-sować lub namalować. Wiem, co poma-ga, a co przeszkadza w nauce. Potrafię skoncentrować się na jednej czynności, gdy się uczę lub pracuję.

Lubię chodzić do kina i teatru na spekta- kle dla dzieci. Potrafię opowiedzieć, co mnie zainteresowało, a z czym się nie zgadzam.

Lubię podglądać i obserwować świat przyrody. Prowadzę własny album przy-rodniczy, w którym notuję własne ober-wacje i pytania, hodowlę roślin itp.

Piszę pamiętnik.

 

Uczeń charakteryzuje się postawą pracy, troszczy się o wynik swoich działań.

Lubi czytać.

Coraz lepiej rozumie swój sposób myśle-nia, uczenia się. Lubi się uczyć, ćwiczy pamięć, wyobraźnię, uwagę, umiejęt-ność obserwacji.

Pracuje w samorządzie, uczestniczy w zajęciach koła zainteresowań. Rozwija swoje hobby.

Docenia wartość wspólnego uczenia się w zespole przez rozwiązywanie proble-mów.

Jest wrażliwy na problemy poznawcze, potrafi sformułować hipotezę i poszuki-wać argumentów.

Odczuwa przyjemność i satysfakcję z kontaktów z literaturą, plastyką, muzyką Ma poczucie umiaru i delikatności w manifestowaniu swoich  zainteresowań.

Potrafi się skoncentrować na zadaniu i przeżyciu estetycznym.

Uczeń charakteryzuje się postawą pracy, troszczy się o wynik swoich działań. Rozumie swój sposób myślenia. Potrafi wskazać własny  sposób uczenia się. Wie, że uczy się dla siebie.

Posiada jasne poczucie swoich umiejętności i metod działania.

Pracuje w samorządzie, uczestniczy w zaję-ciach koła zainteresowań. Rozwija swoje hobby. Docenia wartość wspólnego uczenia się w zespole przez rozwiązywanie proble-mów.

Chętnie rozwiązuje problemy, jest dociekli-wy, twórczy.

Świadomie wybiera formy obcowania z kulturą i potrafi bronić swoich wyborów.

Jest wytrwały w swoim dążeniu do celu.

 

IV.

WZMACNIANIE POCZUCIA WPŁYWU I SPRAWSTWA.

 

UCZĘ SIĘ CORAZ LEPIEJ, MĄDRZEJ I ODPOWIEDZIALNIEJ

1.

Rozwijanie kreatywnej postawy wobec siebie i otaczającej rzeczywistości.

Wiem, że problemy można rozwiązać na wiele różnych sposobów. Rozwijam umiejętności wykonywania zadań, po-szukuję nowych sposobów. Lubię docie-

kać prawdy.

Wymyślam różne rebusy, łamigłówki i zagadki, skecze i gry.

Lubię marzyć, opowiadać baśnie i inne niezwykłe historie.

Uczeń aktywnie poszukuje nowych sposo-bów uczenia się, podejmuje próby rozwią-zywanie problemów na różne sposoby. Próbuje przewidywać i wyjaśniać skutki podjętej decyzji. Potrafi analizować i oce-niać korzyści oraz koszty własnej samo-dzielności, brać za nią odpowiedzialność. Stara się właściwie wykorzystywać  i sam tworzyć sytuacje sprzyjające samorządnym działaniom na rzecz wspólnego dobra osób i środowiska.

 

Uczeń doskonali wybrane sposoby ucze-nia się, jest otwarty na nowe rozwiązania. Umie wskazać przyczyny podjętej decyzji. Rozumie, że jest za nią odpowiedzialny i jest gotów ponieść tą odpowiedzialność.

Aktywnie działa w klasie, środowisku szkolnym, na miarę własnych możliwości włącza się w działania lokalne.

Potrafi występować z inicjatywą zarówno w środowisku rodzinnym, jak i szkolnym.

 

 

2.

 

 

Rozwijanie umiejętności komunikowania się, poszukiwania i interpretowania informacji  w postawie otwartej, ale jednocześnie krytycznej.

Zależy mi na skutecznym porozumiewa-niu się z innymi ludźmi. Lubię rozmawiać na interesujące mnie tematy. Umiem słuchać i zadawać pytania.

Wiem, jakie informacje mogę znaleźć w bibliotece szkolnej, w encyklopediach. Uczę się posługiwać komputerem.

Uczę się języka obcego.

Wiem, że należy ostrożnie przyjmować różne informacje, bo nie wszystkie mu-szą być prawdziwe

Uczeń zna i stosuje różne sposoby prowa-dzenia dialogu i dyskusji. Zna, docenia i stosuje różne możliwości wyrażania włas-nych myśli, uczuć, emocji: słowne i poza-werbalne.

Umie słuchać innych ludzi.

Potrafi nawiązać i podtrzymywać kontakt i współpracę  z innymi osobami.

Potrafi polemizować, wyjaśniać własne sta-nowisko, wystąpić na forum klasy, samo-rządu itp.

Potrafi samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej. Potrafi poszukiwać informacji, posługując się komputerem, korzystając z Internetu.

 

Uczeń przestrzega zasad konstruktywnej rozmowy i dyskusji. Z uwagą słucha swoich rozmówców, potrafi bronić włas-nego stanowiska i stawiać pytania ad-wersarzowi.

