Regulamin oceny zachowania   I   Wewnątrzszkolny system oceniania   I   Standardy egzaminacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie  I  Ślubowanie klas pierwszych Wyjazd na "Zieloną Szkołę"

 

Standardy ogólne wymagań

będące podstawą przeprowadzenia egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum

A. Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych
I
Czytanie i odbiór tekstów kultury
Uczeń:
1. 
czyta teksty kultury (w tym źródła historyczne) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, podlegające odczytywaniu i interpretacji, zwłaszcza teksty kultury należące do polskiego dziedzictwa kulturowego - na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym
 
2. 
interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy, odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji, dostrzega perswazję, manipulację, wartościowanie
 
3. 
wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury, w szczególności w tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach
 
4. 
dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje - dostrzega środki wyrazu typowe dla: tekstów literackich, tekstów publicystycznych, dzieł sztuki plastycznej i muzyki
 
5. 
odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w rozwoju cywilizacyjnym Polski i świata - odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w polityce, gospodarce, kulturze i życiu społecznym
 
6. 
dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny i wypowiada się na ich temat oraz wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką, muzyką, literaturą)
 
7. 
dostrzega wartości wpisane w teksty kultury
 
II Tworzenie własnego tekstu
Uczeń:
1.  buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym, w następujących formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie, recenzja, rozprawka, notatka, plan, reportaż, artykuł, wywiad, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list, pamiętnik
 
2.  posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych i ścieżek edukacyjnych
3.  tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej
 
4.  zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym
 
5.  formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze
 
6.  analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury
 
7.  dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie
 
8.  wypowiada się na temat związków między kulturą rodzimą a innymi kręgami kulturowymi, w tym komentuje powiązania, zwłaszcza między kulturą polską a śródziemnomorską oraz określa te powiązania w różnych obszarach: polityce, kulturze, gospodarce, życiu codziennym, w odniesieniu do przeszłości i w czasach obecnych
 
9.  formułuje problemy, podaje sposoby ich rozwiązania, wyciąga wnioski, wypowiada się na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury
B. Standardy wymagań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
I
Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu
Uczeń:
 
1. 
stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze:
a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie,
b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, obiektów i organizmów,
c) stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska
 
2. 
wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:
a) stosuje w praktyce własności działań,
b) operuje procentami,
c) posługuje się przybliżeniami,
d) posługuje się jednostkami miar
 
3. 
posługuje się własnościami figur:
a) dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości,
b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych,
c) wykorzystuje własności miar
 
II Wyszukiwanie i stosowanie informacji
Uczeń:
 
1. 
odczytuje informacje przedstawione w formie:
a) tekstu,
b) mapy,
c) tabeli,
d) wykresu,
e) rysunku,
f) schematu,
g) fotografii
 
2. 
operuje informacją:
a) selekcjonuje informacje,
b) porównuje informacje,
c) analizuje informacje,
d) przetwarza informacje,
e) interpretuje informacje,
f) czytelnie prezentuje informacje,
g) wykorzystuje informacje w praktyce
III
Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych
Uczeń:
 
1. 
wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów:
a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko,
b) określa warunki jego występowania,
c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni,
d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk
 
2. 
posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych:
a) zapisuje wielkości za pomocą symboli,
b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych,
c) przekształca wyrażenia algebraiczne,
d) zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności
 
3. 
posługuje się funkcjami:
a) wskazuje zależności funkcyjne,
b) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel,
c) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski
 
4. 
stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych:
a) łączy zdarzenia w ciągi przemian,
b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego,
c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym,
d) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym
 
IV
Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów
Uczeń:
 
1. 
stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów:
a) formułuje i sprawdza hipotezy,
b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski
 
2. 
analizuje sytuację problemową:
a) dostrzega i formułuje problem,
b) określa wartości dane i szukane (określa cel)
 
3. 
tworzy modele sytuacji problemowej:
a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej,
b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych,
c) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym
 
4. 
tworzy i realizuje plan rozwiązania:
a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu,
b) układa i wykonuje procedury osiągania celu
 
5. 
opracowuje wyniki:
a) ocenia wyniki,
b) interpretuje wyniki,
c) przedstawia wyniki
 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) .

Powrót