Zestawy zadań z matematyki  I  Godzina wychowawcza Problem narkotyków w szkole  I  Konkursy  I Ciekawe linki  I  Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej  I  Scenariusz "Dnia Matki" I Problem edukacyjny I Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju

 

Program edukacji regionalnej dla klas I-III
nauczania zintegrowanego

WSTĘP

      Niniejszy program „Nasza wspaniała kraina” jest programem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, edukacji regionalnej. Zapewnia on osiągnięcie celów edu­kacyjnych określonych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkół pod­stawowych i gimnazjów z dnia 15 lutego 1999 r.
  
   Program ten stwarza możliwość poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kulturowego oraz budzenia szacunku wobec tradycji i zwyczajów własnego regionu.
      Realizacji treści tegoż programu sprzyja zintegrowany charakter edukacji re­gionalnej oraz związek z wychowaniem rodzinnym i środowiskowym, z którym uczniowie są mocno związani.
      Najwłaściwszymi metodami pracy winny być metody aktywizujące i pobudza­jące zainteresowanie dzieci. Dlatego też, w miarę możliwości powinno się prowadzić zajęcia poza szkołą.

Cel ogÓlny:

Kształtowanie poczucia więzi z otoczeniem oraz odnajdywanie źródeł wartości w dziedzictwie kulturalnym własnego regionu.

Cele szczegÓłowe:

      - dostarczenie uczniom wiadomości o własnym regionie,
- rozwijanie zainteresowań regionem poprzez wycieczki, zabawy związane z obrzędami, 
  zwyczajami i tradycjami kulturowymi,
- rozwijanie aktywności uczniów związanej z uczestnictwem w życiu danej wspólnoty 
  rodzinnej lub lokalnej,
- rozwijanie osobowości ucznia, jego wrażliwości na otaczającą do rzeczywistość 
  kulturalną,
- kształtować odpowiedni stosunek do zabytków kultury i folkloru.

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

       Po zrealizowaniu zagadnień z edukacji regionalnej rozłożonych na trzyletni okres nauczania uczeń powinien:
- znać położenie i warunki naturalne swojej miejscowości, okolicy, w nich: formy terenu,
  charakterystyczne budownictwo, folklor, zabytki, pomniki, miejsca pamięci narodowej,
- mieć poczucie wspólnoty kulturowej,
- znać dzieje rodzinnej miejscowości (legendy i historię),
- znać tradycje i zwyczaje regionu (stroje, tańce, przyśpiewki)
- znać święta religijne w wielkopolskich domach (zwyczaje i obrzędy).

ZAKOŃCZENIE

       Zajęcia z edukacji regionalnej pozwolą poszukiwać uczniom odpowiedzi na pytania w wielu dziedzinach jednocześnie. W szczególności mają na celu wprowadze­nie uczniów w atmosferę dawnych czasów. Ujrzane zabytki, pomniki oraz pamiątki będą wiązały dzieci z przeszłością ziemi, na której wyrosły. Ważne jest, aby dziecko działało w takich sytuacjach, podejmowało takie zadania, których rozwiązanie jest ważnym doświadczeniem dla jego drogi rozwojowej i edukacyjnej.
Zgromadzone prace i wiadomości o regionie warto w odpowiednich momentach wykorzystać, ponieważ tylko wtedy uczniowie uznają celowość podejmowanych zadań i wartości własnej pracy.

Zagadnienia związane
z realizacj
ą programu

Tematyka zajęć

Sposób realizacji

Uwagi

I. Moja miejscowość w Wielko­polsce.

  Przeszłość Piasków
  –  legendy.

1. Moja rodzinna
    miejscowość – 
    położenie.

Wycieczka po Piaskach, rozpoznawanie ważniejszych obiektów.

Słuchanie opowiadań nauczyciela o prze­szłości Piasków.

Gromadzenie, np. zdjęć, pocztówek itp.

2. Nasza miejscowość na
    tle Wielkopolski.

Zwiedzanie zabytków Piasków.
Ilustrowanie (prace plastyczne) lub foto­grafowanie trasy wycieczki.
Przybliżenie i uświadomienie  dzieciom wartości zabytków naszego regionu w porównaniu z zabytkami Wielkopolski.
Wykonanie albumu.

 

3. Dzieje mojej
    miejscowości w
    legendzie i historii.

Słuchanie legend o Piaskach.
Wykonanie wystawki rysunków wykona­nych przez dzieci – ilustracji do legend lub konkurs plastyczny pt. „Piaski w legendach”.

 

4. Moja rodzina i jej 
    miejsce w historii i
   
kulturze.

Wykonywanie przez dzieci albumu rodzin­nego lub drzewa genealogicznego.

Wyszukiwanie w rodzinnych zbiorach pa­miątek oraz postaci znaczących dla naszej miejscowości dawniej i obecnie.

 

5. Dlaczego powinienem
    być dumny z mojej 
    małej Ojczyzny i co
    mogę dla niej zrobić
    (uwzględniając piękno
    przyrody, krajobraz,
    zwyczaje itp.).

Prace plastyczne – „Najciekawsze, najstar­sze, najpiękniejsze zabytki Piasków”.

Wystawa prac – dołączenie ich do albumu.

 

II.Nasza miejscowość w
   Rzeczpospolitej
   Polskiej.

1. Poznawanie naszego
    regionu.
    Wycieczki klasowe w
    poszukiwaniu
    śladów dawnej kultury.

Piesza klasowa wycieczka do Grabonogu, do Muzeum Ziemi Gostyńskiej, itp.

 

2. Porównywanie
    wielkopolskich tradycji
    kulturowych z innymi
    regionami Polski
    (stroje, tańce, zajęcia
    itp.).

Opowiadanie nauczyciela.
Słuchanie pieśni ludowych z różnych re­gionów Polski oraz znanych tańców ludowych.
Prace plastyczne „Stroje ludowe różnych regionów Polski”.

 

III. Obrzędy, zwyczaje i
    tradycje kulturowe w
    naszych 
   
domostwach.

1. Święta religijne w
    naszych domach
    (zwyczaje i obrzędy).

Przygotowanie klasowej wigilii.
Nauka kolęd.
Opowieści dzieci – „Święta Bożego Naro­dzenia w moim domu” – zwyczaje i tradycje.
Strojenie klasowej choinki, ozdabianie sali lekcyjnej, wykonywanie gazetki tematycznej.
Opowiadania „Jak przygotowujemy się do świąt Wielkiej Nocy? (dzieci, nauczyciela).
Wykonywanie prac plastyczno – technicz­nych o tematyce wielkanocnej i gazetek tematycznych.

 

2. Tradycje związane z
    porami roku.

Wykonywanie Marzanny.
Wycieczka nad rzekę – topienie kukły.

 

3. Wielkopolskie
   „powiedzenia”.

Gromadzenie wyrazów od starszych mieszkańców Piasków i okolicy.
Zebranie ich w „Słowniczek powiedzeń” – z wyjaśnieniami.

Autorzy:
Halina Kuflińska
Dorota Filipowiak