Zestawy zadań z matematyki
   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy Ciekawe linki   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju

 


Program edukacji zdrowotnej

Załącznik 1  I  Załącznik 2  I  Załącznik 3  I  Załącznik 4  I  Załącznik 5  I  Załącznik 6  I  Załącznik 7  
Załącznik 8  I  Załącznik 9  I  Załącznik 10

     Program wychowania zdrowotnego jest niemożliwy do zrealizowania przez pojedynczego nauczyciela. Potrzebna jest tu szeroka współpraca szkoły, służby zdrowia, policji i innych instytucji i organizacji społecznych. Oprócz lekarza i higienistki zaangażować się muszą w realizację programu nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, techniki, języka polskiego a także pedagog szkolny i wychowawcy klas.

     Każda szkoła powinna opracować i realizować program wychowania zdrowotnego, który uwzględniałby wszystkie czynniki kompleksowo oddziałujące na nasze zdrowie, takie jak: odżywianie, aktywność ruchowa, higiena (choroby zakaźne, AIDS), bezpieczeństwo,  zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, używki, czynniki psycho-społeczne, sytuacje stresowe i inne.

     Opracowany przeze mnie zarys programu jest próbą zebrania i ujęcia w pewne ramy tego wszystkiego, co ma istotne znaczenie dla zdrowia w znaczeniu ogólnym. W trakcie jego praktycznej realizacji istnieje możliwość uzupełniania programu, wzbogacania go o nowe i ciekawe pomysły.

 

TREŚCI ZAWARTE
W PODSTAWIE
PROGRAMOWEJ

                       CELE

         SPOSÓB  REALIZACJI  CELÓW

HIGIENA OSOBISTA
I OTOCZENIA

       Higiena ciała 

Uczeń jest świadomy osobistej

odpowiedzialności za utrzymanie higieny

osobistej.

Na lekcji wychowawczej przeprowadzamy

ankietę dotyczącą higieny osobistej (zał. 1)

i omawiamy jej wyniki. Dochodzimy do

wniosku, że za utrzymanie higieny osobistej

odpowiada każdy sam. Wniosek ten jako

hasło możemy umieścić na gazetce klasowej.

Uczeń zna przyczyny powstawania

próchnicy zębów, wie co to jest FLUOR

i jak wpływa na zęby, posługuje się nitką

dentystyczną.

Pogadankę na temat higieny jamy ustnej

z pokazem różnych rodzajów szczoteczek,

past do zębów oraz nici dentystycznej może

przeprowadzić higienistka szkolna.

Opracowujemy planszę informacyjną o

wielostronnym pozytywnym działaniu

fluorków wchodzących w skład past do

zębów.(zał.2)

Uczniowie z zaawansowaną próchnicą

zostają skierowani do stomatologa

Uczeń zna zmiany jakie zachodzą w jego

skórze w okresie dojrzewania, potrafi ją

pielęgnować, jest przekonany o 

konieczności częstego mycia całego 

ciała, potrafi umyć i wysuszyć całe ciało 

oraz włosy.

Na lekcjach przyrody i wychowania w rodzinie

uczniowie zapoznają się z objawami

dojrzewania np. przetłuszczaniem się skóry

twarzy, łojotokiem, wzmożonym wydzielaniem

się potu oraz jego właściwościami.

Należy podkreślić konieczność częstszego

w tym okresie mycia całego ciała, wskazać

środki przeciw trądzikowi, różne rodzaje

mydeł i szamponów do włosów, poinformować

uczniów o dermatologu lekarzu od chorób

skórnych.

Uczeń wie co to są choroby zakaźne

i jak są przenoszone, wie też jak się

zachować w czasie choroby zakaźnej .

Uczeń wie jak szerzy się wszawica i jak

jej zapobiegać.

Podstawowe wiadomości o chorobach

zakaźnych i o wszawicy zdobywają uczniowie

na lekcjach przyrody.

W czasie epidemii grypy lub innych chorób

zakaźnych oraz w czasie gdy uczniowie są

szczepieni możemy dodatkowo omówić

znaczenie szczepień ochronnych czy

zachowanie się w czasie choroby.

 

Osobnego potraktowania wymaga wścieklizna.

Powinno się o tej groźnej chorobie mówić głównie

przed feriami i przed wycieczkami do lasu lub w

okresie, gdy choroba ta pojawi się na danym 

terenie. Możemy wspólnie z uczniami 

zredagować ostrzegawczo-informacyjny 

plakat (zał. 3).

Higiena odzieży

i obuwia

Uczeń potrafi utrzymać w porządku 

osobiste rzeczy (wyczyszczenie obuwia, 

przyszycie guzika, przepranie skarpetek). 

Wie jak ubrać się w różnych porach roku.

Na lekcji wychowawczej przeprowadzamy 

dyskusję na temat słuszności powiedzenia: 

"Jak cię widzą, tak cię piszą”.

Rozwijamy znaczenie najczęściej używanych

przymiotników, za pomocą których ludzie

pozytywnie lub negatywnie oceniają wygląd 

człowieka lub jego ubiór np.: elegancki, 

schludny, modny, skromny, zadbany, szykowny, 

twarzowy ,niepraktyczny, niechlujny, niegustowny,

staromodny itp.

Podkreślamy, że ubiór powinien być stosowny do

sytuacji w jakiej go nosimy (zimowy, roboczy,

wizytowy, karnawałowy, wieczorowy, galowy,

plażowy itp.). Dochodzimy do wniosku, że ubiór

powinien przede wszystkim odpowiadać 

wymogom higieny (czysty, przepuszczający

powietrze, wygodny, chronić przed zimnem i 

deszczem. To, jak wyglądamy zależy w dużej 

mierze od nas samych.

