S T A T U T

 

ZESPOŁU SZKÓŁ

Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika

i Gimnazjum nr 1

w Piaskach

 

 

  

 

  

S P I S    T R E Ś C I

 

Rozdział I            PODSTAWOWE INFORMACJE O  SZKOLE

Rozdział II           CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

Rozdział III         SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY

Rozdział IV          OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE
Rozdział V           ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA

Rozdział VI           ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział VII          NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział VIII        UCZNIOWIE SZKOŁY

Rozdział IX       TRADYCJA SZKOLNA

Rozdział X          POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

 

 

 


 

Rozdział I                  PODSTAWOWE  INFORMACJE  O  SZKOLE

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi:. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa
                                 im. Mikołaja Kopernika
                            i Gimanzjum nr 1 w Piaskach

2.W skład zespołu wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja  Kopernika w Piaskach
 2. Gimnazjum nr 1 w Piaskach

3.Organem prowadzącym jest Gmina Piaski.

4.Organem nadzoru pedagogicznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

5.Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek przy ulicy Drzęczewskiej nr 9 w Piaskach.

6. Ilekroć w Statucie jest mowa o Szkole bez określenia szkoła podstawowa lub gimnazjum, należy rozumieć, że chodzi o Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach.

 Spis treści


 

Rozdział II                        CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

§ 2

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 r. ze zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Szkoła zapewnia w szczególności:

1)      poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym  kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

2)      traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

3)      rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

4)      znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi zarówno w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, jak i moralnym oraz duchowym,

5)      opiekę w zakresie stwarzania warunków bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,

6)      pomoc psychologiczną i pedagogiczną

7)      wyrównanie braków u uczniów mających trudności w nauce,

8)      poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

9)      efektywne współdziałanie w zespole i pracę w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,

10)   kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata.

3. Szkoła realizuje:

1)      podstawę programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej i gimnazjum

2)      Szkolny Program Wychowawczy

3)      Szkolny Program Profilaktyki.

4. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

Spis treści


 

Rozdział III      SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY

§ 3

1.Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez:

1)      kształcenie zgodnie z założeniami podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego

2)      organizację obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie ze szkolnym planem nauczania,

3)      oddziaływanie wychowawcze skierowane na wszechstronny rozwój osobowy uczniów we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,

4)      prowadzenie zajęć :dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych, gimnastyki korekcyjnej i innych wspierających harmonijny rozwój każdego ucznia,

5)      pracę pedagoga, psychologa, logopedy i innych specjalistów,

6)      prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych,

7)      prowadzenie świetlicy,

8)      organizację wycieczek,

9)      organizację i udział uczniów w konkursach,

10)   organizację apeli, uroczystości oraz imprez szkolnych.

§ 4

1.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1)      zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia;

2)      w czasie wycieczek i  imprez- przez organizatorów oraz nauczycieli wyznaczonych do   pełnienia opieki,

3)      dyżury nauczycieli w budynku i na boisku pełnione wg planu dyżurów i zgodnie z regulaminem pełnienia dyżurów przez nauczycieli,

4)      zapewnienie warunków uniemożliwiających osobom postronnym dostanie się na teren szkoły poprzez dyżury pracowników przy drzwiach wejściowych,

5)      monitoring obiektu szkolnego i boisk,

6)      umożliwienie funkcjonowania  gabinetu higieny szkolnej,

7)      szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

8)      stałą współpracę z policją,

9)      uwzględnianie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

 

§5

1.Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, Szkoła udziela wsparcia poprzez:

1)      pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga, psychologa, logopedę szkolnego i instytucje świadczące poradnictwo specjalistyczne,

2)    zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

3)    występowanie o wsparcie do instytucji i organizacji pozarządowych.

 

2. Szkoła udziela pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium.

 

3.Uczniom szkoły może być udzielana pomoc o charakterze socjalnym zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

 


 

Rozdział IV OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE

 

§ 6

Ocenianiu podlegają:

1)       osiągnięcia edukacyjne ucznia

2)       zachowanie ucznia

§ 7

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

§ 8

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Nauczyciele informują:

1)      uczniów- w pierwszym tygodniu nauki podczas zajęć edukacyjnych 

2)      rodziców (prawnych opiekunów)- podczas zebrania, poprzez udostępnienie wymagań w bibliotece szkolnej do 30 września.

 

§ 9

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ustnie uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)      uczniów – na lekcji wychowawczej

2)      rodziców – na zebraniu

 

§ 10

1.Nauczyciel oceny bieżące, spostrzeżenia i informacje o uczniach gromadzi w dzienniku lekcyjnym, dzienniczku ucznia, klasowym zeszycie uwag. Klasowy zeszyt uwag i dzienniczki uczniowskie opatrzone zostają pieczątką szkoły.

2.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana:

1)      uczniowi -w czasie lekcji

2)      na  pisemny wniosek rodzica- każdorazowo do wglądu

3)      w pozostałych przypadkach rodzicom - w czasie wywiadówek, dni otwartych lub po ustaleniu z nauczycielem innego terminu.

4. W klasach I-III szkoły podstawowej sprawdzone prace uczeń zanosi rodzicom do podpisu i zwraca nauczycielowi.

5. Nauczyciel przechowuje prace pisemne do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.

 

§ 11

 Uczeń lub jego rodzic ma prawo wystąpić do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o uzasadnienie oceny. Dyrektor  zobowiązuje nauczyciela , którego sprawa dotyczy, do pisemnego uzasadnienia oceny w terminie jednego  tygodnia od daty wpływu wniosku.

 § 12

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2.Dyrektor szkoły zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, w tym zespołem Aspergera  z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

3.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

 4.Uczeń zwolniony z zajęć informatyki, zajęć komputerowych oraz z nauki drugiego języka obcego przebywa w czasie tych zajęć w świetlicy szkolnej. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przybywa ze swoją klasą ( grupą) nie biorąc udziału w ćwiczeniach.

5.Jeśli zajęcia, z których uczeń jest zwolniony odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji, to na pisemną prośbę rodzica uczeń może zostać zwolniony do domu.

 

§ 13

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej w ocenie bieżącej stosuje się oznaczenia:

A-    potrafisz

B-     na ogół potrafisz, ale popełniasz błędy

C-     staraj się bardziej, bo nie potrafisz

2.Oznaczenia te wzbogacone są o znaki plus i minus.

3.Nauczyciel stosuje również ustne i pisemne określenia typu: poćwicz, popraw, spróbuj, wspaniale,  masz szansę by..., stać cię itp.

4.Podczas zajęć religii (etyki) nauczyciele stosują skalę stopniową określoną w § 14 ust.1.

5.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ucznia klas I-III jest ocena opisową

 

§  14

1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustala się według następującej skali:

stopień celujący                          - 6

stopień bardzo dobry                 - 5

stopień dobry                            - 4

stopień dostateczny                   - 3

stopień dopuszczający                - 2

                         stopień niedostateczny              - 1

2.Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących i śródrocznych znaku plus za wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej.

