Regulamin wycieczek krajoznawczo-turystycznych

 

I.     Postanowienia wstępne

1.        Uczestnikami wycieczki są uczniowie Zespołu Szkół w Piaskach według wykazu, któ­rzy posiadają pisemną zgodę rodziców na w/w imprezę i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych.

2.        Uczestnicy wycieczki punktualnie przybywają na wyznaczone miejsce zbiórki.

3.        Każdy uczestnik wycieczki posiada odpowiednie wyposażenie turystyczne, strój (buty, odzież wierzchnia, osobista) i środki higieny osobistej; nie zabiera ze sobą przedmiotów wartościowych.

4.        W trakcie wycieczki obowiązuje zakaz:

-         posiadania i palenia papierosów,

-         posiadania oraz spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych,

-         posiadania i zażywania narkotyków.

W przeciwnym razie rodzice/opiekunowie zostaną zobowiązani do odbioru dziecka własnym transportem i na własny koszt bez zwrotu kosztów poniesionych na wy­cieczkę.

 1. W czasie wycieczki uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń opiekunów.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do zgłaszania opiekunowi wszelkich zagrożeń dla życia i zdrowia natury technicznej, organizacyjnej i wynikającej z zachowań współuczestni­ków.
 3. Każdy uczestnik wycieczki może bezpośrednio zwrócić się do wszystkich opiekunów i kierownika w sprawach osobistych.
 4. Uczestnik wycieczki:
  - jest uśmiechnięty, koleżeński, zadowolony,
  - to człowiek honoru stosujący zasady fair-play,
  - udziela bezpośredniej pomocy.

II.  Zachowanie podczas jazdy

Autobusem

1.        Uczestnicy zajmują stałe miejsca w autokarze.

2.        Sprawdzają, czy w autobusie nie ma jakiś zniszczeń, gdy są, natychmiast zgłaszają je opiekunowi.

3.        W czasie przejazdu nie zmieniają miejsca, nie spacerują. W przypadku złego samo­poczucia informują o tym opiekunów, kierownika wycieczki. Uczestnicy dbają o ład, porządek w autokarze. Odpady, papiery gromadzą w torbach foliowych, które w czasie postojów składają do koszy, pojemników.

4.        W czasie przejazdu organizowane są przerwy relaksujące. Przerwy odbywają się na przydrożnych parkingach. Uczestnicy wycieczki poruszają się tylko po terenie wyzna­czonym przez kierownika wycieczki. Nie wolno wchodzić na jezdnię, przechodzić na drugą stronę, oddalać się samowolnie od autokaru.

Pociągiem

1.        Na stację należy iść parami (przy pierwszej i ostatniej parze idzie nauczyciel lub opie­kun), nie wolno oddalać się od grupy.

2.        W pociągu zajmujemy miejsca tylko w jednym wagonie.

3.        W żadnym wypadku nie wolno opuszczać samodzielnie wagonu, ani wysiadać z po­ciągu.

4.        Nie wolno wychylać się przez okna.

5.        Z pociągu wysiadamy na wyraźne polecenie kierownika wycieczki, zabieramy wszyst­kie swoje rzeczy.

Rowerem

 1. W wycieczce rowerowej mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową lub motorowerową
 2. Rowerzyści poruszają się jeden za drugim w kolumnie
 3. Kolumna rowerowa nie może liczyć więcej jak 15 pojazdów
 4. Odstęp pomiędzy kolumnami rowerowymi nie może być mniejszy niż 200 m.
 5. Rowerzyści są zobowiązani korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych.
 6. W przypadku braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z pobocza, a jeśli jest to niemożliwe z prawej strony jezdni.
 7. Rowerzyście zabrania się:

- jazdy bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy i nóg na pedałach

- czepiania się innych pojazdów

- holowania roweru

- jazdy po chodniku, z wyjątkiem sytuacji kiedy biegnie on wzdłuż  drogi na której   

   brak jest wydzielonej ścieżki rowerowej, a pojazdom wolno jechać z prędkością

   większą niż 60 km/h i szerokość chodnika przekracza 2 m.

 1. Rower powinien być sprawny technicznie i posiadać:

- przynajmniej jeden sprawny hamulec

- światło białe skierowane do przodu

- światło czerwone skierowane do tyłu

- światło odblaskowe, czerwone o kształcie innym niż trójkąt

- sygnał dźwiękowy

III.   Zachowanie podczas zwiedzania

1.        Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, wystaw nie dotykamy ekspona­tów, uważnie słuchamy objaśnień przewodnika lub nauczyciela.

2.        Nie oddalamy się od grupy, chyba, że nauczyciel pozwala zwiedzać indywidualnie.

3.        W zwiedzanych obiektach nie hałasujemy, nie spożywamy żadnych pokarmów, nie sia­damy w miejscach do tego nie przeznaczonych.

4.        Podczas zwiedzania obiektów sakralnych dostosowujemy się do zasad obowiązują­cych w tym obiekcie (odpowiedni strój, zachowanie ciszy, uszanowanie miejsca świętego).

5.        Na szlaku prowadzi przewodnik lub nauczyciel.

6.        Tempo marszu oraz czas i miejsce odpoczynku wyznacza przewodnik lub nauczyciel.

7.        Podczas wędrówki staramy się iść rytmicznie, nie hałasujemy, nie śmiecimy, nie cho­dzimy na skróty, nie niszczymy przyrody żywej i nieożywionej, słuchamy uważnie objaśnień przewodnika.

8.        Przechodzenie przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach. Zabrania się uczestnikom indywidualnego przechodzenia przez jezdnię.

IV.    Zachowanie na kąpielisku lub basenie

1.        Korzystamy z kąpieli tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod nadzorem ratow­nika.

2.        Na kąpielisko (basen) zawsze zabieramy ze sobą swój własny ręcznik.

3.        Do wody wchodzimy grupami wyznaczonymi przez nauczyciela.

4.        Nie oddalamy się od grupy.

5.        W wodzie nie bawimy się w zabawy zagrażające bezpieczeństwu kąpiących.

6.        Nie skaczemy na „główkę”.

V.       Zachowanie w miejscu zakwaterowania

1.        Przydział miejsc noclegowych ustala opiekun wycieczki.

2.        Po zajęciu miejsc w pokojach zachowujemy się kulturalnie: nie kładziemy na łóżkach bagażu, nie niszczymy mebli, nie wychylamy się z okien, nie trzaskamy drzwiami, nie śmiecimy, nie biegamy, nie hałasujemy.

3.        Zgłaszamy opiekunowi zauważone braki lub zniszczenia w wyposażeniu pokoju.

4.        Bezwzględnie przestrzegamy ciszy nocnej od godz. 2200 do 600, w tym czasie przeby­wamy wyłącznie w swoich pokojach.

5.        W sanitariatach utrzymujemy idealną czystość.

6.        Za wszelkie zniszczenia w obiekcie noclegowym ponosimy odpowiedzialność materialną.

VI.    Po podróży

1.        Przed opuszczeniem autokaru (pociągu) należy sprawdzić czy zostawiamy po sobie ład i porządek.

2.        Należy się upewnić, czy w autokarze (pociągu) nie zostały żadne bagaże.

 

Dokumenty potrzebne przy organizowaniu wycieczek:
- karta wycieczki
- karta wyjścia
- lista uczestników
- harmonogram wycieczki
- zezwolenie
- rozliczenie