W różnych sytuacjach wychowawczych 

(wycieczka, mecz, uroczystość szkolna, 

wieczorek taneczny czy przerwa między 

lekcjami zwracamy uczniom uwagę na 

niestosowny ubiór. Sprawdzamy przed pierwszą

lekcją, czy buty są wyczyszczone, pilnujemy

szczególnie na wychowaniu fizycznym, aby 

uczniowie ćwiczyli w stroju sportowym i 

przebierali się po zakończonej lekcji, a jeśli jest 

to możliwe wzięli przedtem prysznic.

Higiena miejsca pracy

i wypoczynku

Uczeń potrafi utrzymać w porządku

najbliższe swoje otoczenie, umie zamieść

podłogę, zetrzeć kurz z mebli, wie 

dlaczego trzeba wietrzyć pomieszczenia, 

szczególnie gdy są zadymione, ma nawyk

nieśmiecenia wokół siebie.

Organizowanie przez PCK konkursu czystości i

estetycznego wyglądu klas.

Udział masowy uczniów w akcji „Sprzątania 

świata”

Propagowanie idei segregowania śmieci

Zaplanowanie zadań dla poprawy estetyki klasy

i wzmożenie walki ze śmieciami w szkole i jej 

otoczeniu

Egzekwowanie dobrego wywiązywania się 

dyżurnych ze swych obowiązków.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo w

czasie uczestniczenia

w ruchu drogowym.

Uczeń wie jak zachować się na drodze 

jako pieszy lub jako rowerzysta

Zdaje sobie sprawę, że złe zachowanie na

drodze zagraża jego bezpieczeństwu i

bezpieczeństwu innych

Nauczyciele techniki przygotowują uczniów do

egzaminu na kartę rowerową. W klasie IV

wszyscy uczniowie powinni posiadać kartę 

rowerową.

Wychowawcy klas powinni zorganizować 

uczniom spotkanie z policjantem z drogówki w 

celu przedstawienia zagrożeń w ruchu drogowym.

W czasie wycieczek pieszych i rowerowych

zwracamy uwagę na przestrzeganie przepisów

drogowych.

Bezpieczeństwo

podczas zabaw

ruchowych.

Uczeń zna podstawowe zasady

bezpieczeństwa i umie ocenić czy 

sytuacja jest niebezpieczna.

Na lekcji wychowawczej sporządzamy listę

niebezpiecznych sytuacji do jakich może dość

podczas gier i zabaw na terenie szkoły i poza nią

(zał. 4).

Odpowiedzialność za

bezpieczeństwo swoje

i innych.

Uczeń wie jak postąpić gdy czuje się w 

niebezpieczeństwie, gdy inni na niego 

napadają, gdy otrzymuje propozycje od 

ludzi nieznajomych.

Razem z uczniami formułujemy zasady 

zachowania się w sytuacjach zagrożenia 

wymienionych w celach (zał.5).

Pierwsza pomoc w

nagłych wypadkach.

Uczeń wie jak zachować się po doznaniu 

urazu, podejmuje próby prostych zabiegów 

pierwszej pomocy.

PCK w ramach swojej działalności przeprowadzi

pokaz opatrywania niewielkich ran. Zapozna też 

uczniów ze stosowanymi powszechnie środkami

opatrunkowymi. 

Opiekunowie wszystkich wycieczek zabierają ze 

sobą podręczne apteczki.

ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE

Urozmaicenie i 

regularność posiłków

Uczeń zna podstawowe składniki 

pokarmów, wie dlaczego je je i do czego 

są mu one potrzebne. Zna składniki 

niezbędne w odżywianiu i te, które w 

nadmiarze szkodzą.

Podstawową wiedzę o żywności i żywieniu 

zdobywają uczniowie na lekcjach przyrody.

Na lekcjach wychowawczych można 

przeprowadzić ocenę ułożonych przez uczniów 

dziennych jadłospisów. 

Można też sporządzić plansze promujące zdrową 

żywność i wywiesić na klasowej gazetce.

Uczeń umie przygotować dla siebie II 

śniadanie, potrafi zakupić podstawowe 

produkty żywności i zapakować je.

Na wycieczkach i obozach uczniowie pomagają 

przy przygotowywaniu posiłków, posługują się 

sztućcami

W ramach niektórych lekcji mogą uczniowie pod 

nadzorem nauczyciela przygotować wspólnie II 

śniadanie. Powinni przedtem zaplanować rodzaj i 

ilość potrzebnych produktów, a potem dokonać 

zbiorowego zakupu. 

Zabezpieczenie 

żywności przed 

zanieczyszczeniem 

i zepsuciem.

Uczeń rozróżnia produkty żywnościowe  

sprzyjające zdrowiu i szkodliwe.

 

Na lekcji przyrody lub na lekcji wychowawczej 

możemy na konkretnych przykładach pokazać 

uczniom jaką datę ważności mają poszczególne 

produkty, jakie zawierają konserwanty, jaki jest 

ich skład, ile zawierają kalorii itp. 

W dalszej części lekcji możemy zapytać 

uczniów : co to jest zdrowa żywność, co to są 

zatrucia pokarmowe i skąd się biorą.

Estetyka i kultura 

spożywania posiłków.

