Wewnątrzszkolny system oceniania

obowiązujący

w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika

i Gimnazjum nr 1 w Piaskach

 

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum.

§ 2

Zasady oceniania opracowane zostały na Podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ze zmianami opublikowanymi w Dz.U.Nr 164,poz.1154

 

II. Ocenianie wewnątrzszkolne

 

§ 3

Ocenianiu podlegają:

1)        osiągnięcia edukacyjne ucznia

2)        zachowanie ucznia

§ 4

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)       informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie

2)       udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

3)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

4)       dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§ 5

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują o:

1)       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania

2)       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3)       warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Nauczyciele informują:

1)       uczniów- w pierwszym tygodniu nauki podczas zajęć edukacyjnych 

2)       rodziców (prawnych opiekunów)- podczas zebrania, poprzez udostępnienie wymagań w bibliotece szkolnej do 30 września.

§ 6

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ustnie uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)       uczniów – na lekcji wychowawczej

2)       rodziców – na zebraniu

§ 7

1.Nauczyciel oceny bieżące, spostrzeżenia i informacje o uczniach gromadzi w dzienniku lekcyjnym, dzienniczku ucznia lub klasowym zeszycie uwag. Klasowy zeszyt uwag i dzienniczki uczniowskie opatrzone zostają pieczątką szkoły.

2.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana:

1)       uczniowi -w czasie lekcji

2)       na  pisemny wniosek rodzica- każdorazowo do wglądu

3)       w pozostałych przypadkach rodzicom - w czasie wywiadówek, dni otwartych lub po ustaleniu z nauczycielem innego terminu.

4. W klasach I-III szkoły podstawowej sprawdzone prace uczeń zanosi rodzicom do podpisu i zwraca nauczycielowi, który przechowuje je w Teczce ucznia.

5. Nauczyciel przechowuje prace pisemne do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.

§ 8

 Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

§ 9

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

3.Dyrektor szkoły zwalnia z nauki drugiego języka obcego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia.

4.Uczeń zwolniony z zajęć informatyki lub technologii informacyjnej oraz z nauki drugiego języka obcego przebywa w czasie tych zajęć w świetlicy szkolnej. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przybywa ze swoją klasą, grupą nie biorąc udziału w ćwiczeniach.

5.Jeśli zajęcia, z których uczeń jest zwolniony odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji, to na pisemną prośbę rodzica uczeń może zostać zwolniony do domu.

§ 10

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej w ocenie bieżącej stosuje się oznaczenia:

A-      potrafisz

B-      na ogół potrafisz, ale popełniasz błędy

C-      staraj się bardziej, bo nie potrafisz

2.Oznaczenia te wzbogacone są o znaki plus i minus.

3.Nauczyciel stosuje również ustne i pisemne określenia typu: poćwicz, popraw, spróbuj,   wspaniale,  masz szansę by..., stać cię itp.

§  11

1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne, ustala się według następującej skali:

stopień celujący                        - 6

stopień bardzo dobry                 - 5

stopień dobry                            - 4

stopień dostateczny                  - 3

stopień dopuszczający               - 2

stopień niedostateczny               - 1

2.Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących i śródrocznych znaku plus za wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej.

§ 12

Podczas zajęć religii (etyki) nauczyciele stosują skalę stopniową określoną w § 11 ust.1.

§ 13

1. Ogólne kryteria ustalania stopni bieżących i klasyfikacyjnych:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

·                       posiada umiejętności i wiedzę znacznie  wykraczającą poza wymagany   programem zakres materiału

·                     potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,

·                     wychodzi z samodzielnymi propozycjami rozwiązywania konkretnych problemów,

·                     umie powiązać wiedzę z różnych przedmiotów i zastosować ją w praktyce,

·                     uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

·                    w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania

·                     potrafi sprawnie wykorzystywać je w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych

·                    umie posługiwać się wskazanymi przez nauczyciela źródłami informacji,

·                     wykazuje aktywność w czasie lekcji,

 3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

·         opanował wiedzę i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania określone w  Podstawie programowej,

·         poprawnie stosuje w praktyce zdobyte wiadomości ,

·         samodzielne rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, a zadania trudniejsze  wykonuje z pomocą nauczyciela,

·         potrafi korzystać z  poznanych na lekcjach źródeł informacji,

·         aktywnie uczestniczy w lekcji.

