Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju

 

Godzina wychowawcza
scenariusze zajęć kl. IV - VI

Temat: Człowiek jako jednostka niepowtarzalna.

Cele:
        - uświadomienie uczniom, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną, godną szacunku;
        - wskazanie, jaką rolę w ocenie człowieka przez innych ma jego wygląd zewnętrzny;
        - kształtowanie pozytywnego stosunku do osób innych narodowości oraz niepełnosprawnych;

Materiały: plansza z naklejonymi postaciami osób różniących się wyglądem zewnętrznym (płcią, kolorem skóry, barwą,
               długością i kształtem włosów, tuszą, wiekiem, sprawnością - np. osoba na wózku) - dobieramy wizerunki osób,
               o których posiadamy informacje, np. z prasy, czy własnych kontaktów, ale nie znanych uczniom; kartki (dla każdej
               grupy) z wypisanymi cechami charakteru i puste, szpilki.

Przebieg zajęć

Dzielimy klasę na kilkuosobowe grupy (5 - 6). Prosimy, aby każda grupa wymieniła cechy zewnętrzne, jakimi różnią się osoby na wywieszonej na tablicy planszy (5 min.). Podawane przez grupy cechy wypisujemy na tablicy (powtarzające się cechy zapisujemy 1 raz). Podsumowujemy zadanie. 
Ludzie różnią się ..............................................................................................................................................
Następnie dajemy każdej grupie kartki z wypisanymi cechami charakteru (i puste do uzupełnienia). Prosimy grupy, aby po krótkim namyśle, przyporządkowały wypisane cechy charakteru poszczególnym osobom. Dodajemy, że mogą dopisać inne cechy lub powtórzyć podane, na pustych kartkach. Każda grupa przypina swoje kartki obok postaci. Kartki z powtarzającymi się nazwami cech polecamy przypiąć jedna na drugiej. Ustosunkowujemy się do opinii uczniów. Podsumowujemy zadanie: Ludzie różnią się również cechami charakteru. Wygląd człowieka ma wpływ na to, jak go postrzegamy, jakie cechy mu przypisujemy. Aby obiektywnie ocenić drugą osobę trzeba ją dobrze poznać. Nie zawsze ładny wygląd świadczy o dobrym charakterze.
Na koniec zadajemy uczniom pytanie: Czy są na świecie dwie jednakowe osoby o takim samym wyglądzie, cechach charakteru, zainteresowaniach itp.? Wysłuchujemy odpowiedzi uczniów. Wskazujemy na odmienność linii papilarnych. Podsumowujemy: Każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną i dlatego godną szacunku. Wymagając szacunku dla siebie - musimy go okazywać innym ludziom.


Temat: Pan smutny - pan wesoły, czyli o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Cele:
        - uświadomienie uczniom, że wszyscy ludzie mają swoje troski i cierpienia;
        - kształtowanie umiejętności wyboru pozytywnego sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
        - motywowanie do korzystania z pomocy innych osób.

Materiały: duży arkusz papieru, kartki (dla każdego ucznia) w trzech kolorach, pisaki.

Przebieg zajęć

Po podaniu tematu wywieszamy arkusz papieru na tablicy i rozdajemy uczniom kolorowe kartki. Nawiązując do piktogramów (twarz smutna, poważna, wesoła) na arkusz, prosimy, aby na np. różowej kartce wypisali po jednej sytuacji, która sprawia, że ich twarz jest smutna. Każdy uczeń odczytuje wpisaną sytuację i nakleja kartkę na arkuszu pod napisem "jestem smutny, gdy:". Kartki z powtarzającymi się sytuacjami naklejamy jedna na drugą. Wychowawca odczytuje wszystkie sytuacje podane przez uczniów. Następnie prosi, aby na kartkach w drugim kolorze wypisali, co czują kiedy mają ponurą minę. Odczytuje naklejone nazwy uczuć negatywnych. Następnie prosi, aby na trzeciej kartce wypisali, co robią, aby poprawić sobie nastrój - z pana smutnego stać się panem wesołym. Każdy uczeń odczytuje swój sposób na rozładowanie napięcia, a klasa ocenia, czy kartkę należy przykleić pod twarzą smutną, poważną czy wesołą.
Podsumowanie zajęć: Mamy różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Nie wszystkie powodują zmianę naszego samopoczucia. Powinniśmy wybierać takie sposoby, które nie szkodzą nam samym, ani osobom wokół nas. Każdy człowiek ma swoje troski i cierpienia. Obok każdego z nas są osoby, do których możemy się zwrócić w trudnych sytuacjach.


Temat: Dlaczego ludzie sięgają po używki?
            Mity i prawda o używkach.

Cele:
        - wdrażanie do samodzielnego zbierania i analizowania informacji o używkach - nikotynie, alkoholu, narkotykach;
        - uświadomienie uczniom zagrożenia, jakie używki stanowią dla ich zdrowia, prawidłowego rozwoju i życia.

Materiały: krótkometrażowy film oświatowy pt. "Dlaczego ludzie piją", 3 plansze z konturowym zarysem postaci ludzkiej, materiały 
               zebrane przez uczniów.