Uczeń wie, że w towarzystwie wspólne 

spożycie posiłków jest lepsze, potrafi 

zachować się przy wspólnym stole, 

umie estetycznie nakryć do stołu.

Przy okazji zbliżających się świąt możemy z 

wychowankami omówić zasady zachowania się 

przy stole i jak powinno się nakrywać do stołu.

Przygotowujemy dla babć i dziadków z okazji ich 

święta krótki program artystyczny, życzenia i 

skromny poczęstunek przy nakrytym stole.

AKTYWNOŚĆ 
RUCHOWA
PRACA, 
WYPOCZYNEK,
CZAS WOLNY

Bilans energetyczny

Spożycie

Wydatkowanie

Uczeń wie, że pokarmy dostarczają różnej 

ilości energii, zna pokarmy 

wysokokalorczne wie od czego zależy 

większe lub mniejsze zapotrzebowanie na 

kalorie.

Na podstawie tabeli kaloryczności (zał.6) 

układamy odpowiednie pod względem zawartości 

kalorii danie dla osoby o określonym 

zapotrzebowaniu. Możemy też oceniać 

kaloryczność różnych zestawów dań.

Zabawy ruchowe  

i rekreacja

Uczeń wie, że ćwiczenia fizyczne wpływają

na harmonijny rozwój organizmu (układ

mięśniowy, kostny i krążenie )

Potrafi zorganizować zabawę ruchową

Ma nawyk właściwego ubierania się

Potrafi ocenić i dobrać właściwe dla siebie

miejsce do pracy (krzesło, stolik) i dba o 

zachowanie właściwej postawy

Potrafi właściwie zachować się wobec 

drużyny przeciwnej.

 Na początku roku szkolnego uczniowie sami 

określają numer krzesła i stolika dostosowany

do swego wzrostu. Każdy siada przy właściwym 

stoliku. W czasie wszystkich lekcji nauczyciele 

zwracają uwagę na właściwą postawę siedzącą 

uczniów (dobrze podsunięte krzesło, łokcie na 

blacie, wyprostowane plecy.

Uczniowie opowiadają jak mają w swoim domu 

urządzony kącik do odrabiania lekcji.

Sami uczniowie mogą prowadzić ćwiczenia 

śródlekcyjne według opracowanego 

przykładowego zestawu ćwiczeń (zał. 7), mogą

uczestniczyć w organizowaniu święta sportu 

szkolnego i innych imprez sportowych, mogą też 

sami w czasie wolnym rozgrywać turnieje na  

boisku szkolnym.

W rozmowie z uczniami możemy dowiedzieć się,

jakie preferują oni formy wypoczynku, jak 

wykorzystują wolny czas na wypoczynek czynny

i bierny. Można zaproponować uczniom inne 

sposoby spędzania wolnego czasu np. turystykę 

rowerową w zamian za przesiadywanie przed 

telewizorem.

Można utworzyć w klasie kącik hobbystów.

Następnym tematem do rozmowy może być

kształtowanie dobrych stosunków w zespole. 

Należałoby skrytykować złe odnoszenie się do 

uczniów słabszych, mniej sprawnych i do kolegów

z drużyny przeciwnej.

Podkreślić można, że nawet najlepsze drużyny 

nieraz przegrywają, że nieraz trzeba umieć 

pogodzić się z przegraną. Na koniec można 

zapytać uczniów, czy wiedzą, co znaczą 

angielski słowa FAIR PLAY i czy sami stosują 

w praktyce zasadę FAIR PLAY.

Organizacja odrabiania

lekcji i czasu wolnego.

Uczeń wie, jak zaplanować zajęcia w

czasie dnia, umie wybrać odpowiednie 

audycje telewizyjne, potrafi sprawnie

odrabiać lekcje, wie , co to znaczy

wypoczynek i relaks.

Zadajemy uczniom opracowanie harmonogramów 

całodniowych zajęć. Potem na lekcji 

wychowawczej racjonalizujemy je. 

Przedstawiamy uczniom relaksację

jako jedną z aktywnych form wypoczynku.

Prawidłowa postawa

ciała i czynniki ją 

warunkujące.

Uczeń potrafi kontrolować i korygować 

postawę ciała w czasie stania, siedzenia 

i leżenia.

Profilaktycznie zalecamy uczniom przyjmowanie 

prawidłowej postawy, przede wszystkim 

siedzącej, w czasie trwania lekcji.

Przestrzegamy uczniów przed długotrwałym 

przebywaniem w tej samej pozycji. Zapewniamy 

uczniom odpowiedniej wielkości stoliki i krzesła.

Kwalifikujemy uczniów z wadami postawy na 

zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zachęcamy uczniów i rodziców, by skorzystali 

z badań postawy ciała metodą antropometryczną.

EDUKACJA DO ŻYCIA 
W RODZINIE I
SPOŁECZNOŚCI,
PSYCHOSPOŁECZNE
ASPEKTY 
ZDROWIA.

Wyrażanie emocji 
pozytywnych i 
negatywnych.

Uczeń wie jaki wpływ wywierają na

człowieka emocje pozytywne, a jaki

negatywne.

Inscenizujemy sytuacje z życia, w których 

występują emocje. Uczniowie mogą 

improwizować.

Własne mocne i słabe

strony

Uczeń wie, że ludzie różnią się między 

sobą, zna swoje mocne i słabe strony, 

domyśla się, co inni w jego postępowaniu 

lubią, a co nie.

W formie zabawowej sprawdzamy, jaka istnieje 

zbieżność w samoocenie i w ocenie kolegi 

słabych i mocnych stron danego ucznia.