  4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w Podstawie programowej,

·         potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji,

·         wykonuje samodzielnie typowe zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim  stopniu trudności, a zadania trudniejsze –z pomocą nauczyciela

5)  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

·         ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w Podstawie  programowej, ale nie przekreślają one możliwości uzupełnienia ich w toku dalszej nauki,

·         rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu  trudności.

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         wykazuje w opanowaniu wiedzy i umiejętności braki tak duże, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu i nie rokuje on usunięcia ich nawet z pomocą nauczyciela,

·         nawet przy pomocy nauczyciela nie jest on w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

·         nie potrafi (nawet z pomocą nauczyciela ) posługiwać się podstawowymi, znanymi z lekcji źródłami informacji

§ 14

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 15

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych będzie dotyczyło albo formy sprawdzania wiedzy, albo treści, albo formy i treści jednocześnie. Dostosowanie wymagań odnosi się:

1) w przypadku dysleksji-  na przykład do nie odpytywania ucznia z głośnego czytania na forum klasy oraz uwzględnienia prawa ucznia do zapoznania się z treścią obszerniejszej lektury poprzez wysłuchanie tekstu lektury nagranego na taśmę magnetofonową lub video.

2) w przypadku dysortografii – na przykład do oceniania odrębnie merytorycznej strony pracy i odrębnie poprawności pisowni (przy czym ocena za poprawność ortograficzną nie jest wpisywana do dziennika), przygotowywania sprawdzianów polegających na uzasadnianiu pisowni wyrazów w odwołaniu się do znajomości zasad ortograficznych

3) w przypadku dysgrafii – na przykład do umożliwienia niekonwencjonalnych sposobów zapisywania np. praca napisana na komputerze, drukowanymi literami lub odczytana przez ucznia .

4) w przypadku dyskalkuli – na przykład do wystawiania oceny pozytywnej za tok rozumowania oraz nieuwzględniania popełnionych w obliczeniach błędów ( przy zachowaniu prawidłowego toku rozumowania).

5) w przypadku sprawności intelektualnej niższej od przeciętnej – na przykład do przerabiania niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, pozostawienia uczniowi więcej czasu na jego utrwalenie, podania poleceń w prostszej formie, unikania trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, częstszego odwoływania się do konkretu, unikania pytań problemowych, przekrojowych, wolniejszego tempa pracy, szerokiego stosowania zasady poglądowości, zadawania mniej obszernych prac domowych.

3.Informację o stwierdzonych trudnościach i związanych z nimi formach dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia przygotowuje pedagog. Wychowawca zamieszcza ją w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel uczący w danej klasie ma obowiązek zapoznania się z informacją (co potwierdza podpisem w odpowiedniej tabeli w dzienniku) oraz przestrzegania zaleceń do pracy z dzieckiem w szkole.

4. Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) zobowiązany jest do wykazania się swoją stałą i systematyczną pracą nad pokonywaniem tych trudności w formie określonej w kontrakcie.

5. Kontrakt o którym mowa w ust. 4 przygotowuje pedagog w porozumieniu z uczniem i rodzicami w oparciu o opinię poradni.

6. Monitorowanie systematyczności pracy ucznia nad pokonywaniem trudności prowadzi nauczyciel języka polskiego, a w przypadku dyskalkulii nauczyciel matematyki.

7. Jeżeli nauczyciel dostosuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia pod względem formy lub formy i treści, to ocenia ucznia według kryteriów ogólnodostępnych, uwzględniając także jego wkład pracy.

