Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju

 

Problem narkotyków w szkole

Co robić, kiedy w szkole pojawi się problem narkotyków.

1. Wskazówki dla dyrektora

• zadbaj o uzyskanie podstawowej wiedzy na temat narkotyków i zasad profilaktyki:
   - ważne jest, aby wiedzieć dlaczego uczniowie sięgają po narkotyki i w jakich sytuacjach najczęściej to się dzieje. Jakie są 
     pierwsze sygnały ostrzegawcze l fazy stopniowego uzależnienia - wreszcie jak można najlepiej pomóc.

• nie pracuj sam, zdobądź sojuszników na terenie szkoły:
   - istotna jest integracja grona pedagogicznego,
   - włączenie w proces rodziców uczniów,

• zwróć uwagę na dobre kontakty z otoczeniem zewnętrznym:
   - na pewno Policja, Straż Miejska
   - samorząd lokalny,
   - pełnomocnik ds. uzależnień.
  - poradnie specjalistyczne,

• spraw, aby szkoleniem specjalistycznym z zakresu omawiane) problematyki byli objęci wszyscy nauczyciele, pedagodzy i 
  członkowie Rady Szkoły:
   - wspólne jedno lub dwudniowe warsztaty prowadzone przez ekspertów pozwolą na pogłębienie wiedzy na temat narkotyków,
  - opracuj długofalowy program przeciwdziałania i dokonaj w jego ramach podziału obowiązków.
• wybierz odpowiedni dla szkoły program profilaktyczny i wprowadź go do ścieżki międzyprzedmiotowej we wszystkich klasach:
  - najlepiej taki, który jest sprawdzony, w oparciu o lokalne struktury i zaplecze szkoleniowe.

2. Wskazówki dla nauczyciela

    Zaskoczenie, poczucie zagrożenia czy bezradności, a może strach to wszystko bardzo naturalne reakcje w sytuacji pojawienia się w szkole narkotyków. Co zrobić, aby zachować się konstruktywnie i podjąć przemyślane i skuteczne działania. Pamiętając, że to Ty stajesz w pierwszej linii na styku szkoła - uczeń, to jak się zachowasz, na ile słuszne podejmiesz decyzję - podaję kilka praktycznych zasad w oparciu o jakże realizowany scenariusz:

1. Nie jest jeszcze za późno na podjęcie współpracy z osobami, które pomogą Ci w sytuacji kryzysowej.

Nigdy nie jest za późno na podjęcie współpracy z osobami, które pomogą Ci w sytuacjach kryzysowych. Kiedy jest jeszcze czas zadbaj o zbudowanie kontaktów z otoczeniem, co sprawi, że w określonej sytuacji nie będziesz sam i nie dasz się zaskoczyć:
  • miej na uwadze specjalistę od uzależnień,
  • policjanta z posterunku dzielnicowego,
  • rodziców Twoich uczniów.

2. Znalazłeś narkotyk i nie wiesz, co z nim zrobić.

Znalazłeś narkotyk „pod ławką" - i dalej?
  • Nazwij rzecz po imieniu. To co trzymasz w ręku to narkotyk, a nie roślinka, pastylka etc. nikt nie wymaga, abyś wiedział do 
    jakiej grupy on należy.
  • Często nie będziesz mógł stwierdzić, który z uczniów przyniósł narkotyk.
  • Zawsze pamiętaj, że nie możesz przechowywać narkotyku w szkole, u siebie w gabinecie etc. Posiadanie narkotyku w Polsce 
    jest zabronione.
  • Poinformuj o tym zdarzeniu bezzwłocznie swego dyrektora, to On jest Twoim zwierzchnikiem i odpowiada za całokształt. 
    Narkotyk należy przekazać Policji.

3. Odkryłeś, że Twój uczeń ma przy sobie narkotyk.

Złapałeś ucznia z narkotykiem - i co dalej?
  • zabezpiecz dowód przy świadkach, wezwij do szkoły rodziców (pamiętaj, że od tej pory. jeżeli uczeń ma mniej niż 18 lat, na 
     wszystko co zrobisz musisz mieć zgodę rodziców).
  • Wyjaśnij rodzicom rzeczowo sytuację w jakich okolicznościach wszedłeś w posiadanie narkotyku (jakie grożą konsekwencje 
     ustawowe z racji posiadania narkotyków ich dziecku).
  • Przyjmij postawę konstruktywnego udziału w rozwiązaniu problemu - zaproponuj rozmowę profilaktyczną uczniowi, co się 
     takiego wydarzyło, co zamierza w tej sytuacji - skoro i tak należy oddać narkotyk Policji.

4. Podejrzewasz, że uczeń jest pod wpływem jakiegoś środka zmieniającego świadomość.

Podejrzewasz, że uczeń jest pod wpływem jakiegoś środka - i co dalej?
Natychmiast poinformuj o tym rodziców lub opiekunów, podaj rzeczowe uzasadnienie swoich podejrzeń. Powiedz, co zaobserwowałeś, co Cię niepokoi. Pamiętaj, im więcej konkretów, tym mniej negacji ze strony rodziców lub opiekunów. Zaproś ich na spotkanie, poinformuj ich, gdzie mogą uzyskać wsparcie, kto fest władny pomóc w rozwiązaniu problemu,

5. Jesteś przekonany „uczeń bierze".

Wiesz, że uczeń używa narkotyków - i co dalej?
Jeżeli potwierdzą się Twoje obawy i okaże się, że uczeń używa narkotyków - musicie (w gronie rodzice - uczeń - pedagog - poradnia) przedyskutować tę sprawę. To czy „wyrzucenie" ucznia będzie konieczne niech rozstrzygną argumenty „za" i „przeciw".
Zwróć uwagę szczególnie na to, że:
  • może się okazać, iż stopień zaawansowania psychofizycznego w narkotyki ucznia jest niewielki, nie zawsze incydent z 
    narkotykiem musi oznaczać uzależnienie,
  • dlatego też. obecność lub opinia specjalisty jest niezbędna, m. in. co do określenia jego stanu,
  • jeżeli okaże się. że stan psychofizyczny pozwala na kontynuacją nauki, a proces terapeutyczny może przebiegać 
    ambulatoryjnie w oparciu o tzw. kontrakt (pod nadzorem rodziców lub opiekunów), to należy przyjąć ową koncepcję za właściwą 
    z uwagi na to, że cała sytuacja dyfuzji zachowawczej osoby używającej narkotyku nie wymyka nam się spod kontroli. Aby 
    jednak tak się stało, to w dużej mierze zależy od postawy Twojej - jego nauczyciela, wychowawcy! dobrej woli dyrektora szkoły.

Uwaga!

Stosowny kontrakt pomiędzy uczniem, rodzicami lub opiekunami, a szkołą i placówką terapeutyczną reguluje wówczas przejrzyście warunek dalszego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, jeżeli ów uczeń przestrzega określonych zasad kontraktu (absolutna abstynencja od środków zmieniających świadomość, uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, zmiana postawy wobec dotychczasowych zachowań).
   • jeśli jednak okaże się, że uczeń został sklasyfikowany jako osoba uzależniona, taka sytuacja wymaga podjęcia decyzji 
     zaplanowania leczenia stacjonarnego (ośrodek resocjalizacji), o tym decyduje rodzina i poradnia specjalistyczna - możesz 
     wówczas jedynie pomóc w rozwiązaniu problematyki dalszej jego edukacji doradzając co ewentualnie można w ramach 
     obowiązujących przepisów MEN zaplanować uczniowi.