Wygrywa para, która ma najwięcej jednakowych

odpowiedzi.

Podstawowe reguły i 

zasady obowiązujące 

w relacjach 

międzyludzkich,

sposoby radzenia sobie

z własnymi i cudzymi

emocjami.

Uczeń zna obowiązujące w relacjach 

z ludźmi podstawowe zasady.

Razem z uczniami staramy się odkryć 

najważniejsze reguły postępowania w stosunkach

międzyludzkich. 

Wpajamy uczniom: szacunek do przeciwnika, 

tolerancję, prawdomówność, asertywność (zał.8),

empatię i inne.

Uczeń potrafi w sytuacjach konfliktowych

przewidzieć, co myśli i czuje przeciwnik,

wie, kiedy nadszedł czas, by prosić o

pomoc innych.

Wspólnie z uczniami szukamy odpowiedzi na

pytanie: ”Jak zachować się w sytuacji

konfliktowej?” 

W trakcie dyskusji gromadzimy materiał do planu

postępowania, który ułożymy na zakończenie

lekcji (zał.9).

Uczeń wie, co to jest stres i jak sobie z

nim poradzić, potrafi zastosować

podstawowe techniki relaksacyjne.

 

Z badań wynika, że zestresowane dzieci można rozpoznać po typowych oznakach. Są one zazwyczaj przestraszone i spięte, oddychają na ogół krótko i zbyt płytko, robią wrażenie smutnych, mają złe samopoczucie, czasami skarżą się na bóle głowy i brzucha. Większość dzieci zestresowanych ma nieprawidłową postawę ciała.

Zachęcamy dzieci, aby podały przykłady sytuacji,
w których są bezradne, na jakie natrafiają przeszkody w działaniu, czy stoją przed nimi zadania, których nie są w stanie wykonać itp.

Pytamy też dzieci, jak radzą sobie w tych trudnych 
sytuacjach, jak reagują.

Omawiamy i ćwiczymy z uczniami podstawowe 
techniki relaksacyjne: oddychanie „balonowe”, napinanie i rozluźnianie różnych partii mięśni, wyobrażanie sobie rzeczy przyjemnych, słuchanie śpiewu ptaków, szumu morza, ulubionej muzyki, masowanie ciała.

Porozumiewanie

się, współpraca z

innymi, szacunek

dla siebie i dla

innych, przyjaźń i

koleżeństwo.

Uczeń wie, co pozwala współpracować 

z innymi, od czego zależy, czy czuje się

z nimi dobrze.

Możemy przeprowadzić ankietę, w której

uczniowie określą, jakie cechy przyjaciela cenią

najbardziej.

Dokonują wyboru z ustalonego zestawu cech: 

jest szczery, jest lojalny, umie zachować

tajemnicę, daje mi oparcie, jest serdeczny, jest

gotów poświęcić mi czas, ma poczucie humoru,

jest inteligentny,  ma swoje zdanie, ma podobne

zainteresowania, może udzielić mi pomocy w

nauce, jest dobrym słuchaczem, jest

atrakcyjny itp.

Aby nie mylić koleżeństwa z przyjaźnią, można

spróbować zestawić ich typowe różnice np.:

-Kolegów mamy wielu, przyjaciół niewielu, czasami tylko jednego.

-Kolegów zyskujemy i tracimy często, bez szczególnego powodu, przyjaźń zaś trwa długo

-Kolegami są osoby z którymi razem przebywamy

 w klasie, na boisku czy na wycieczce, przyjaciela

  wybieramy sobie według własnego uznania.

-Kolega nie ma wobec nas zobowiązań, na przyjaciela natomiast liczymy w trudnych sytuacjach, że nam pomoże , nas wesprze, wysłucha. 

Uczeń wie, co to znaczy komunikacja i od

czego zależy, potrafi aktywnie słuchać i

prowadzić dialog.

Organizujemy z uczniami zajęcia warsztatowe z

zakresu komunikacji. Zwracamy uwagę na 

sposób mówienia, gesty, mimikę.

Związki uczuciowe w

rodzinie. Prawa i

obowiązki jej członków.

Uczeń rozumie związki między członkami

rodziny, zna swoje obowiązki, wie też , że

przysługują mu pewne prawa.

Prowadzimy pogadankę kierowaną na temat

rodziny.

Uczniowie powinni odpowiedzieć na następujące

pytania:

Jakie są moje obowiązki w rodzinie i za co

odpowiadam? Kto w domu ma najwięcej

obowiązków?

Za co kochają nas rodzice? Jak my okazujemy

swoim rodzicom szacunek i miłość?

Zapoznajemy uczniów z ich prawami

wynikającymi z „Karty Praw Dziecka”.

Problemy i potrzeby

kolegów

niepełnosprawnych,

osób chorych

starszych.

Uczeń jest przekonany, że ludzie niepeł-
nosprawni, chorzy i starsi mają takie same
prawa i potrzeby jak inni ludzie i że
wymagają pomocy i wsparcia całego
społeczeństwa.

Formułujemy listę problemów, na jakie napotykają
ludzie niepełnosprawni, chorzy i starsi wiekiem.
Dzieci mogą podawać konkretne przykłady, jakie 
znają z autopsji. Krytycznej ocenie można 
poddać stosunek ludzi zdrowych, młodych i w 
pełni sprawnych do dziadków i babć we własnej
rodzinie, do ludzi opóźnionych w rozwoju, 
inwalidów na wózkach, kalek, ludzi ze słabą 
sprawnością ruchową itp
Zastanawiamy się, jaki jest stosunek nas,
uczniów, do naszych „innych” kolegów w klasie 
i w szkole.