Przebieg zajęć

Nawiązując do poprzednich zajęć wychowawca informuje uczniów, że wielu ludzi próbuje rozwiązywać swoje problemy przy pomocy używek. Proponuje obejrzenie krótkiego filmu. Poleca, aby uczniowie wypisali na kartce powody, dla których ludzie sięgają po alkohol. Następnie prosi uczniów o ocenę skuteczności używania alkoholu dla osiągnięcia wymienionych w filmie celów. Wysłuchuje wypowiedzi uczniów, ukierunkowuje je, stawiając dodatkowe pytania, podsumowuje: Alkohol, nikotyna, narkotyki nie rozwiązują problemów człowieka, a jedynie je pogłębiają.
Na zakończenie zajęć wychowawca dzieli klasę na 3 grupy. Każda otrzymuje polecenie przygotowania informacji na temat działania alkoholu, nikotyny i narkotyków na organizm człowieka. Na kolejnych zajęciach grupy prezentują zebrany materiał (w wybranej przez siebie formie). Wychowawca może wskazać uczniom osoby, do których mogą zgłosić się po materiały (higienistka, pedagog, lekarz, ośrodek zdrowia). Praca uczniów może być dodatkowo nagrodzona punktami lub oceną z przyrody (po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym), z uwzględnieniem wkładu pracy każdego z nich. Efektem pracy grup winno być wizualne opracowanie tematu - naklejenie informacji o wpływie używek na narządy wewnętrzne człowieka. Podsumowanie zajęć: Używki są środkami chemicznego regulowania uczuć i zachowań człowieka. Uszkadzają jego organizm, prowadzą do licznych chorób i przedwczesnych zgonów. Szczególnie niebezpieczne są dla dzieci i młodzieży, gdyż uniemożliwiają ich prawidłowych rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny.


Temat: Umiem powiedzieć "NIE".

Cel:
      - kształtowanie umiejętności odmawiania.

Materiały: kartki, długopisy, duży arkusz papieru, flamastry.

Przebieg zajęć

Wychowawca prosi uczniów, aby zastanowili się i wskazali w jakich sytuacjach i komu najtrudniej jest odmówić zapalenia papierosa, wypicia piwa czy innego alkoholu. zapisuje sytuacje wymienione przez uczniów na tablicy. Następnie dzieli uczniów na grupy i prosi, aby przedstawili następujące scenki:
   - Jesteście u kolegi w domu. Macie uczyć się całą noc do jutrzejszej bardzo trudnej klasówki z matematyki. 
     Jesteście już bardzo zmęczeni i senni, coraz trudniej jest wam się skupić. Nagle kolega proponuje "świetny" środek na 
     poprawę koncentracji. Chce poczęstować was tabletką. Co robicie? Jak każdy z was się zachowa?

   - Wyjechaliście całą klasą na wycieczkę. Kilka osób zebrało się w jednym pokoju, śmiejecie się, żartujecie. Po chwili jeden z 
     kolegów wyjmuje z plecaka alkohol. Co robicie?

   - Wracasz wspólnie z kolegami ze szkoły. Twój najlepszy kolega wyjmuje z kieszeni papierosy i częstuje innych. Dwóch 
     kolegów wzięło. Jak się zachowają pozostali?

Po omówieniu sposobów odmówienia użytych przez uczniów wychowawca wywiesza arkusz z wypisanymi wskazówkami na skuteczną odmowę i omawia je:
   - nie obrażaj i nie atakuj osoby namawiającej;
   - nie tłumacz się i nie usprawiedliwiaj;
   - bądź stanowczy "Nie, nie chcę";
   - gdy ktoś nie odstępuje - odejdź;
   - zmień temat rozmowy;
   - rozładuj sytuację śmiechem, opowiedz żart;
   - stosuj metodę zaciętej płyty "Nie, nie, nie, nie ...".

Na koniec prosi, aby uczniowie w dwójkach przetrenowali wybrany przez siebie sposób skutecznego odmawiania. Podkreśla, że: Sztuka odmawiania jest bardzo trudna. Powinniśmy się jej nauczyć, jeżeli chcemy świadomie kierować własnym postępowaniem, nie tylko w sprawach używek. Odmawiając nie stracisz lecz zyskasz szacunek rówieśników, gdyż nie poddaje się naciskowi grupy tylko człowiek o silnej osobowości.


Do wychowawców i nauczycieli

Jak uchronić wychowanków przed paleniem tytoniu, piciem alkoholu i używaniem narkotyków?

Rozmawiaj z dziećmi i młodzieżą o paleniu papierosów, piciu alkoholu, używaniu narkotyków:
- rozwiewaj mity i koryguj błędne informacje, które dzieci i młodzież uzyskuje z innych źródeł, najczęściej z filmów
- wyjaśniaj dokładnie dlaczego nie powinno palić papierosów, pić alkoholu, używać innych środków uzależniających.

Ucz się naprawdę słuchać tego, co podopieczny do ciebie mówić:
- okazuj zrozumienie
- wspieraj i dodawaj odwagi w dążeniu do celu.

Pomóż im polubić siebie:
- udzielaj pochwał, chwal wysiłek, nie wyniki
- pomóż im stawiać sobie realne cele
- nie porównuj z innymi
- nie oceniaj i nie krytykuj
- powierzaj konkretne zadania
- okaż przyjaźń i troskę.

Pomóż dzieciom i młodzieży rozwijać trwałe wartości.

Bądź wzorem do naśladowania.

Zachęcaj do zdrowej twórczej aktywności.

Pomagaj dzieciom i młodzieży radzić sobie z presją rówieśników:
- wyjaśnij, czym jest prawdziwa przyjaźń
- daj wsparcie potrzebne, aby powiedzieć "nie".

Współdziałaj z rodzicami.

Zdobywaj wiedzę na temat uzależnień.

Jeżeli nie dajesz sobie rady sam, szukaj pomocy u specjalistów.