§16

1.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

2. Dostosowanie wymagań polega na:

1)   zamieszczaniu w aneksie wybranego przez siebie programu edukacyjnego uwag do jego  realizacji uwzględniających możliwości ucznia

2)   przygotowywaniu dla ucznia materiałów edukacyjnych pochodzących z różnych źródeł

      3)   przygotowywaniu oddzielnej wersji sprawdzianów.

§ 17

1.Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

1)            odpytywanie ustne

2)            sprawdziany pisemne

3)       prace domowe

4)       projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów

5)             ocena aktywności ucznia podczas zajęć

6)             działalność pozalekcyjna ucznia

7)             praca w grupie

§ 18

1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów.

1)       Klasa może mieć w ciągu tygodnia maksymalnie trzy pisemne prace kontrolne (jedną w ciągu dnia)

2)       Informację o terminie planowanej pisemnej pracy kontrolnej nauczyciel podaje uczniom z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisuje ją ołówkiem do dziennika lekcyjnego. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli.

3)       Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne zadania oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny.

4)       Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen  (tabela 1)

Tabela 1

Stopień ze sprawdzianu

Procent maksymalnej liczby punktów

celujący

od 106

bardzo dobry plus

101-105

bardzo dobry

91-100

dobry plus

85-90

dobry

71-84

dostateczny plus

65-70

dostateczny

50-64

dopuszczający plus

45-49

dopuszczający

35-44

niedostateczny

0-34

5) Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący.

6) Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, sprawdzianów- dwa tygodnie.

7) Uczeń ma prawo jeden raz poprawiać sprawdzian pisemny. Termin i formę poprawy wyznacza nauczyciel przedmiotu.

8) Sposoby poprawiania ocen uzyskanych z pozostałych form sprawdzania wiedzy zawierają Przedmiotowe systemy oceniania opracowane przez nauczycieli przedmiotów.

§ 19

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia

2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej

5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7)  okazywanie szacunku innym osobom

§ 20

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia klas I-III szkoły podstawowej jest oceną opisową.

§ 21

Bieżąca ocena zachowania uczniów od klasy IV opiera się o system punktowy. Tryb przyznawania punktów zawarty jest w rozdziale  X.

§ 22

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)       wzorowe

2)       bardzo dobre

3)       dobre

4)       poprawne

5)       nieodpowiednie

6)       naganne,

§ 23

1. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:

1)       wzorowe                        200 punktów i więcej

2)       bardzo dobre                 150- 199

3)       dobre                           100- 149

4)       poprawne                     51- 99

5)       nieodpowiednie             49- 0

6)       naganne                       poniżej 0 punktów

2. Roczną oceną klasyfikacyjną zachowania ustala się poprzez obliczenie średniej punktów uzyskanych przez ucznia w obu półroczach i wyznaczenie przedziału punktowego oraz odpowiadającej mu oceny.

3. Uczeń, który do momentu klasyfikacji uzyskał  więcej niż 40 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej

4. Uczniowi ukaranemu naganą Dyrektora Szkoły obniża się o jeden stopień ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

§ 24

1.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem § 44 ust.2 i ust.3

 

III. Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

§ 25

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu:

       1)  w klasach I-III szkoły podstawowej - jednej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które mają formę oceny opisowej.

       2)  od klasy IV wzwyż - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w § 11 ust.1 i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnej ze skalą podaną w  § 22

       3)  dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie ocen opisowych

 

 

§ 26

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego- w styczniu. Dokładną datę zakończenia śródrocznego postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na swoim pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym.

§ 27

1.Po klasyfikacyjnej śródrocznej Radzie Pedagogicznej wychowawca informuje uczniów o otrzymanych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania. Wychowawca powiadamia rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych podczas zebrań organizowanych po posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

2.W klasach I-III szkoły podstawowej nauczyciel sporządza pisemnie ocenę opisową, której kopię przechowuje w dzienniku lekcyjnym.