EDUKACJA
SEKSUALNA
Zmiany fizyczne i
emocjonalne w okresie
dojrzewania, układ
rozrodczy, ciąża, poród.

Uczniowie wiedzą, jak stają się kobietami
i mężczyznami, co to jest poród,
miesiączka, ciąża, wiedzą, kiedy będą
mogli mieć własne dzieci i czego się obawiać, gdy coraz bardziej będą dorastać.
Posiadają podstawowe informacje o
zmianach fizycznych i emocjonalnych w okresie pokwitania. Wiedzą, jak można okazywać swe uczucia innym, jak radzić sobie, gdy się utraci przyjaciela.
Potrafią rozpoznać niebezpieczne dla
siebie sytuacje i zachowania innych ludzi oraz zwrócić się o pomoc.
Wiedzą, co to jest AIDS i jak można się tym wirusem zarazić.
Posiadają nawyki higieniczne.

Realizacja na lekcjach wychowania w rodzinie 
przez nauczyciela ze specjalnym 
przygotowaniem do nau
czania tego przedmiotu.

ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW
Skutki używania
środków uzależniają-
cych (w tym tytoniu i
alkoholu) oraz
nadużywanie leków;
namawianie i presja ze
strony
innych osób.

Uczniowie wiedzą, jak na organizm 
wpływają alkohol, papierosy i narkotyki, 
wiedzą też, dlaczego ludzie zażywają 
substancji uzależniających, znają skutki
przedawkowania środków uzależniają
cych.

Szkoła organizuje szkolenie nauczycieli i 
rodziców szczególnie w zakresie rozpoznawania 
różnych narkotyków i objawów wywołanych
zażyciem narkotyków, sposobów postępowania 
z uzależnionymi od narkotyków.
Nauczyciele lub lepiej lekarz zapoznają uczniów 
ze skutkami, jakie powoduje picie alkoholu, 
palenie papierosów (zał. 10) oraz zażywanie 
narkotyków i innych środków uzależniających:
-skutki zdrowotne,
-skutki społeczne.

Uczniowie potrafią zaprezentować własne
zdanie w sytuacji namawiania i presji ze
strony innych, potrafią pomóc sobie w
sytuacji stresu czy bólu, umieją szukać
pomocy u innych.

Omawiamy i ćwiczymy z uczniami sytuacje, 
w których ktoś proponuje uczniowi zażycie lub 
sprzedaż narkotyku, uświadamiamy, że uczeń 
sam musi dokonać właściwego wyboru świadom
skutków, na jakie się naraża. Uczeń powinien 
zdecydowanie i jednoznacznie odmawiać, a 
jeżeli  to nie pomoże, powinien szukać
pomocy 
u innych.

Każdy człowiek może się spodziewać, że 
znajdzie się kiedyś w tak trudnej sytuacji, że 
nie będzie w stanie sam sobie poradzić. Pytamy 
uczniów, czy oni już czegoś takiego doznali i 
czy zwracali się do kogoś o pomoc. Informujemy 
ich, że ludzie często zwierzają się ze swoich 
kłopotów ludziom, którym ufają: najbliższej 
rodzinie, przyjacielowi, a w trudniejszych
przypadkach udają się do psychologa lub 
psychiatry. Ludzie uzależnieni korzystają też 
z pomocy MONARU
i klubu AA.


Załącznik  1

BEZIMIENNA ANKIETA NA TEMAT HIGIENY CIAŁA

1.Ile czasu dziennie poświęcasz na higienę swego ciała:

2.Jak często myjesz:

3.Jak często czyścisz zęby?...........................................................................................................
4.Jak często obcinasz paznokcie:

5.Czy masz w domu:

6.Czy w kranie jest zawsze ciepła woda?.....................................................................................
7.Jakich środków higieny używasz?

8.Czy zgadzasz się z powiedzeniem, że „częste mycie skraca życie”?
..............................................................................................................................................
9.Czy uczniowie klasy V są twoim zdaniem w stanie sami zadbać o higienę osobistą i czy powinni czuć się odpowiedzialni za to?
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Powrót


Załącznik 2

FLUOR W PASTACH DO ZĘBÓW

Aby skutecznie zapobiegać próchnicy i chorobom przyzębia, należy przede wszystkim co najmniej
2 razy dziennie czyścić zęby, stosować pasty fluorkowe i odpowiednio się odżywiać.
Szczotkowanie  zębów pastą zawierającą fluorki np. fluorek sodu (NaF) powoduje przy regularnym stosowaniu znaczny spadek próchnicy od 30% do60%.
Działanie fluorku sodowego jest  wielostronne:
1.Ochrania szkliwo zębów przed działaniem kwasów, które powstają w wyniku procesu
fermentacji węglowodanów (głównie sacharozy) wywoływanej przez bakterie. Po spożyciu          węglowodanów zwiększa się odczyn kwaśny płytki nazębnej i trwa około 30 min. na poziomie próchniczotwórczym.
2.Hamuje rozwój bakterii, która tworzy płytkę nazębną. Paciorkowiec ten o nazwie
Streptococus mutans ma zdolność przytwierdzania się do powierzchni zębów w obecności sacharozy (cukru).
3.Wywołuje proces remineralizacji szkliwa (fluorek sodu wbudowuje się w kryształy apatytów szkliwa).

Powrót


Załącznik 3

CO TO JEST WŚCIEKLIZNA?