 

§ 15

1.      Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

·                     w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej

·                     potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,

·                     wychodzi z samodzielnymi propozycjami rozwiązywania konkretnych problemów,

·                     umie powiązać wiedzę z różnych przedmiotów i zastosować ją w praktyce,

 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

·                    opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej,

·                     potrafi sprawnie wykorzystywać je w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych

·                    umie posługiwać się wskazanymi przez nauczyciela źródłami informacji,

·                     wykazuje aktywność w czasie lekcji,

 

 3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

·         opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej,

·         poprawnie stosuje w praktyce zdobyte wiadomości ,

·         samodzielne rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, a zadania trudniejsze  wykonuje z pomocą nauczyciela,

·         potrafi korzystać z  poznanych na lekcjach źródeł informacji,

·         aktywnie uczestniczy w lekcji.

 

 4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         w stopniu zadowalającym opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej,

·         potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji,

·         wykonuje samodzielnie typowe zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim  stopniu trudności, a zadania trudniejsze –z pomocą nauczyciela

 

5)  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

·         ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w podstawie  programowej

·         rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu  trudności.

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej

·         nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

·         nie potrafi posługiwać się podstawowymi, znanymi z lekcji źródłami informacji

 

§ 16

1.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych , plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

§ 17

 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia szkoły podstawowej, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

3. Dostosowanie wymagań dla ucznia szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

polega na:

1)   zamieszczaniu w aneksie wybranego przez siebie programu edukacyjnego uwag do jego  realizacji uwzględniających możliwości ucznia

2)   przygotowywaniu dla ucznia materiałów edukacyjnych pochodzących z różnych źródeł

      3)   przygotowywaniu oddzielnej wersji sprawdzianów

4.Informację o stwierdzonych zaburzeniach i odchyleniach rozwojowych lub specyficznych trudnościach w nauce oraz wynikających z nich wskazówek do dostosowania wymagań edukacyjnych przygotowuje pedagog. Wychowawca zamieszcza ją w dzienniku lekcyjnym.

5.Nauczyciel uczący w danej klasie ma obowiązek zapoznania się z informacją (co potwierdza podpisem w odpowiedniej tabeli w dzienniku) oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

6. Jeżeli nauczyciel dostosuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia pod względem formy lub formy i treści, to ocenia ucznia według kryteriów ogólnodostępnych, uwzględniając także jego wkład pracy.

7.Dla uczniów gimnazjum planowanie i koordynowanie udzielania pomocy  psychologiczno-pedagogicznej ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne jest zadaniem zespołu nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem  .

8.Zespół opracowuje plan działań wspierających oraz zakłada i prowadzi kartę  indywidualnych potrzeb ucznia .

9. Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

.

§ 18

 

1.Ocena bieżąca z danego przedmiotu zostaje ustalona na podstawie następujących form:

1)           odpytywanie ustne

2)            pisemne prace kontrolne (sprawdziany, kartkówki, testy itp.)

3)            prace domowe

4)           prace  (wytwory, ćwiczenia fizyczne) wykonywane przez uczniów

5)            ocena aktywności ucznia podczas zajęć

6)            wyniku uzyskanego przez ucznia na konkursie przedmiotowym, zawodach sportowych

 

§ 19

1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów.

1)      Klasa może mieć w ciągu tygodnia maksymalnie trzy sprawdziany(jeden w ciągu dnia)

2)      Informację o terminie planowanej pisemnej pracy kontrolnej nauczyciel podaje uczniom z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisuje ją ołówkiem do dziennika lekcyjnego. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli.

3)      Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne zadania oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny.

4)      Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny  ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen  (tabela 1)

 

Tabela 1

Stopień ze sprawdzianu

Procent maksymalnej liczby punktów

celujący

100

bardzo dobry plus

95-99

bardzo dobry

90-94

dobry plus

85-89

dobry

71-84

dostateczny plus

65-70

dostateczny

50-64

dopuszczający plus

45-49

dopuszczający

35-44

niedostateczny

0-34

 

5) Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, sprawdzianów- dwa tygodnie.

6) Uczeń ma prawo poprawiać sprawdzian pisemny. Termin i formę poprawy wyznacza nauczyciel przedmiotu.

7) Sposoby poprawiania ocen uzyskanych z pozostałych form sprawdzania wiedzy ustala nauczyciel danego przedmiotu.

8)Uczeń otrzymuje  ocenę niedostateczną za pracę pisemną , jeśli nauczyciel stwierdzi, że uczeń pracuje niesamodzielnie.

9)Samorząd uczniowski prowadzi akcję „szczęśliwy numerek” Posiada go osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu. Osoba ze „szczęśliwym numerkiem” ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej z trzech ostatnich lekcji lub pisania niezapowiedzianej kartkówki. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z tego przywileju.

 

§ 20

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7)      okazywanie szacunku innym osobom

8)     udział ucznia w projekcie edukacyjnym

 

§ 21

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia klas I-III szkoły podstawowej jest oceną opisową.

2.Bieżąca ocena zachowania uczniów od klasy IV opiera się o system punktowy.

 

§ 22

1.Określa się następujący tryb przyznawania punktów:

1)      Na początku roku szkolnego oraz po klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów, a uczeń o którym mowa w § 37 ust.4  kredyt w wysokości 150 punktów.

2)      Uczeń uzyskuje dodatnie punkty podejmując działania określone w § 23.

3)      Uczeń uzyskuje punkty ujemne za działania określone § 24.

4)      Pozytywne i negatywne zachowania ucznia są odnotowywane przez nauczycieli w zeszycie klasowym i dzienniczku ucznia w ciągu tygodnia od zdarzenia. Zapisana nagana lub pochwała stanowi informację dla rodziców.

5)      Zachowania ocenia wychowawca przydzielając liczbę punktów zgodnie z  § 23 i § 24,  z wyłączeniem punktacji za udział w projekcie.

6)      O ilości punktów za udział w projekcie decyduje nauczyciel- opiekun projektu w porozumieniu z wychowawcą. Nauczyciel-opiekun może wystąpić do Dyrektora szkoły o naganę dyrektora dla ucznia, który nie wywiązał się z udziału w projekcie edukacyjnym

§ 23

Uczeń zdobywa dodatnie punkty za następujące działania:

 

Lp.

Rodzaj zachowania

częstotliwość

Liczba

punktów

2.

Wzbogacenie zasobów klasy (np.kwiaty),

szkoły (np.książki)

każdorazowo

5

3.

Wywiązywanie się z funkcji pełnionych w klasie

za półrocze

20

4.

Wywiązywanie się z funkcji pełnionych w szkole

za półrocze

30

5.

Praca na rzecz szkoły

każdorazowo

5,10 lub 15

6.

