Regulamin oceny zachowania   I   Wewnątrzszkolny system oceniania   I   Standardy egzaminacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie  I  Ślubowanie klas pierwszych Wyjazd na "Zieloną Szkołę"

 

Wychowanie do życia w rodzinie

        W procesie reformowania oświaty, wychodzi się z założenia, że szkoła nie może ograniczyć się wyłącznie do funkcji edukacyjnej, zaniedbując wychowanie. Przywrócenie szkole funkcji wychowawczej, jako równorzędnej i współwystępującej z funkcją nauczania jest podstawą reformy. Mówiąc o wychowaniu nie sposób nie nawiązać do tak różnie przyjmowanego, ujętego w postawie programowej „Wychowania do życia w rodzinie
        Rodzina, macierzyństwo, ojcostwo, dziecko, ważność i wartość życia człowieka do poczęcia do naturalnej śmierci, miłość troskliwa, opiekuńcza i odpowiedzialna, szacunek dla każdego człowieka - to podstawowe wartości, na których proponuje się budować program przekazywania wiedzy i oddziaływań wychowawczych. Należy pamiętać o tym, że wychowawcza rola szkoły polega na wspomaganiu rodziców z ich wolą i wizją, zarówno co do przekazywania treści jak i form przekazu. Dlatego też rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do nauczania przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka oraz zakres jego treści programowych nakłada na szkołę obowiązek zapoznania rodziców z przekazywanymi treściami. Obecna zmiana przedmiotu na „Wychowanie do życia w rodzinieułatwi uniknięcia wielu błędów i lekceważenia zagrożeń, jakimi może być ograniczenia się do wąskiego medyczno-instrumentalnego ukazania problemów. „Wychowanie do życia w rodzinie zawierać będzie problematykę kształtującą postawy wobec życia, wobec samego siebie i innych ludzi.
        Głównym celem tego przedmiotu w klasach szkoły podstawowej jest ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania i dokonywania w przyszłości właściwych, odpowiedzialnych wyborów.
        W wielu rodzinach nie mówi się o tych problemach otwarcie. Rodzice są często zażenowani, nie potrafią, nie chcą, boją się i dlatego nie podejmują tego typu rozmów z własnymi dziećmi. Wielu utożsamia wychowanie w tej sferze z treściami ściśle skupionymi wokół płciowości człowieka, natomiast rzadko uświadamiają sobie, że są to głównie rozmowy o życiu, o małżeństwie i rodzinie, czyli to w czym na co dzień uczestniczą. 
        Przedstawię teraz program zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie dla klasy V. Autorami są wybitne specjalistki jak: TERESA KRÓL - główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej od Wychowania do życia w rodzinie, KRYSTYNA MAŚNIK, GRAŻYNA WĘGLARCZYK.
Program jest zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1999 roku.
Następnie przedstawię tematykę zajęć w klasie V.
l. Rodzina w życiu człowieka.
2. I wy studiujecie w „Akademii Dobra.
3. Jestem gałązką drzewa genealogicznego (rodzinnego).
4. Sztuka życia rodzinnego.
5. Rodzicielstwo: mama, tata, ja i ...
ó. Rodzi się człowiek.
7. Dojrzewanie: co się ze mną dzieje?
S. Trudny czas dojrzewania.
9. Strefa intymności-strefą bezpieczeństwa.
l0. Odpowiedzialność za słowo.
11. W kręgu kolegów i koleżanek.
12. Rola mężczyzny w życiu rodziny.
13. Rola kobiety w życiu rodziny.

Na każdą klasę przypada 9 godzin, razem chłopcy i dziewczęta oraz osobno 5 godz. Dla chłopców i 5 godz. dla dziewcząt.
Podręczniki i ćwiczenia są nieobowiązkowe u uczniów.
Wychowanie do życia w rodzinie będzie realizowane poprzez:
• zajęcia prowadzone w sposób atrakcyjny i nieschematyczny
• niektóre tematy będą wynikać z propozycji uczniów poprzez tzw.„skrzynkę pytań- dostosowane do ich rozwoju
• wykorzystywane będą środki dydaktyczne takie jak: książki, filmy video, plansze
• na zajęciach dominować będzie atmosfera ciepła, serdeczności i zaufania
• przedmiot nie podlega ocenie wyrażonej stopniem lecz wpisem przedmiotu na świadectwo: uczestniczył  lub  uczestniczyła. 
Ocenę wystawi uczniowi kiedyś„samo życie i wszystkim już dzisiaj życzę aby jak najlepszą.

Opracowała: mgr Helena Mazurkiewicz