§ 28

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

2. Uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych jest niezadowalający, może brać udział w różnorodnych zajęciach: zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, indywidualnych konsultacjach z nauczycielem przedmiotu, zajęciach świetlicowych, pomocy koleżeńskiej.

3. O możliwych formach pomocy wychowawca informuje rodziców.

4. O fakcie korzystania przez ucznia z wybranych form pomocy oraz jej efektach wychowawca na bieżąco informuje dyrektora szkoły.

§ 29

1.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu:

       1)  w klasach I-III szkoły podstawowej jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które mają formę oceny opisowej.

       2)   od klasy IV wzwyż- rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali podanej w § 11 ust.1 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 22.

       3)  dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym- jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie opisowej.

 

§ 30

1. Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2. Nauczyciele wpisują przewidywaną ocenę do dziennika w kolumnie sąsiadującej z rubryką ocena roczna.

3. Ucznia informują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawca.

4.Za poinformowanie rodziców odpowiedzialność ponosi wychowawca. Informację przekazuje w formie pisemnej podczas zebrania. W przypadku nieobecności rodzica informację przekazuje się listownie za potwierdzeniem odbioru.

IV. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 31

1. Uczeń, w uzasadnionych przypadkach, może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych wyższą od przewidywanej ocenę, jeśli:

1) zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia (w okresie nie dłuższym niż tydzień od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej) chęć poprawy tej oceny

2) wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż do terminu klasyfikacji rocznej

2. Procedura określona w ust.1 może mieć formę pisemnego kontraktu pomiędzy nauczycielem a uczniem.

3.Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 i 2 powoduje ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana.

§ 32

 

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania , jeśli w okresie od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania do rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej uzyska taką liczbę punktów dodatnich, która po obliczeniu średniej punktów (zgodnie z § 23 ust.2) wytycza przedział punktowy odpowiadający wyższej ocenie zachowania (z zastrzeżeniem § 23 ust.3)

§ 33

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

§ 34

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.

§ 35

1. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem § 55 .

2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 52 ust. 1 i 2 oraz § 55.

§ 36

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia i zsumowaniu punktów otrzymanych przez ucznia zgodnie z § 23.

2. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 55.

3.Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. Uczeń, u którego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe w sferze społeczno- emocjonalnej może uzyskać wyższy kredyt punktowy pod warunkiem zawarcia odpowiedniego kontraktu i spełnieniu określonych warunków.

5.Kontrakt, o którym mowa w ust.3 określa rodzaj zajęć terapeutycznych, w których powinien uczestniczyć uczeń, częstotliwość ich odbywania, inne formy pracy ucznia nad swoim zachowaniem oraz wysokość kredytu punktowego. Kontrakt sporządza pedagog w porozumieniu z uczniem i rodzicem oraz psychologiem i wychowawcą.

6.Wypełnianie przez ucznia ustaleń zawartych w kontrakcie monitorują wychowawca i pedagog.

7.Niewypełnienie przez ucznia któregokolwiek z warunków zawartych w kontrakcie skutkuje zmianą wysokości limitu punktowego na dane półrocze.

 

 

 

V. Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 37

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

§ 38

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać:

         1)  uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności

         2)  uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności dopiero po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej na swój wniosek lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów)

         3)  uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki

         4)  uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§ 39

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 36 ust. 4 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Uczniowi, o którym mowa w § 36 ust. 4 , zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

§ 40

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 36 ust. 1, 2 i 3, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 36 ust. 4, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

         1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

         2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 36 ust. 4, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

        1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.4, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 36 ust. 4  - skład komisji

         2) termin egzaminu klasyfikacyjnego

         3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne

        4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 41

1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 2 i § 55

2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona wyniku egzaminu poprawkowego  z zastrzeżeniem  § 52 ust. 1 i 2 oraz § 55 .