Współudział w organizowaniu imprez szkolnych

każdorazowo

10 lub 20

7.

Reprezentowanie szkoły w czasie wolnym od zajęć

każdorazowo

5

8.

Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

-udział w etapie szkolnym (powyżej 25% uzyskanych punktów)

-awans do etapu rejonowego                 

-awans do finału

każdorazowo

 

10

20

40

9.

Udział w pozostałych konkursach wiedzy i umiejętności:

-udział w etapie szkolnym                    

-udział w etapie pośrednim       

-udział w finale

każdorazowo

 

10

20

30

10.

Udział w zawodach sportowych indywidualnie lub w zespole:

-udział w etapie gminnym                     

-udział w etapie powiatowym   

-udział w etapie rejonowym                  

- udział w etapie wojewódzkim

każdorazowo

 

10

20

30

40

11.

Pomoc koledze w nauce (potwierdzona przez nauczyciela,rodzica)

każdorazowo

10

12.

Udział w działaniach charytatywnych.

każdorazowo

5 lub10

13.

Wolontariat (poświadczony )

za półrocze

20

14.

Praca w Młodzieżowej Drużynie OSP (poświadczona)

za półrocze

10

15.

Systematyczne, aktywne uczestnictwo w kółkach przedmiotowych.

za półrocze

20

16.

Właściwe zachowanie podczas imprez kulturalnych( koncerty, spektakle)

za półrocze

10

17.

Czytelnictwo powyżej przeciętnej w danym roczniku

(limit ustalają nauczyciele biblioteki)

za półrocze

20

18.

Punktualność

za półrocze

10

19.

Kultura osobista na co dzień.

za półrocze

20

20.

Schludny wygląd

za półrocze

10

21.

Udział w projekcie edukacyjnym

jednorazowo

5-30

22.

Frekwencja w semestrze 100%

za półrocze

10

 

  

 

§ 24

Uczeń otrzymuje punkty ujemne za następujące działania:

 

Lp.

Rodzaj zachowania

częstotliwość

Liczba

punktów

1.

Niewłaściwe zachowanie na lekcji

każdorazowo

5

2.

Za spóźnienie na lekcje

każdorazowo

3

3.

Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników

 szkoły (arogancja, bezczelność, nieposłuszeństwo,

 ignorowanie poleceń)

każdorazowo

5 lub 10

4.

Znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły

przez użycie wobec niego wulgarnego słownictwa

każdorazowo

20

5.

Nieusprawiedliwiona nieobecność, wagary (pojedyncza lekcja)

Wagary cały dzień

każdorazowo

każdorazowo

10

40

6.

Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji lub przerwy

 bez zwolnienia nauczyciela

każdorazowo

5

7.

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia (brak podręcznika, zeszytu, dzienniczka)

każdorazowo

5

8.

Okazywanie braku szacunku dla innych uczniów,

słowne zaczepianie, niekoleżeńskie zachowanie,

agresja fizyczna

każdorazowo

5 lub 10

9.

Niszczenie rzeczy należących do innych osób

każdorazowo

 

5 lub 10

10.

Udział w bójkach

każdorazowo

20

11.

Złe zachowanie na terenie szkoły i w autobusie szkolnym

każdorazowo

5

12.

Nieprzestrzeganie regulaminu obowiązującego w szatni,

samowolne przebywanie piwnicy          

każdorazowo

 

2

13.

Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku i dewastacja

otoczenia

każdorazowo

10 lub 20

14.

Zaśmiecanie otoczenia, niszczenie klombów zieleni

każdorazowo

2 lub 5

15.

Używanie podczas lekcji telefonów komórkowych:

każdorazowo

5

16.

Wulgarne słownictwo  

każdorazowo

5 lub 10

17.

Kłamstwo i oszustwo

każdorazowo

10

18.

Fałszowanie podpisów, dokumentów

każdorazowo

30

19.

Palenie tytoniu

każdorazowo

30

20.

Stworzenie zagrożenia dla siebie lub innych

członków społeczności szkolnej (wyłudzenia, kradzież,

zastraszanie, posiadanie lub zażywanie środków odurzających, posiadanie bądź używanie niebezpiecznych narzędzi, podpalenie)

każdorazowo

 

50

 

 

§ 25

Uczeń może być zobowiązany do wykonania drobnych prac porządkowych, zwłaszcza jeśli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego postępowania. Nauczyciel zlecający pracę zobowiązany jest do jej nadzorowania.

 

§ 26

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe

2)      bardzo dobre

3)      dobre

4)      poprawne

5)      nieodpowiednie

6)      naganne

§ 27

1. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:

1)      wzorowe                       200 punktów i więcej

2)      bardzo dobre                150- 199

3)      dobre                           100- 149

4)      poprawne                       51- 99

5)      nieodpowiednie              49- 0

6)      naganne                         poniżej 0 punktów

2. Roczną oceną klasyfikacyjną zachowania ustala się poprzez obliczenie średniej punktów uzyskanych przez ucznia w obu półroczach i wyznaczenie przedziału punktowego oraz odpowiadającej mu oceny.

3. Uczeń, który do momentu klasyfikacji śródrocznej uzyskał  20  lub  więcej punktów ujemnych, w klasyfikacji rocznej- 40  lub więcej punktów ujemnych- nie może otrzymać oceny odpowiednio śródrocznej i rocznej oceny wzorowej.

4. Uczniowi ukaranemu naganą Dyrektora Szkoły obniża się o jeden stopień ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 28

1.Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem § 48 ust.2 

 

§ 29

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu:

       1)  w klasach I-III szkoły podstawowej - jednej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które mają formę oceny opisowej,

       2)  od klasy IV wzwyż - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w §14 ust.1 i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnej ze skalą podaną w  § 26.

       3)  dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie ocen opisowych

 

§ 30

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego- w styczniu. Dokładną datę zakończenia śródrocznego postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na swoim pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym.

§ 31

1.Po klasyfikacyjnej śródrocznej Radzie Pedagogicznej wychowawca informuje uczniów o otrzymanych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania. Wychowawca powiadamia rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych podczas zebrań organizowanych po posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

2.W klasach I-III szkoły podstawowej nauczyciel sporządza pisemnie ocenę opisową, której kopię przechowuje w dzienniku lekcyjnym.

§ 32

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

2. Uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych jest niezadowalający, może korzystać z dodatkowych form pomocy dostępnych w szkole .

3. O możliwych formach pomocy wychowawca informuje rodziców. Wychowawca również monitoruje

uczęszczanie ucznia na ww zajęcia

 

§ 33

1.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu:

       1)  w klasach I-III szkoły podstawowej jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które mają formę oceny opisowej,

       2)   od klasy IV wzwyż- rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali podanej w § 14 ust.1 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 26,

       3)  dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym- jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie opisowej.

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień

 

§ 34

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia.

 

§ 35

 Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.

 

§ 36

1. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem § 59 .