1. Wścieklizna to wirusowa choroba zakaźna ptaków i ssaków, zwłaszcza drapieżnych, przenoszona na
    człowieka przez ślinę chorych zwierząt.
2. Zarazki poprzez najmniejszą rankę dostają się do nerwów i przemieszczają aż do mózgu człowieka.
    Okres ten nazywamy rozwojem choroby.
3.
Okres rozwoju choroby trwa w zależności od miejsca zainfekowania od 2 tygodni do 2 lub nawet 3
    miesięcy.
4. Jeżeli zakażony człowiek nie zgłosi się do lekarza, a wirusy zdążą przemieścić się do jego mózgu,
    czeka go śmierć.
5. Charakterystyczne i łatwo rozpoznawalne są objawy wścieklizny u człowieka:
    - wodowstręt,
    - trudność w połykaniu,
    - podniecenie i napady szału,
    - porażenie kończyn (paraliż)
6. Na wściekliznę chorują i roznoszą ją: lis, sarna, wiewiórka, pies domowy i inne.
7. Wściekłe zwierzęta nie boją się na ogół człowieka, a nieraz są bardzo agresywne (pies potrafi ugryźć
    własnego pana).
8. Nie wolno dotykać dzikich zwierząt, które do nas podchodzą, ani zwierząt martwych.
9. Własne psy należy regularnie szczepić przeciw wściekliźnie.

Powrót


Załącznik 4

LISTA NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI

1. Wychylanie się z okna klasy.
2. Zderzenia przy bieganiu na oślep po korytarzu szkolnym w czasie przerwy.
3. Noszenie przy sobie ostrych przedmiotów.
4. Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych bez asekuracji w czasie nieobecności nauczyciela.
5. Złośliwe faulowanie przeciwnika w czasie gier zespołowych.
6. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych oraz granie w niestosownym obuwiu.
7. Popychanie innego ucznia przy schodzeniu po schodach.
8. Rzucanie twardymi śnieżkami lub innymi przedmiotami.
9. Niespodziewane wybiegnięcie na jezdnię na przykład w pogoni za piłką.
10. Wywrócenie wiadra z gorącą herbatą w czasie przerwy śniadaniowej.
11. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego w czasie poruszania się po drodze rowerem lub pieszo.
12. Manipulowanie przy urządzeniach zasilanych prądem elektrycznym.
13. Przynoszenie do szkoły środków wybuchowych np. petard lub rac.
14. Bawienie się ogniem. Noszenie ze sobą zapałek lub zapalniczek.
15. Manipulowanie przy różnego rodzaju  maszynach, szczególnie kiedy są w ruchu.
16. Kąpiel w niedozwolonym miejscu i bez nadzoru osób starszych.
17.
Zabawy na kruchym lodzie.
18. Prowokowanie innych do bójek i uczestniczenie w nich.
19. Nawiązywanie kontaktów z osobami nieznanymi.
20. Podchodzenie blisko do dzikich zwierząt lub psów przybłędów.

Powrót


Załącznik 5

ZASADY  POSTĘPOWANIA 

GDY CZUJESZ SIĘ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

1. Nie wpadaj w panikę, rozważ, jak duże jest niebezpieczeństwo i co możesz zrobić.
2. Nie narażaj innych na niebezpieczeństwo.
3. Próbuj sam uniknąć niebezpieczeństwa i pomóc innym.
4. Sprowadź pomoc, poinformuj o niebezpiecznym zdarzeniu ludzi dorosłych.

GDY NAPADAJĄ NA CIEBIE (Pobicia, kradzieże, groźby, wymuszenia)

1. Nie oddalaj się zbytnio od domu, szczególnie gdy jesteś sam, nie odwiedzaj miejsc odludnych wieczorem
    słabo oświetlonych    
2. Informuj rodziców lub nauczycieli, gdy chcesz gdzieś pójść, podaj przypuszczalny czas twojego powrotu.
3. Gdy cię ktoś zaczepi, nie daj się sprowokować, bądź spokojny i odpowiadaj zdecydowanie, nie ulegaj
    namowom i groźbom, nie wykonuj gwałtownych ruchów.
4. Powiedz twojemu napastnikowi, że o zajściu poinformujesz starszych.
5. Przy nadarzającej się okazji oddal się.
6. O zajściu koniecznie powiadom ludzi do których masz zaufanie.

GDY OTRZYMUJESZ PROPOZYCJE OD LUDZI, KTÓRYCH NIE ZNASZ

1. Skończ rozmowę jak najszybciej.
2. Nie daj się skusić ewentualnymi obiecankami.
3. Odpowiadaj stanowczo „NIE”.
4. O fakcie powiadom ludzi starszych.

Powrót


Załącznik 6

KALORYCZNOŚĆ POKARMÓW

        Promując zdrowie w szkole, nie możemy zapomnieć o dzieciach z nadwagą. Wskazane byłoby, aby uczniowie umieli dobrać sobie odpowiednią dietę, zaplanować zajęcia ruchowe i  stale kontrolować masę swego ciała, aby otrzymywały wsparcie psychiczne od ludzi z ich otoczenia. W procesie pozbywania się nadwagi muszą czynnie uczestniczyć rodzice dziecka, od których zależy przecież zmiana sposobu żywienia. W tym celu potrzebna jest szeroka edukacja zarówno uczniów jak i rodziców.
  
