Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju

 

Karta osiągnięć ucznia – ocena opisowa

(od września do lutego)
rok szkolny 2000/2001

 ....................................................                                                                                                                              .................................
               imię i nazwisko                                                                                                                                                     klasa

 

Zakres osiągnięć

Poziom osiągnięć

A

B

C

1. Edukacja polonistyczna

 

a) mówienie i słuchanie

-     potrafi jasno, poprawnie, w uporządkowanej, rozwiniętej formie wypowiadać się na podany temat

 

 

 

-     potrafi uważnie słuchać wypowiedzi nauczyciela i innych rozmówców

 

 

 

-     rozumie sens wypowiedzi

 

 

 

b) czytanie

 

-     czyta na głos płynnie i wyraziście

 

 

 

-     czyta po cichu ze zrozumieniem

 

 

 

-     umie wyodrębnić w przeczytanym utworze kolejne wydarzenia i nadać im tytuły

 

 

 

c) pisanie

 

-     pisze poprawnie i czytelnie

 

 

 

-     potrafi opisać przedmiot na podstawie bezpośredniej obserwacji

 

 

 

-     potrafi samodzielnie zredagować krótki tekst na określony temat

 

 

 

d) ortografia i gramatyka

 

-     zwraca uwagę na poprawność ortograficzną

 

 

 

-     zna zasady pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi

 

 

 

-     stosuje zasady pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi

 

 

 

-     rozpoznaje w zdaniu poznane części mowy

 

 

 

-     umie określić liczbę i rodzaj rzeczownika

 

 

 

-     umie określić liczbę, czas, osobę i rodzaj czasownika

 

 

 

-     rozpoznaje w tekstach zdania oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe
i rozkazujące, umie je budować i zapisywać

 

 

 

-     potrafi dokonać stopniowania przymiotników

 

 

 

2. Edukacja matematyczna

 

a) liczby i ich własności

-     potrafi przeczytać i zapisać cyframi i słowami liczby w zakresie 1000

 

 

 

-     rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba

 

 

 

-     sprawnie dodaje o odejmuje w zakresie 100

 

 

 

-     sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100

 

 

 

-     zna kolejność wykonywania działań

 

 

 

-     umie porządkować i porównywać liczby w zakresie 1000

 

 

 

-     umie dodawać sposobem pisemnym w zakresie 1000

 

 

 

-     umie odejmować sposobem pisemnym w zakresie 1000

 

 

 

b) zadania tekstowe

 

-     rozwiązuje zadania tekstowe proste i złożone

 

 

 

-     samodzielnie układa zadania tekstowe i dokonuje ich przekształceń

 

 

 

c) geometria

 

-     rozpoznaje linie: proste, krzywe, odcinki łamane i ściany prostopadłe i równoległe

 

 

 

-     umie kreślić odcinki i mierzyć je z podaną dokładnością

 

 

 

-     umie obliczyć długość łamanej

 

 

 

-     zna własności poznanych figur geometrycznych

 

 

 

-     umie obliczyć obwód poznanych figur geometrycznych, gdy dane są długości 
 boków

 

 

 

-     umie rozwiązać równanie

 

 

 

-     zna poznane jednostki miary

 

 

 

3. Edukacja artystyczna
     -     prace wykonuje estetycznie i starannie
     -     umie zaśpiewać poznane piosenki
     -     sprawnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia
     -     reaguje na umówione sygnały
     -     przestrzega zasad sportowego współzawodnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Edukacja środowiskowa

 

-     zna i respektuje zasady dotyczące norm współżycia w klasie

 

 

 

-     rozumie znaczenie poznanych znaków drogowych

 

 

 

-     wie, co to są rośliny oleiste, włókniste, okopowe (zna ich nazewnictwo)

 

 

 

-     umie wskazać granice Polski i jej sąsiadów

 

 

 

-     umie wskazać główne kierunki na mapie

 

 

 

-     zna wartości odżywcze owoców i warzyw

 

 

 

 

5. Zachowanie
    .......................................................................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................................................................

........................................                                                                                                         ....................................................................
               Data                                                                                                                                   Imię i nazwisko wychowawcy

 

Religia:

 

Objaśnienia:
A – potrafisz, umiesz
B – na ogół potrafisz, ale popełniasz błędy
C – staraj się bardziej, bo jeszcze nie potrafisz

                                                                                                                                       Opracowała
                                                                                                                                mgr Halina Kuflińska