2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 56 ust. 1 i 2 oraz §59 .

 

§ 37

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zsumowaniu punktów otrzymanych przez ucznia zgodnie z § 27.

 

2. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem §59 .

 

3.Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

4. Uczeń, u którego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe w sferze społeczno- emocjonalnej może uzyskać kredyt punktowy w wysokości 50

 

§ 38

1. Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

2. Nauczyciele wpisują przewidywaną ocenę do dziennika w kolumnie sąsiadującej z rubryką ocena roczna.

 

3. Ucznia informują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawca.

 

4.Za poinformowanie rodziców odpowiedzialność ponosi wychowawca. Informację przekazuje wychowawca w trybie przewidzianym w § 81 ust.3

 

 

§ 39

1. Uczeń, w uzasadnionych przypadkach, może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych wyższą od przewidywanej roczną ocenę, jeśli:

1) zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia (w okresie nie dłuższym niż tydzień od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej) chęć poprawy tej oceny

2) wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż do terminu klasyfikacji rocznej

2. Procedura określona w ust.1 może mieć formę pisemnego kontraktu pomiędzy nauczycielem a uczniem.

3.Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 i 2 powoduje ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana.

§ 40

 

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania , jeśli w okresie od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania do rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej uzyska taką liczbę punktów dodatnich, która po obliczeniu średniej punktów (zgodnie z §27 ust.2) wytycza przedział punktowy odpowiadający wyższej ocenie zachowania (z zastrzeżeniem § 27 ust.3)

 

§ 41

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

§ 42

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać:

         1)  uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności

         2)  uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności dopiero po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej na swój wniosek lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów)

         3)  uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki

         4)  uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§ 43

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 42 ust.1pkt 4 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Uczniowi, o którym mowa w § 42  ust.1 pkt 4, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

§ 44

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć  artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 42 ust. 1, 2 i 3, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 4, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

         1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji

         2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 4, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

        1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.4, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 42  ust. 4  - skład komisji

         2) termin egzaminu klasyfikacyjnego

         3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne

         4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 45

1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 2 i § 59.

2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona wyniku egzaminu poprawkowego  z zastrzeżeniem  § 56 ust. 1 i 2 oraz § 59 .

§ 46

1.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

2.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany”.

§ 47

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 48

1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 58 ust. 2 oraz § 48 ust.2 .

2.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, któremu drugi raz z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

         

           § 49

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 50

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

§ 51

1.Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 52

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 48  nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 58 ust. 2

§ 53

Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, jeżeli:

1)      w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz roczną ocenę zachowania zgodnie z § 26  z zastrzeż. § 48 ust. 2.

2)      przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu o których mowa w § 62.

 

§ 54

Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii i etyki uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 55

O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 56

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, techniki,  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich

4 Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

        1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

        2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

        3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

        1) skład komisji;

        2) termin egzaminu poprawkowego;

        3) pytania egzaminacyjne;

        4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 57

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§ 58

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.2

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 59 ust. 3.

§ 59

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.Jeżeli zastrzeżenia dotyczą rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego zgłoszenie musi nastąpić w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Zgłoszenie zastrzeżenia musi mieć formę pisemną.

 

§ 60

1. Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgłoszenia zastrzeżeń przeprowadza postępowanie wyjaśniające zgodność ustalenia oceny z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia -powołuje komisję, która:

         1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian   wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

         2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

       1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

                   a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji

                   b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

                   c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne

       2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

                   a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -  jako przewodniczący komisji

                   b) wychowawca klasy

                   c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

                   d) pedagog

                   e) psycholog

                   f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego

                   g) przedstawiciel rady rodziców

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

§ 61

1.Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

2.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

       a) skład komisji

       b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

       c) zadania (pytania) sprawdzające

      d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

      a) skład komisji

      b) termin posiedzenia komisji

      c) wynik głosowania

      d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 62

1. Uczeń szkoły podstawowej i uczeń gimnazjum w ostatnim roku przystępuje do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu.

2. Szczegółowy przebieg sprawdzianu i egzaminu regulują szczegółowe przepisy.

 

§ 63

1.Uczeń gimnazjum jeden raz w ciągu etapu  nauczania bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.Dla uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum Dyrektor każdorazowo ustala w planie nauczania rok szkolny, w którym odbędzie się realizacja projektu.

3. Dyrektor w szczególnie uzasadnionych wypadkach (m.in. długotrwałej nieobecność spowodowanej chorobą, nauczania indywidualnego, indywidualnego toku nauki) może zwolnić  ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

4.Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w danym roku szkolnym.

5.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego

 

Spis treści


 

Rozdział V        ORGANY  SZKOŁY I ICH ZADANIA

§ 64

1. Organami Szkoły są:

1.       Dyrektor Szkoły,

2.       Rada Pedagogiczna,

3.       Rada Rodziców,

4.       Samorząd Uczniowski.

 

§ 65

1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy:

 1. opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły,
 2. opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków pracowników niepedagogicznych Szkoły,
 3. dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie,
 4. kierowanie całokształtem działań Szkoły, a w szczególności:

a)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju,

b)      sprawowanie kontroli odbywania przez dzieci  zamieszkałe w obwodzie szkoły obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

c)      sprawowanie kontroli obowiązku szkolnego i podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego,

d)      zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,

e)      organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej kadry,

f)       współdziałanie z Radą Rodziców i samorządem uczniowskim,

g)      przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej,

h)      realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem,

i)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowym i racjonalnym wykorzystaniem,

j)        sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez Szkołę działalnością opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez inne podmioty prawne,

    5.wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

2. Dyrektor Szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole, sprawuje   nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.

3. Dyrektor Szkoły ma prawo do:

1.       wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły,

2.       zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

3.       przyznawania nagród zgodnie z regulaminem przyznawania nagród oraz do wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,

4.       oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

5.       reprezentowania Szkoły na zewnątrz,

6.       inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania,

2)    wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

3)    regulowania istotnych dla funkcjonowania szkoły spraw poprzez wydawanie zarządzeń obowiązujących nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów.

4. Dyrektor Szkoły odpowiada za:

 1. poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,
 2. właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanych w Szkole,
 3. zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
 4. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
 5. celowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Szkoły,
 6. prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5.W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki pełni wicedyrektor wyznaczony przez Dyrektora.

 

§ 66

 1.W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. Funkcje te powierza i odwołuje z niej Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.

             2. Dyrektor sporządza zakres obowiązków i kompetencji wicedyrektora.

 

§ 67

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. W zebraniach mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły .

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z planem posiedzeń na dany rok szkolny. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6.Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zgodnie z regulaminem rady.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zgodnie z uregulowaniami zawartymi w regulaminie Rady Pedagogicznej.