     Jednym z tematów wymagających omówienia jest zbyt duża kaloryczność przygotowywanych pokarmów. Uczniowie i ich rodzice powinni zapoznać się z tabelami kaloryczności różnych pokarmów, z  normami energii, którą należy organizmowi dostarczyć, jak i z szybkością spalania się spożytego pokarmu.
Pouczającym będzie przykład zestawienia trzech różnych śniadań i porównanie ich kalorycznóści.
  
     Uczniowie w wieku 10-12 lat mają następujące zapotrzebowanie dzienne na kalorie:chłopcy-2350 kalorii, dziewczęta-2250 kalorii. Pierwsze śniadanie powinno pokrywać jedną czwartą dziennej normy (560-590 kalorii).

PIERWSZE ŚNIADANIE

Szklanka mleka3,2%         145 kcal Szklanka mleka 2%              120 kcal 100 g chipsów           150 kcal
2 bułki pszenne                 250 kcal 2 kromki chleba zwykł.         204 kcal Puszka coli                 120 kcal
Masło extra 20 g                 16 kcal Masło śmietankowe                13 kcal  
2 plastry sera                    140 kcal 4 plastry szynki drob.           100 kcal  
Banan 200 g                      100 kcal 2 jabłka                                    72 kcal  

Po obliczeniu kaloryczności przedstawionych wyżej posiłków okazuje się, że środkowy zestaw jest
najodpowiedniejszy (509 kcal). Nie do przyjęcia jest zestaw trzeci ze względu na składniki pokarmowe i zbyt dużą kaloryczność (670 kcal). Normę ilości kalorii przekracza też zestaw pierwszy( 611 kcal ).

Powrót


Załącznik 7

ZESTAW ĆWICZEŃ ŚRÓDLEKCYJNYCH

1. ĆWICZENIA SZYI               - Skłony głowy w przód, w tył i w bok, skręty i krążenia głowy.
2. ĆWICZENIA RAMION         - Skurcze pionowe i poziome ramion. Wymachy, rzuty, wyprosty, wznosy,
                                               krążenia jedno i oburącz.
3. ĆWICZENIA TUŁOWIA       - Skłony tułowia w przód i w tył, skłony tułowia w bok, skręty
tułowia, skręty
                                               i krążenia tułowia.
4.ĆWICZENIA NÓG                - Chód, biegi w miejscu, podskoki jednonóż i obunóż. Wymachy
nóg.
5.ĆWICZENIA ODDECHOWE - Ćwiczenia z głębokimi wdechami i wydechami, wdech nosem i wydech
                                               ustami.

Powrót


Załącznik 8

CO TO JEST ASERTYWNOŚĆ?

        Zachowanie asertywne to takie, aby inni ludzie odczuwali, że darzymy ich szacunkiem i chcemy pozyskać ich wzajemny szacunek. Zachowanie takie pozwala nam osiągać to, czego chcemy, ale nie kosztem innych ludzi, w przeciwieństwie do zachowań biernych, gdy pozwalamy, by inni osiągali swój cel naszym kosztem; postaw agresywnych, gdy próbujemy osiągnąć swój cel kosztem innych oraz postaw manipulowanych, gdy próbujemy osiągnąć swój cel kosztem innych, nie uświadamiając im tego.
        Jeżeli chcemy być asertywni, powinniśmy mieć pozytywny stosunek do własnej osoby. Negatywne rozważania o sobie powinniśmy zastąpić afirmacją własnej osoby. W mowie należy używać słów aktywnych typu: ja nie będę...., ja potrzebuję.... itp. zamiast biernych. Stawiajmy sobie zadania na naszą miarę, aby były możliwe do wykonania. Każdy sukces natomiast, choćby mały, wynagradzajmy sobie. Nie uskarżajmy się jednak, gdy coś się nie uda, wyciągnijmy z tego pozytywne wnioski. Nie rozpaczajmy, jeżeli ktoś nas nie docenia, nie lubi. Powiedzmy sobie, że nie jest nas godny i że to jego strata, że nas nie zna.
W stosunku do innych ludzi bądźmy zarozumiali, bezpośredni, ale przede wszystkim konkretni (mówmy, co mamy na myśli bez zbędnych słów pochwały, wymówek czy agresji. Doceniajmy pochwały od innych ludzi, ale miejmy też podejrzenie, że chcą nami manipulować. Słuchajmy uważnie słów krytyki, nie odrzucajmy ich od razu. Jeśli jest prawdziwa- podziękujmy, jeśli mija się z prawdą, nie bierzmy jej pod uwagę. Zaprezentujmy też zdecydowaną postawę w czasie rozmowy. Stójmy prosto, patrzmy  swemu rozmówcy prosto w oczy, mówmy jasno i spokojnie, nie podnośmy głosu i nie uśmiechajmy się niepotrzebnie, nie dajmy się wyprowadzić z równowagi, nie dopuszczajmy też do konfrontacyjnych rozwiązań. Starajmy się  uznać i docenić punkt widzenia innych, ale nie dajmy się odwieść od własnego punktu widzenia, powtarzajmy uparcie, jakie jest nasze stanowisko.
Gdy porozumienie jest  niemożliwe do osiągnięcia, zaproponujmy czas na zastanowienie i przemyślenie sprawy.
  
     Asertywność w szkole jest bardzo wskazana, promuje bowiem zdrowie psychiczne i umożliwia uczniom opieranie się presji ze strony swoich rówieśników jak i z innych stron.