§ 42

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany”.

 

VI. PROMOCJA

§ 43

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 44

1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 54 ust. 2 oraz § 44 ust.2 i ust.3

2.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, któremu drugi raz z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3.Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

§ 45

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 46

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 47

1.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

2.Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 48

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 44 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 54 ust. 2

§ 49

Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, jeżeli:

1)       w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz roczną ocenę zachowania zgodnie z § 22 z zastrzeż. § 44 ust. 2 i 3

2)       przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu o których mowa w § 58 oraz § 61 i 67 ust.3

§ 50

Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii i etyki uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 51

O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

VII. EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 52

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

        1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

        2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

        3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

        1) skład komisji;

        2) termin egzaminu poprawkowego;

        3) pytania egzaminacyjne;

        4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 53

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§ 54

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.2

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 55 z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna

VIII. Tryb odwołania od oceny

§ 55

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeżeli zastrzeżenia dotyczą rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego zgłoszenie musi nastąpić w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Zgłoszenie zastrzeżenia musi mieć formę pisemną.

 

§ 56

1. Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgłoszenia zastrzeżeń przeprowadza postępowanie wyjaśniające zgodność ustalenia oceny z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia -powołuje komisję, która:

         1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian   wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

         2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

       1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

                   a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji

                   b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

                   c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne

       2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

                   a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -  jako przewodniczący komisji

                   b) wychowawca klasy

                   c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

                   d) pedagog

                   e) psycholog

                   f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego

                   g) przedstawiciel rady rodziców

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 57

1.Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

2.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 52 ust. 1 i 2

3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

       a) skład komisji

       b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

       c) zadania (pytania) sprawdzające

      d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

      a) skład komisji

      b) termin posiedzenia komisji

      c) wynik głosowania

      d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

IX. Sprawdzian przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej i egzamin przeprowadzany w III klasie gimnazjum

§ 58

 

Szczegółowy przebieg sprawdzianu i egzaminu określa rozporządzenie, o którym mowa w § 2.

 

 

 X. Punktowy system oceniania zachowania

 

§ 59

Określa się następujący tryb przyznawania punktów:

1.Na początku roku szkolnego oraz po klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów, a uczeń o którym mowa w § 36 ust.4 kredyt w wysokości 150 punktów.

2. Uczeń uzyskuje dodatnie punkty podejmując działania określone w § 60.

3. Uczeń uzyskuje punkty ujemne za działania określone § 61.

4. Pozytywne i negatywne zachowania ucznia są odnotowywane przez nauczycieli w zeszycie klasowym i dzienniczku ucznia w ciągu tygodnia od zdarzenia. Zapisana nagana lub pochwała stanowi informację dla rodziców.

5.Zachowania ocenia wychowawca przydzielając liczbę punktów zgodnie z  § 60 i § 61.

 

§ 60

Uczeń zdobywa dodatnie punkty za następujące działania:

 

Lp.

Rodzaj zachowania

częstotliwość

Liczba

punktów

2.

Wzbogacenie zasobów klasy (np.kwiaty),

szkoły (np.książki)

każdorazowo

5

3.

Wywiązywanie się z funkcji pełnionych w klasie

za półrocze

20

4.

Wywiązywanie się z funkcji pełnionych w szkole

za półrocze

30

5.

Praca na rzecz szkoły

każdorazowo

5,10 lub 15

6.

Współudział w organizowaniu imprez szkolnych

każdorazowo

10 lub 20

7.

Reprezentowanie szkoły w czasie wolnym od zajęć

każdorazowo

5

8.

Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

-udział w etapie szkolnym (powyżej 25% uzyskanych punktów)

-awans do etapu rejonowego                  

-awans do finału

każdorazowo

 

10

20

40

9.

Udział w pozostałych konkursach wiedzy i umiejętności:

-udział w etapie szkolnym                    

-udział w etapie pośrednim        

-udział w finale

każdorazowo

 

10

20

30

10.