8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 68

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. uchwalanie i nowelizacja regulaminu swojej działalności,
 2. zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4.      podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 1. ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 2. zatwierdzanie składu pocztu sztandarowego na wniosek Sa­mo­­rzą­du Uczniowskiego,
 3. uchwalenie projektu Statutu oraz zmian w Statucie
 4. podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów.
 5. delegowanie ustawowej liczby przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

2. Rada Pedagogiczna opiniuje m.in.:

1.    organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2.    projekt planu finansowego Szkoły,

3.    wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4.    kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art. 36a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty,

5.    kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w trybie art. 37, ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

6.    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia     zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych,

7.    wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

8.    zestaw programów nauczania dopuszczanych przez Dyrektora do użytku w szkole,

9.    harmonogram imprez, uroczystości i apeli szkolnych,

10. możliwość działania w szkole stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawcze i opiekuńczej szkoły,

11. formy realizacji dwóch dodatkowych godzin wychowania fizycznego.

3. Rada Pedagogiczna ma prawo do występowania do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.

4.W przypadku określonym w § 68 ust.3 organ prowadzący Szkołę albo Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

5.W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły uchwały Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.

§ 69

1.W szkole działa Rada Rodziców.

 2.W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada Rodziców :

1.       występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

2.       uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyki,

3.       opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

4.       opiniuje projekt planu finansowego.

5.W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców  gromadzi fundusze uzyskane z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 

§ 70

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2.Uczniowie każdego etapu edukacyjnego wybierają swoich przedstawicieli, którzy tworzą organy Samorządu Uczniowskiego.

3.Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół uczniów.

4. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1.    prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2.    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3.    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań,

4.    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5.    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jego Dyrektorem,

6.    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

7.    prawo proponowania Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia składu osobowego pocztu sztan­da­ro­wego Szkoły.

§ 71

1.W Szkole obowiązują określone zasady współdziałania organów Szkoły.

2. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

3. Wnioski i opinie organów szkoły są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych organów będących adresatami wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

§ 72

 1.Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Szkole odbywa się wg następujących zasad:

        1.konflikt między uczniami rozstrzygają:

a)      wychowawcy klas z pomocą pedagoga lub psychologa,

b)      Dyrektor Szkoły- jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu

       2. konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

a)    wychowawca klasy z pomocą pedagoga lub psychologa - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielem uczącymi w danej klasie a uczniem tej klasy,

b)    Dyrektor Szkoły- jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniem dotyczy wychowawcy klasy.

      3.konflikt pomiędzy pracownikami szkoły  rozwiązują:

a)    Dyrektor Szkoły,

b)    w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora - organ prowadzący Szkołę lub organ nadzorujący w zależności od przedmiotu sporu (na pisemny wniosek jednej ze stron).

    4. konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a pracownikiem szkoły rozpatruje:

a)    organ prowadzący Szkołę lub organ nadzorujący w zależności od przedmiotu sporu (na pisemny wniosek jednej ze stron).

     5.konflikty pomiędzy rodzicem a innymi organami Szkoły rozwiązują:

b)    Dyrektor Szkoły,

c)    w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora - organ prowadzący Szkołę lub organ nadzorujący w zależności od przedmiotu sporu(na pisemny wniosek jednej ze stron).

6.konflikt  pomiędzy organami Szkoły rozwiązują:

a)    Dyrektor Szkoły,

b)    w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora - organ prowadzący Szkołę lub organ nadzorujący w zależności od przedmiotu sporu(na pisemny wniosek jednej ze stron).

 

2.Jeżeli rozstrzygniecie sporu przez Dyrektora nie zakończyło konfliktu, stronom  przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Szkołę lub organu nadzorującego w zależności od przedmiotu sporu.

 

Spis treści


Rozdział VI        ORGANIZACJA  SZKOŁY

 

§ 73

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Termin zakończenia I półrocza ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w miesiącu sierpniu.

 

 § 74

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział liczący od 20 do 26 uczniów. Z przyczyn organizacyjnych i demograficznych, za zgodą organu prowadzącego, liczebność oddziału może ulec zmianie.

2.W Szkole w zależności od potrzeb tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

3.W Szkole w zależności od potrzeb tworzone są oddziały integracyjne, terapeutyczne i oddziały specjalne oraz prowadzone jest nauczanie indywidualne

4.Listy nowych oddziałów tworzy komisja powołana przez Dyrektora.

5. Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości  listy uczniów nowych oddziałów w ostatnim tygodniu sierpnia poprzez wywieszenie ich na tablicy.

 

6.Podczas tworzenia klas pierwszych szkoły podstawowej bierze się pod uwagę:

1.    miejsce zamieszkania uczniów - aby nie rozpraszać grupy dzieci mieszka­jących w pobliżu do różnych oddziałów,

2.    równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,

3.    równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu na sto­so­wanie podziałów na grupy w klasach starszych szkoły podstawowej.

7. Podczas tworzenia klas pierwszych gimnazjum bierze się pod uwagę:

 1. równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,
 2. równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu na sto­so­wanie podziałów na grupy,
 3. szczególne zainteresowania, zdolności i osiągnięcia uczniów .

8.W wyjątkowych sytuacjach na umotywowaną pisemną prośbę rodziców dopuszcza się możliwość przeniesienia dziecka do równoległego oddziału, jeżeli w tym oddziale liczba uczniów nie wyczerpuje zasad zawartych w § .., w szczególności ust. 6 i 7.

10. Szkoła prowadzi innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego oddziału.

11.Dyrektor Szkoły obowiązkowo dokonuje podziału na grupy na zajęciach języków obcych, wychowania fizycznego, informatyki zgodnie z przepisami szczegółowymi .

 

§ 75

 1.Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

2.Dyrektor ma prawo zmienić plan zajęć oddziału w danym dniu ze względu na nieobecność nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zajęcia na pierwszej lub ostatnich godzinach lekcyjnych mogą zostać odwołane.

3.Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

4.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.W uzasadnionych przypadkach w szkole prowadzi się zajęcia w systemie międzyoddziałowym.

5.Imprezy, uroczystości i apele odbywają się zgodnie z przyjętym na rok szkolnym  harmonogramem. Imprezy poza planem mogą odbywać się po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.

6.Wycieczki szkolne oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach organizacyjnych tych imprez.

7.Rodzaj zajęć realizowanych w ramach art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela ustala Dyrektor Szkoły .

8.Zajęcia pozalekcyjne realizowane z inicjatywy nauczyciela odbywać się mogą po przedstawieniu planu pracy i uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.

§ 76

1.W szkole funkcjonuje Biblioteka, która poprzez gromadzenie księgozbioru oraz innych materiałów edukacyjnych służy do:

1.       realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz pogłębiania wiedzy uczniów,

2.       realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych Szkoły,

3.       doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

2.Z biblioteki mogą korzystać:

1.       uczniowie,

2.       nauczyciele i pracownicy szkoły,

3.       rodzice uczniów uczęszczających do szkoły,

4.       inne osoby-na warunkach określonych w regulaminie biblioteki.

3. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

4.W Bibliotece działa Multimedialne Centrum Internetowe, z którego można korzystać na zasadach określonych w regulaminie Centrum.

 

5.Część książek i materiałów edukacyjnych tworzących zbiór biblioteki jest przekazana do poszczególnych pracowni. Nauczyciele mają obowiązek udostępniać uczniom zbiory zgromadzone w pracowniach.

6.W bibliotece funkcjonuje czytelnia. Godziny otwarcia czytelni są dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli.

7.Biblioteka jest otwarta w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców. W bibliotece znajduje się dostępny dla rodziców Statut Szkoły, Program wychowawczy i Program profilaktyki,

8.Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest podnoszenie poziomy kultury uczniów, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

1.       prowadzenie edukacji czytelniczej, medialnej,

2.       wspomaganie nauczycieli w realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki,

3.       organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych orga­ni­zowanych przez Szkołę,

4.       poradnictwo w doborze i udzielaniu informacji bibliograficznych i bibliotecznych w szczególności związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji,

5.       urządzanie kiermaszów i wystaw książek,

6.       organizowanie wystaw nowości wydawniczych,

7.       organizowanie wycieczek do bibliotek innych typów,

8.       organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

9.       opracowanie zestawień bibliograficznych na tematy zgodne z potrzebami uczniów i nauczycieli,

10.   planowanie działań rocznych w oparciu o zadania szkoły, program wychowawczy, ewidencja i opracowywanie zbiorów,

11.   selekcja zbiorów,

12.   prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennik biblioteki, księga inwentarzowa,MOL),

13.   gromadzenie zbiorów książek, czasopism i innych nośników informacji,

14.   aktualizowanie wykazu lektur,

15.   opracowanie sprawozdań i wniosków z działalności biblioteki i realizacji planu rocznego,

 1. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

9.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który:

1.       zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie,

2.       zapewnia środki finansowe,

3.       zarządza skontrum zbiorów,

4.       zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,

5.       zatwierdza tygodniowy plan pracy,

6.       hospituje i ocenia pracę biblioteki.

§  77

1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, Szkoła organizuje świetlicę.

2.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. Dokumentację pracy stanowi dziennik pracy świetlicy.

4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce.

5.Do zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy należy:

1.    organizowanie pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do pracy własnej,

2.    organizowanie gier i zabaw ogólnorozwojowych.

6. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają opiekę uczniom podczas spożywania przez nich gorącego posiłku. Uczniowie kl.I-III sp spożywają śniadanie pod opieką wychowawcy.

7. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu.

  

§ 78

 W Szkole istnieje systemu  doradztwa zawodowego  oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

 

§ 79

 1.W Szkole prowadzi się działalność opiekuńczo- wychowawczą w formie  świetlicy terapeutycznej po zapewnieniu przez organizatora środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do jej prowadzenia.

2. W Szkole, za zgodą Dyrektora zajęcia pozalekcyjne mogą prowadzić wolontariusze.

3.W Szkole, za zgodą Dyrektora mogą odbywać się zajęcia prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucji oświatowych oraz prowadzących działalność edukacyjno-kulturalną.

4. W Szkole, za zgodą Dyrektora i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej mogą działać organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania.

5. Osoby fizyczne i prawne mogą tworzyć fundusze stypendialne i wspierać uczniów Szkoły.

6. W Szkole mogą być organizowane różne formy wypoczynku feryjnego.

7.W Szkole, za zgodą Dyrektora i nauczyciela danego przedmiotu, mogą odbywać się praktyki lub staże studenckie. Odpowiedzialność  za przebieg praktyki ponosi nauczyciel-opiekun praktyki.

 

§ 80

1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2.    Wychowawcy współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w Szkole oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

3.    Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do :

1.    poznania wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2.  poznania sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 3.  poznania warunków  i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

4.       poznania warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania zachowania,

5.       poznania warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6.       poznania Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,

7.       uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej,

8.       uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i trudności w nauce swego dziecka,

9.       uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

10.   kandydowania oraz działania w Radzie Rodziców

11.   wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły,

12.   udziału w życiu szkolnym uczniów,

13.   wyrażania zgody na badanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej

14.   wyrażania zgody na udział dziecka w zajęciach dodatkowych, specjalistycznych, imprezach wyjazdowych wyjazdu na wycieczki, zawody sportowe oraz konkursy.

4. Rodzice mają obowiązek:

1.       dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2.       zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3.       podania wychowawcy terminu i powodu nieobecności  ucznia w ciągu 2 tygodni od powrotu dziecka do szkoły

4.       zaopatrzenie dziecka w podręczniki, zeszyty i materiały niezbędne do zajęć,

5.       zaopatrzenia  dziecka w  odpowiedni strój  szkolny, w tym do zajęć wychowania fizycznego

6.       zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,

7.       uczestniczenia w stałych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz organizowanych w   sytuacjach interwencyjnych

8.       powiadamiania szkoły, w przypadku czasowego opuszczenia miejsca zamieszkania przez obojga rodziców, o nazwisku osoby pełnoletniej upoważnionej do kontaktu ze szkołą w sprawie dziecka.

 

§ 81

1.Każdego roku szkolnego organizowane są spotkania z rodzicami w celu:

1.       zapoznania rodziców z  wymaganiami edukacyjnymi,

2.       zapoznania ze Statutem, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki,

3.       przedstawienia szczegółowego sprawozdania finansowego Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny,

4.       przekazywania informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, ocenach klasyfikacji śródrocznej, przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2. Terminy i formy spotkań z rodzicami:

1.    na początku roku szkolnego, po klasyfikacji śródrocznej, na miesiąc przed klasyfikacją roczną,

2.    w czasie dyżurów nauczycieli w tzw. dni otwarte- w pierwsze wtorki miesiąca zgodnie z corocznie ustalanym harmonogramem,

3.    w miarę potrzeb spotkania z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, lub innymi specjalistami - w oparciu o diagnozę związaną z problemami wychowawczymi i realizacją Programu Profilaktyki, 

4.    w sytuacjach interwencyjnych na wniosek Dyrektora Szkoły, pedagoga, wychowawcy klasy lub innych nauczycieli,

5.         na życzenie rodziców danej klasy- z Dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem szkoły, psychologiem bądź z innymi nauczycielami.

 

3. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu poświęconym przekazywaniu informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania rodzic zobowiązany jest zgłosić się po taką informację do wychowawcy klasy w ciągu siedmiu dni od daty zebrania. Po tym terminie kartę z ocenami przekazuje rodzicom przez ucznia wychowawca. Drogą listowną przekazuje się rodzicom informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych , jeśli są to oceny niedostateczne oraz zachowania, jeśli jest to ocena nieodpowiednia.