Powrót


Załącznik 9

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

1. Przyjmij zasadę, że konflikty trzeba rozwiązywać, a nie przed nimi uciekać.
2. Nie unikaj partnera, ale staraj się z nim porozmawiać o tym, co cię dręczy.
3. Wyłóż mu jasno swój pogląd i obstawaj przy swoim punkcie widzenia, nawet jeśli nie będzie to łatwe.
    Bądź opanowany i rzeczowy.
4. Wczuj się w sposób myślenia i emocje partnera, spróbuj myśleć jego kategoriami.
5.
Sam nie daj się ponieść nerwom. Kontroluj swoje emocje. Powiedz jednak partnerowi, jak się czujesz,
    że jesteś np. wściekły.
6. Zastanów się, jak doszło do kłótni.
7. Jeśli odkryjesz przyczynę konfliktu, staraj się aktywnie rozwiązać wszystkie problemy.
8. Jeśli jesteś bardzo zdenerwowany, zaproponuj przerwanie dyskusji  i przeniesienie jej na inny termin.
    Sam
później staraj się rozładować swoje napięcie (relaksacja).
9. Głową muru nie przebijesz, więc nie trwoń czasu i energii w sytuacjach beznadziejnych, bez wyjścia.

Powrót


Załącznik 10

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PAPIEROSACH

Z badań Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie z 1990 roku wynika, że pierwsze próby palenia tytoniu podejmowane są najczęściej w wieku młodzieńczym. W wieku 11-15 lat ma je już za sobą 36% młodzieży,
50% chłopców i 22% dziewcząt. Codziennie pali w tym przedziale wiekowym 16% chłopców i 6% dziewcząt.
Większość z nich (68%) wypala tygodniowo 10 papierosów.
Ta zatrważająca statystyka zmusza do podejmowania wszelkich możliwych działań przede wszystkim profila-
ktycznych. Nie pomogą tu żadne zakazy i kontrole młodzieży, trzeba uczniów przekonać, aby sami podjęli decyzję
o niepaleniu lub o rzuceniu palenia, trzeba zapoznać ich ze skutkami wywoływanymi przez nikotynizm.

1. DLACZEGO PALENIE PAPIEROSÓW JEST SZKODLIWE?
Tytoń i dym z papierosów zawierają ponad 3800 pierwiastków i związków chemicznych. Najbardziej      toksyczne są: tlenek węgla, który zmniejsza zawartość tlenu we krwi i utrudnia pracę serca, nikotyna, tlenek azotu . Rakotwórcze działanie mają: ciała smołowate, metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i inne.
Oprócz tych działań składniki dymu papierosowego są mutagenne, teratogenne (powodujące wady w rozwoju)
oraz wywołują alergię.
Główny strumień dymu jest wdychany przez palacza, lecz z tlącego się papierosa ulatnia się tzw. boczny
strumień dymu, który zawiera najwięcej szkodliwych substancji. Wdychają go tzw. bierni palacze.
Nierzadko są nimi nasze dzieci.

2. JAKIE SKUTKI WYWOŁUJE DYM PAPIEROSOWY?
Palenie tytoniu stanowi najpoważniejszy czynnik ryzyka w nowotworach złośliwych płuc. Do nowotworów
złośliwych powodowanych przez tytoń zalicza się nowotwory wargi, jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani,
płuca, trzustki, nerki i pęcherza moczowego.
Z chorób płuc u palaczy częściej występują: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, przewlekły nieżyt oskrzeli,
rozedma płuc. Palacze tytoniu zwykle cierpią na ostre infekcje płuc oraz mają gorszą sprawność wentylacyjną płuc.
Z chorób układu krążenia najgroźniejsza jest choroba wieńcowa i zawał.
Bierne palenie przyśpiesza akcję serca , powoduje też wzrost ciśnienia tętniczego u chorych z dusznicą bolesną, prowadzi do zaburzeń pracy serca płodu u kobiet w ciąży palących tytoń. Bierni palacze cierpią też na
podrażnienie oczu, nosa i gardła, bóle głowy, nudności, nasilenie astmy, alergie.
Palacze czują się często zmęczeni, mają złe samopoczucie, niezdrową cerę, mniej ważą, są mniej odporni na choroby, wpadają w sidła nałogu.
Dotkliwym skutkiem palenia jest też uszczuplenie dochodów palacza.

3. PRZYCZYNY PODEJMOWANIA PRZEZ MŁODZIEŻ PALENIA TYTONIU.
Najczęstszymi przyczynami rozpoczynania palenia są: ciekawość, chęć naśladowania innych, dorównanie
rówieśnikom, imponowanie otoczeniu, bunt przeciwko autorytetom, chęć odprężenia oraz przyczyny zewnętrzne
jak: wpływ środowiska towarzyskiego i rodzinnego, oddziaływanie reklam, złe warunki życia, bezrobocie,
sytuacje stresowe itp.

4. DZIAŁANIA MAJĄCE OGRANICZYĆ PALENIE TYTONIU:
- Karta antynikotynowa przyjęta w czasie I Europejskiej Konferencji „Europa wolna od tytoniu” w
  Madrycie 7-11 XI 1988r.
- Dzień bez papierosa 19 XI
- Ograniczenia w reklamowaniu papierosów
- Ostrzeżenia o złych skutkach palenia (napis na paczkach z papierosami)
- Zakaz palenia w niektórych miejscach publicznych
- Audycje radiowe i telewizyjne oraz artykuły prasowe na temat szkodliwości palenia
- Organizowanie konkursów dla osób pragnących zerwać z paleniem
- Terapie odwykowe i poradnictwo antynikotynowe.

Powrót

Opracował
mgr Gerard Spichał