Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. (DZ. U. z 2004r, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie MEN w sprawie typów szkół i placówek w których tworzy się Samorządy Uczniowskie z dn. 23.02.2007.
3. Statut Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach.

Regulamin zawiera rozdziały:

I.

Postanowienia ogólne

II.

Organy samorządu

III.

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

IV.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

V.

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

VI.

Tryb przeprowadzania wyborów do Samorządu Uczniowskiego

VII

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

VIII

Postanowienia końcowe

 I. Postanowienia ogólne

1.       Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.       Samorząd Uczniowski jest organizacją niezależną, a jego organy reprezentują ogół uczniów szkoły.

3.       Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa odrębny regulamin wyborów.

4.       Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.

5.       W Zespole Szkół w Piaskach działają trzy odrębne sekcje Samorządu Uczniowskiego: dla klas 1- 3 nauczania zintegrowanego, dla klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz dla Gimnazjum.

 

 II. Organy Samorządu

1.       Organem Samorządu  Uczniowskiego jest jego Rada w skład, której wchodzą:
a)     Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,
b)    zastępca przewodniczącego,
c)     sekretarz,
d)    skarbnik,
e)     członkowie.

 III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

1.       Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:
a)
reprezentuje Samorząd Uczniowski,
b) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego,
c) przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego,
d) przydziela zadania poszczególnym członkom,
e) organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Radami Klasowymi.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:
       
a)    podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań Samorządu,
       
b)   opracowuje harmonogram prac Samorządu,
       
c)    kieruje bieżącą pracą Samorządu,
       
d)    reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,
       
e)    informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
       
f)     współpracuje z przewodniczącymi klas.

3. Dyrektor szkoły zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe, oraz współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.

 

 IV. Opiekun Samorządu

1.       Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wyznacza Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2.       Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu zadań i pośrednictwo między Samorządem a Organami Szkoły.

 

V. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z ustalonym przez siebie w porozumieniu z opiekunem planem pracy.
2. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czasie pozalekcyjnym.
3. Zebrania odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Mogą być organizowane częściej, jeśli zajdzie potrzeba.
4. Każdy z uczestników zebrania ma prawo zabrać głos i wnioskować w interesującej go sprawie.
5. Wnioski i uchwały podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Głosowanie jest jawne.

  

VI. Tryb przeprowadzania wyborów do Samorządu Uczniowskiego

  1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego są przeprowadzane demokratycznie w sposób tajny.

  2. W wyborach uczestniczą wszyscy uczniowie.

  3. Głosowanie odbywa się w budynku szkolnym.

  4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego powołuje komisję wyborczą, w skład której wchodzą:

a)       przewodniczący,

b)    sekretarz,

c)    trzech członków.

  1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ustala zakres obowiązków komisji wyborczej.

  2. Termin wyborów ustala opiekun Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z dyrekcją szkoły i Radą Samorządu.

  3. Na miesiąc przed wyborami przewodniczący Samorządu Uczniowskiego podaje do wiadomości wszystkich uczniów nazwiska kandydatów do nowej Rady Samorządu Uczniowskiego.

  4. Po przeprowadzeniu wyborów w skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba wybrana przez Radę Samorządu.

  5. Przekazanie władzy nowo wybranej Radzie Samorządu odbywa się na uroczystym apelu z okazji zakończenia raku szkolnego.

  

VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego

2.     Roczny Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego.

3.     Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.

 VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Uchwały Samorządu Uczniowskiego muszą być zgodne z obowiązującym prawem oświatowym oraz Statutem Szkoły.
2. Dyrektor może zawiesić lub uchylić uchwałę albo inne postanowienie Samorządu Uczniowskiego, jeśli jest ono niezgodne z prawem Uczniowskiego założonymi celami.