§ 82

Szkoła współdziała z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych oraz wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

§ 83

Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Spis treści


Rozdział VII       NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

§ 84

1.    W Szkole zatrudnia się nauczycieli, nauczycieli-bibliotekarzy, wychowawców świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedę , innych specjalistów oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2.    Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt.1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły

3.    Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

 

§ 85

1.Obowiązkiem nauczyciela jest  ;

 1. realizacja podstawy programowej dla nauczanego przedmiotu
 2. planowanie pracy dydaktycznej
 3. wybór przedstawianie do dopuszczenia przez Dyrektora Szkoły programu nauczania  oraz jego  realizacja
 4. wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku,
 5. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania ucznia w wymiarze wskazanym w KN
 6. doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego,
 7. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,
 8. obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy i wsparcia,
 9. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych,
 10. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,
 11. zawiadamianie niezwłocznie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona  przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia,
 12. dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne,
 13. rzetelne pełnienie dyżurów wg harmonogramu dyżurów,
 14. prowadzenie dokumentacji szkolnej,
 15. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w pracach zespołów i komisji,
 16. uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami i pełnienie dyżuru w tzw. dni otwarte.

2.  Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:    

1.       bezpieczeństwo powierzonych  opiece uczniów,

2.       powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne.

3. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowa­w­ców, rodziców, pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł - doty­czących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

§ 86

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.

2. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze oraz zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.

3. Do realizacji określonych zadań Dyrektor może powołać zespoły problemowo – zadaniowe.

 

§ 87

1.Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale – wychowawcy.

2. Zadaniem wychowawcy jest:

1.       tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się,

2.       inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3.       podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w § 87 ust.2:

1.    otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2.    planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wycho­wa­wcy,

3.    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu nauczycielskiego wymienionego w § 86 ust.1, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka

4.    utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, roz­mowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,

5.    informuje uczniów i rodziców o kryteriach oceny zachowania oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,

6.    współpracuje z pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

7.    prowadzi określoną przepisami dokumentację,

8.    przygotowuje z uczniami apele i uroczystości zgodnie z harmonogramem imprez, uroczystości i apeli szkolnych

§ 88

Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy i innych nauczycieli-specjalistów,  pracowników poradni psycholo­gi­czno- pedagogicznej, higienistki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji; współ­pra­cuje z instytucjami kulturalno- oświatowymi działającymi w środowisku.

§ 89

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawca prowadzi swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2. Zmiana wychowawcy może nastąpić:

 1. z przyczyn losowych,
 2. w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora Szkoły,
 3. na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
 4. w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

3. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

§ 90

 1.Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków którego należy w szczególności:

 1. sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej,
 2. koordynacja udzielanej pomocy materialnej,
 3. monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez  uczniów,
 4. koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej,
 5. współudział w opracowaniu programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki,
 6. rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów,
 7. współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie,
 8. prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
 9. okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole,
 10. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem ,
 11. ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania,
 12. organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,
 13. czuwanie nad prawidłowością wdrażania w Szkole programu profilaktycznego i efektami.

 

§ 91

1.W Szkole funkcjonuje logopeda.

2.Do zadań logopedy należy

1.         diagnoza logopedyczna realizowana poprzez:

a)      prowadzenie badań logopedycznych w szkole,

                    b)  udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom dotyczących zdiagnozowanych dzieci,

                    c)   kierowanie do innych specjalistów,

          2.     terapia logopedyczna realizowana poprzez:

                  a)   prowadzenie ćwiczeń logopedycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

    3.     edukacja realizowana poprzez :

             a)  spotkania z rodzicami na terenie szkoły na temat rozwoju mowy,

             b)  pomoc metodyczną nauczycielom w prowadzeniu ćwiczeń logopedycznych.

 

§ 92

 1. W Szkole funkcjonuje psycholog.

 2. Do zadań psychologa szkolnego należy:

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych  możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

2.    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

3.    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4.    zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

5.    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

6.    wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

7.    okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole.

§ 93

1. Obsługę ekonomiczno – administracyjną szkoły prowadzi gminna jednostka organizacyjna – „Zespół Obsługi Szkół”.

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole współpracują z dyrektorem i nauczycielami w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz  odpowiednich warunków do nauczania i wychowania.

3. Pracownicy niepedagogiczni są zobowiązani do niezwłocznego zawiadamiania dyrektora szkoły o wszelkich   dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona  przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

Spis treści


Rozdział VIII           UCZNIOWIE  SZKOŁY

 

§ 94

1. Do Szkoły przyjmowane są:

       1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół,

       2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiednim  oddziale są wolne miejsca.

§ 95

 1. Przyjmowanie uczniów mieszkających poza obwodem szkoły:

1. na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przyjmuje do szkoły ucznia zamieszkałego poza obwodem Szkoły,

2.  w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, przyjmuje się kandydatów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a)      oceny z zajęć edukacyjnych

b)      ocena zachowania

c)      wynik sprawdzianu (w przypadku uczniów gimnazjum)

d)      szczególne osiągnięcia

§ 96

1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą wiek określony w Ustawie o systemie oświaty. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły oraz odroczenie obowiązku szkolnego realizowane jest zgodnie z zapisami Ustawy o systemie oświaty.

2. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń, który ukończył 18 rok życia może zostać skreślony z listy uczniów. W takim przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia.

3.Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli uczeń narusza zasady współżycia społecznego, negatywnie oddziałuje na społeczność uczniowska, łamie przepisy prawa wewnątrzszkolnego, które przejawia się  poprzez:

 1. nagminne wagary,
 2. lekceważenie obowiązku nauki, polegające na otrzymywaniu niedostatecznych  ocen podczas klasyfikacji śródrocznej z jakiegokolwiek przedmiotu,
 3. otrzymanie nagannej oceny zachowania,
 4. dopuszczanie się czynów sprzecznych z prawem ( kradzieże, wymuszanie,  pobicia, zastraszanie, fałszowanie dokumentów),
 5. palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie  lub rozprowadzanie  dopalaczy czy narkotyków,
 6. nieusprawiedliwione nieobecności, których liczba daje podstawę do nieklasyfikowania,  
 7. toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne.

4. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:

1.  wniosku rodziców,

1.    świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej, ale o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu ,świadectwa wydanego przez szkołę za granicą oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

6.Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przychodzi są uzupełniane na warunkach ustalanych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. W przypadku niezrealizowania przez ucznia zajęć już odbytych w klasie do której uczeń przychodzi, nadrabia on je we własnym zakresie a ocenę z przedmiotu uzyskuje na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

7.Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi naucza się jako przedmiotu języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole uczeń:

a)             może uczyć się danego języka wyrównując braki do końca roku szkolnego,

b)             kontynuować we własnym zakresie naukę j. obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole uzyskując ocenę na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

6. Jeżeli uczeń ukończył 15 rok życia, a nie rokuje ukończenia szkoły w normalnym trybie może kontynuować naukę  w ochotniczym hufcu pracy. Z wnioskiem  o przyjęcie ucznia do danej placówki występują rodzice ucznia

§ 97

 1. Uczeń ma prawo do:

 

1.       zapoznania się ze statutem szkoły

2.       zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi,

3.       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

4.       opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

5.       życzliwego, podmiotowego traktowania,

6.       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7.       korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

8.       przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły,

9.       wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wy­ja­śnień i odpowiedzi,

10.   przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nau­czy­cielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpo­wiedzi, wyjaśnień,

11.   poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw poza­szkol­nych powierzonych w zaufaniu,

12.   jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

13.   organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i roz­ryw­ko­wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organiza­cyj­nymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

14.   uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkol­nych,

15.   reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

16.   do pomocy socjalnej,

17.   do korzystania z pomieszczeń szkolnych tylko w obecno­ści nauczy­ciela,

18.   wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

19.   ferii, świąt bez zadań domowych.

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń ma prawo odwołania do Dyrektora. Odwołanie rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły,  w skład której wchodzi:

1.       Dyrektor lub wicedyrektor

2.       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

3.       przedstawiciel Rady Pedagogicznej

4.       przedstawiciel Rady Rodziców.

3. Decyzja wydana przez komisję jest ostateczna.

§ 98

1.Uczeń ma obowiązek:

 1. uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania  na nie punktualnie,
 2. przedkładania pisemnej informacji od rodzica o terminie i powodzie nieobecności  w celu usprawiedliwienia przez wychowawcę  klasy w terminie dwóch tygodni od dnia stawienie się na zajęcia,
 3. uzupełniania braków w nauce wynikających z absencji,
 4. systematycznego przygotowywania się do zajęć,
 5. aktywnego uczestniczenia w zajęciach i właściwego na nich zachowywania,
 6. posiadania potrzebnych podręczników, prowadzenia zeszytów, posiadania dzienniczka ucznia ostemplowanego  pieczątką szkoły oraz stroju do ćwiczeń fizycznych,
 7. odrabiania zadań domowych,
 8. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych, poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób,
 9. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - ucz­niom zabrania się posiadania i używania tytoniu, alkoholu, nar­ko­tyków i innych środków odurzających np.dopalaczy, stosowania cyberprzemocy
 10. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły,
 11. spędzania przerw w miejscach do tego przeznaczonych,
 12. przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instru­kcji obsługi urządzeń podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych
 13. zachowania umiaru w stroju, doborze rodzaju fryzury, biżuterii, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy
 14. przestrzegania określonych przez Dyrektora Szkoły zarządzeniem warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
 15. godnego reprezentowania Szkoły,
 16. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły i innych dokumentach Szkoły,
 17. podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora szkoły

§ 99

1. Uczeń może być nagradzany za:

1.         rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,

2.         wybitne osiągnięcia,

3.         pracę na rzecz Szkoły i środowiska,

4.         dzielność i odwagę.

2. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:

1.         pochwała wpisana do zeszytu uwag, dzienniczka ucznia,

3.    pisemna pochwała Dyrektora Szkoły przedstawiona w obecności społeczności szkolnej,

2.         nagroda książkowa,

3.         dyplom,

4.         list dla absolwenta i list gratulacyjny dla rodziców - dla uczniów którzy osiągnęli średnią 4,5  oraz  wzorową ocenę zachowania,

5.         inne (nagroda rzeczowa, nagroda od sponsora  itp.).

 

 

§ 100

1. Uczeń może być ukarany:

1.       naganą wpisaną do zeszytu uwag i dzienniczka ucznia,

2.       ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,

3.       pisemną naganą Dyrektora Szkoły,

4.       przeniesieniem do równoległej klasy,

5.       przeniesieniem do innej szkoły.

2.Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy uczeń:

1.       nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,

2.       otrzymał kary przewidziane w Statucie,

3.       stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

4.       zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

5.       dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

3. Uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w najbliższej imprezie rozrywkowej lub wycieczce.

4.  Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

5. W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność oso­bistą uczniów.

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucz­nia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

7. Uczeń ma prawo odwołania się w terminie 3 dni od wymierzonej kary do dyrektora. Dyrektor zawiesza wykonanie kary do czasu powtórnego rozpatrzenia.

8. Odwołanie rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą:

1.         Dyrektor lub wicedyrektor

2.         przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

3.         przedstawiciel Rady Pedagogicznej

4.         przedstawiciel Rady Rodziców.

9.Decyzja komisji jest ostateczna.

Spis treści


Rozdział IX          TRADYCJA  SZKOLNA

 

 

§ 101

 

 1. Patronem Szkoły Podstawowej jest Mikołaj Kopernik.

 

§ 102

1. Szkoła Podstawowa posiada Sztandar, który składa się z prostokątnego obszytego frędzlami płatu tkaniny i drzewca. Prawa strona zawiera barwy biało- czerwone, po środku białego pasa godło RP. Lewa strona ma kolor błękitny z umieszczonym napisem Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika oraz elementem plastycznym- zegarem słonecznym.

2. Sztandar Szkoły może być wprowadzany na ważne uroczystości szkolne oraz lokalne o charakterze historyczno - patriotycznym. Sztandar wprowadza poczet sztandarowy złożony z trójki uczniów - chłopca i dwóch dziewcząt - ubranych w strój odpowiedni do rangi uro­czystości (biała koszula lub bluzka, granatowe lub czarne spodnie lub spód­nica oraz biało - czerwone szarfy i białe rękawiczki).

3. Skład pocztu sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na wniosek Samorządu   Uczniowskiego.

4. Uczniowie wybrani do pocztu sztandarowego powinni wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem.

§ 103

1. Szkoła posiada Hymn Szkoły.

2. Linię melodyczną oraz słowa Hymnu Szkoły zawiera załącznik nr 1.

3. Hymn Szkoły jest wykonywany na uroczystościach szkolnych.

§ 104

 

1. Szkoła posiada logo Szkoły.

2. Wzór logo szkoły jest zawarty w zał. nr 2.

4. Logo szkoły może być umieszczane na materiałach związanych z promocją szkoły.

 

§ 105

1. Jako tradycję szkolną przyjmuje się:

1.  Święto Patrona Szkoły –rocznica urodzin M.Kopernika,

2.    Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej,

3. Uroczystość zakończenia szkoły przez  uczniów gimnazjum.

 

 

Spis treści


 

Rozdział X        POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 106

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej odrębnej dla każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

  § 107

 1. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okre­śla­ją odrębne przepisy.

 

§ 108

1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna .

2.Wniosek o dokonanie zmiany w Statucie organy Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej.

3. Dyrektor upoważniony jest do publikowania w drodze obwieszczenia tekstu jednolitego statutu, który zostaje umieszczony  w „Dokumentach szkoły” oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 Spis treści