Rozumie prawo drugiego człowieka do własnego zdania i  potrafi okazać szacu-nek osobom myślącym inaczej niż on. Potrafi z nimi współpracować.

Świadomie korzysta z ofert reklamy, za-sobów Internetu.

Posługuje się komputerem jako narzę-dziem pracy.

 

 

 

 

3.

 

 

Rozwijanie sprawności i samodzielności życiowej.

 

Uczeń umie zachować się rozsądnie w no-wej sytuacji, analizować zdarzenia i ich przyczyny.

Potrafi poradzić sobie w sytuacjach wyma-gających podstawowych umiejętności prak-tycznych ( związanych ze sprawnością ru-chową, majsterkowaniem, szyciem, utrzy-maniem porządku wokół siebie ).

Potrafi w sytuacjach praktycznych zastoso-wać wiedzę teoretyczną, udoskonalać i przekształcać te sytuacje.

Potrafi zaopiekować się osobą potrzebującą pomocy np. chorą, niepełnosprawną, zagu-bioną, nieśmiałą, pokrzywdzoną.

Bezpiecznie i samodzielnie porusza się na ulicy.

Potrafi posługiwać się sprzętem audiowizu-alnym, komputerowym, urządzeniami gos-podarstwa domowego.

 

Uczeń potrafi zaplanować imprezę, wy-cieczkę klasową, dalszą edukację;podjąć zadania wynikające z planu i rzetelnie się z nich wywiązać.

Wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętno-ści w codziennych sytuacjach życiowych. Potrafi określić własne potrzeby w zakre-sie doskonalenia podejmowanych czyn-ności.

Podejmuje role opiekuńcze zgodnie z własnymi predyspozycjami.

Samodzielnie zbiera informacje, potrafi zadawać jasno sprecyzowane pytania, określić własne oczekiwania i potrzeby.

Bez problemów korzysta z różnych źró-deł informacji.

Załatwia podstawowe sprawy w sekreta-riacie szkoły, urzędach. Zna zadania instytucji i urzędów na terenie powiatu.

 

 

 

4.

 

 

Branie odpowiedzialności za swoje wybory, za własną naukę i rozwój.

Uczenie się konstruktywnej samooceny.

 

Potrafi zaplanować dla siebie zadania na określony czas i wywiązać się z nich.

Dba o jakość wyników swojej działalności. Potrafi przeprowadzić samoocenę zachowa-nia, umiejętności, postaw oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość i kierować się nimi w dalszych zachowaniach.

 

Uczeń potrafi planować działania związa-ne z wywiązywaniem się z roli członka rodziny i ucznia.

Zna swoje mocne i słabe strony, wie w jakim zakresie powinien podjąć pracę nad sobą.

Potrafi dokonać autoprezentacji i obiek-tywnej samooceny.

Umie wskazać przyczyny własnych nie-powodzeń. Rozumie konieczność ponie-sienia konsekwencji niewłaściwie podję-tych decyzji.

 

 

 

5.

 

 

Samodoskonalenie,  autokreacja.

Przekraczanie własnych granic w sferze intelektualnej, emocjonalnej i sprawności fizycznej.

 

Pracuje nad przezwyciężeniem własnych wad i słabości ( np. chełpliwości i próżności, lenistwa ).

Dba o własny wygląd, zdrowie fizyczne i psychiczne.

Uprawia sport, ćwiczy zręczność, zwinność, precyzję ruchów.

Ustala dla siebie nowe coraz trudniejsze reguły postępowania.

Poszukuje nowych fascynacji np. sztuką pracą dla innych itp.

Poszukiwanie nowych metod uczenia się porozumiewania z innymi ludźmi.

Podejmuje coraz bardziej świadome próby planowania własnego rozwoju, działań na rzecz środowiska naturalnego i społeczeń-stwa

 

Uczeń ma świadomość własnych ograni-czeń zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej oraz w zakresie spra-wności fizycznej. 

Świadomie podejmuje pracę nad sobą, rozwija swoje mocne strony.

Poznawanie siebie sprawia mu przejem-ność, wytycza nowe kierunki działania.

Napotykane trudności motywują go do działania.

Wyciąga prawidłowe wnioski z negatyw-nych doświadczeń i uwzględnia je w pla-nowaniu pracy nad sobą oraz własnej kariery szkolnej i zawodowej.

 

 

Spis treści


 

 

 

ZAKOŃCZENIE

 

Przyjęte zadania i cele operacyjne określone zostały na podstawie następujących założeń:

 

1. Wychowanie jest procesem długofalowym, obejmującym wszystkie etapy rozwoju ucznia naszej szkoły, tj. młodszy wiek szkolny, okres dojrzewania i dorastania.

2. Na każdym etapie rozwoju głównym celem zabiegów wychowawczych jest pomoc ucznio-wi w odkrywaniu siebie.

3. Poznanie siebie jest podstawowym warunkiem podejmowania działań na rzecz świado-mego kształtowania własnej osobowości.

4. Poznanie i rozumienie siebie sprzyja samoakceptacji. Osoba akceptująca siebie zdolna jest do nawiązywania właściwych relacji z innymi ludźmi, opartych na poszanowaniu godności własnej i drugiego człowieka oraz do rozwiązywania problemów życiowych bez uciekania się do środków odurzających i farmakologicznych, czyli sztucznego regulowania uczuć.

 

Spis treści