Udział w zawodach sportowych indywidualnie lub w zespole:

-udział w etapie gminnym                     

-udział w etapie powiatowym     

-udział w etapie rejonowym                   

- udział w etapie wojewódzkim

każdorazowo

 

10

20

30

40

11.

Pomoc koledze w nauce (potwierdzona przez nauczyciela,rodzica)

każdorazowo

10

12.

Udział w działaniach charytatywnych.

każdorazowo

5 lub10

13.

Wolontariat (poświadczony )

za półrocze

20

14.

Praca w Młodzieżowej Drużynie OSP (poświadczona)

za półrocze

10

15.

Systematyczne, aktywne uczestnictwo w kółkach przedmiotowych.

za półrocze

20

16.

Właściwe zachowanie podczas imprez kulturalnych( koncerty, spektakle)

za półrocze

10

17.

Czytelnictwo powyżej przeciętnej w danym roczniku

(limit ustalają nauczyciele biblioteki)

za półrocze

20

18.

Punktualność

za półrocze

10

19.

Kultura osobista na co dzień.

za półrocze

20

20.

Schludny wygląd

za półrocze

10

21.

Strój szkolny

za półrocze

20

22.

Frekwencja w semestrze 100%

za półrocze

10

 

  

§ 61

 

Uczeń otrzymuje punkty ujemne za następujące działania:

 

Lp.

Rodzaj zachowania

częstotliwość

Liczba

punktów

1.

Niewłaściwe zachowanie na lekcji

każdorazowo

5

2.

Za spóźnienie na lekcje

każdorazowo

3

3.

Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników

 szkoły (arogancja, bezczelność, nieposłuszeństwo,

 ignorowanie poleceń)

każdorazowo

5 lub 10

4.

Znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły

przez użycie wobec niego wulgarnego słownictwa

każdorazowo

20

5.

Nieusprawiedliwiona nieobecność, wagary (pojedyncza lekcja)

Wagary cały dzień

każdorazowo

każdorazowo

10

40

6.

Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji lub przerwy

 bez zwolnienia nauczyciela

każdorazowo

5

7.

Niewywiązywanie się ze zobowiązań (nieobecność

na obowiązkowych imprezach,brak dzienniczka itp.)

każdorazowo

2

8.

Okazywanie braku szacunku dla innych uczniów,

słowne zaczepianie, niekoleżeńskie zachowanie,

agresja fizyczna

każdorazowo

5 lub 10

9.

Niszczenie rzeczy należących do innych osób

każdorazowo

 

5 lub 10

10.

Udział w bójkach

każdorazowo

20

11.

Złe zachowanie na terenie szkoły i w autobusie szkolnym

każdorazowo

5

12.

Nieprzestrzeganie regulaminu obowiązującego w szatni,

samowolne przebywanie piwnicy           

każdorazowo

 

2

13.

Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku i dewastacja

otoczenia

każdorazowo

10 lub 20

14.

Zaśmiecanie otoczenia, niszczenie klombów zieleni

każdorazowo

2 lub 5

15.

Używanie podczas lekcji telefonów komórkowych:

każdorazowo

5

16.

Wulgarne słownictwo  

każdorazowo

5 lub 10

17.

Kłamstwo i oszustwo

każdorazowo

10

18.

Fałszowanie podpisów, dokumentów

każdorazowo

30

19.

Palenie tytoniu

każdorazowo

30

20.

Stworzenie zagrożenia dla siebie lub innych

członków społeczności szkolnej (wyłudzenia, kradzież,

zastraszanie, posiadanie lub zażywanie środków odurzających, posiadanie bądź używanie niebezpiecznych narzędzi, podpalenie)

każdorazowo

 

50

 

 

§ 62

Uczeń może być zobowiązany do wykonania drobnych prac porządkowych, zwłaszcza jeśli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego postępowania. Nauczyciel zlecający pracę zobowiązany jest do jej nadzorowania.