Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I  Karta osiągnięć ucznia

 

Karta osiągnięć ucznia – ocena opisowa

za I semestr
rok szkolny 2002/2003

 ....................................................                                                                                                                              .................................
               imię i nazwisko                                                                                                                                                     klasa

ZAKRES OSIĄGNIĘĆ

A

B

C

1. Edukacja polonistyczna

a)      a) mówienie i słuchanie:

- potrafi uważnie słuchać tekstu czytanego przez n-la

- potrafi odpowiedzieć na pytania związane z tekstem,

- umie nadawać tytuły obrazkom, historyjkom obrazkowym

- potrafi opowiedzieć poznany tekst

- potrafi wyodrębnić w utworach postacie i kolejność wydarzeń

    b) czytanie:

- czyta poprawnie, płynnie, wyraziście

- czyta po cichu ze zrozumieniem

    c) pisanie:

- pisze poprawnie i czytelnie

- umie ułożyć i zapisać życzenia

- umie ułożyć i zapisać krótki opis

- umie ułożyć i zapisać, zaadresować list

    d) ortografia i gramatyka:

- stosuje zasady pisowni wielką literą tytułów, imion i nazwisk,

  nazw geograficznych

- umie wyjaśnić pisownię poznanych wyrazów z ó, rz wymiennym

- zna zasady pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach

- umie napisać ze słuchu poznane wyrazy zawierające trudności

  ortograficzne

- wie, co to głoska, litera, samogłoska, spółgłoska, sylaba

- zna kolejność liter w alfabecie

- rozpoznaje w zdaniach poznane części mowy: rzeczownik,             

  czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik

- umie określić liczbę, rodzaj rzeczownika

- umie określić liczbę, czas, osobę, rodzaj czasownika

- potrafi dokonać stopniowania wybranych przymiotników

- zna rodzaje zdań, umie je budować i zapisywać

- potrafi rozwijać zdania

 

 

 

2. Edukacja matematyczna

  a) liczby i ich własności:

- umie dodawać i odejmować liczby w zakresie 100 bez

   przekroczenia progu dziesiątkowego

- umie sprawnie dodawać i odejmować liczby w zakresie 20 z 

   przekroczeniem progu dziesiątkowego

- zna cyfry rzymskie od I do XII

- umie mnożyć i dzielić w zakresie 30

- stosuje w obliczeniach łączność i przemienność mnożenia

- zna i stosuje umowy dotyczące kolejności wykonywania działań

- potrafi przeczytać i zapisać cyframi i słowami liczby w zakresie 100

  b) zadania tekstowe:

- umie rozwiązywać i układać proste zadania tekstowe na dodawanie i

  odejmowanie, mnożenie i dzielenie oraz porównywanie różnicowe

   c) geometria:

- rozpoznaje poznane figury geometryczne

- rozpoznaje kształt odcinka, trójkąta, prostokąta w otoczeniu,

  na modelach figur geometrycznych oraz na rysunkach

- umie kreślić odcinki i mierzyć je z podaną dokładnością

   d) równania:

- umie zapisać krótko treść zadania

- umie rozwiązywać równania z wykorzystaniem konkretów i grafów

   e) jednostki długości, masy, pojemności, czasu, kalendarz: 

- umie mierzyć za pomocą linijki

- zna nazwy jednostek długości: cm, dm, m, mm, i ich skróty

- zna nazwy jednostek masy: t, kg, dag, g i ich skróty

- zna nazwy jednostek pojemności: litr

- zna nazwy miesięcy ich kolejność,

- umie odczytać „pełne” godziny na zegarze, minuty

 

 

 

3. Edukacja środowiskowa:

- zna i respektuje zasady dotyczące norm współżycia w klasie

- zna znaczenie kilku znaków drogowych

- odróżnia rośliny warzywne od roślin kwiatowych

- zna nazwy kilku gatunków drzew i krzewów, zwierząt, grzybów

   jadalnych i trujących

- zna nazwy kilku gatunków ptaków, które odlatują na zimę oraz      

   zimujących w Polsce

- umie opisać zmiany w pogodzie w różnych porach roku

 

 

 

4. Edukacja artystyczno – ruchowa:

- prace wykonuje estetycznie i starannie

- umie zaśpiewać poznane piosenki

- sprawnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia

- prawidłowo reaguje na umówione sygnały i znaki

- przestrzega zasad sportowego współzawodnictwa

 

 

 

 Zachowanie
    .......................................................................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................................................................

........................................                                                                                                         ....................................................................
               Data                                                                                                                                        
Wychowawca klasy

 

Religia: ..............................................

 

                                                                                                                                       Opracowała
                                                                                                                                mgr Halina Kuflińska