Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I  Karta osiągnięć ucznia  I  Karta osiągnięć ucznia II

 

Karta osiągnięć ucznia – ocena opisowa

za I semestr
rok szkolny 2001/2002

 ....................................................                                                                                                                              .................................
               imię i nazwisko                                                                                                                                                     klasa

zakresy osiągnięć

A

B

C

1.Edukacja polonistyczna

a) mówienie i słuchanie:

- słucha, rozumie i odpowiada wypowiedzi nauczyciela i kolegów

- wypowiada się samorzutnie na różne tematy

- potrafi opowiedzieć o wydarzeniach na podstawie historyjki obrazkowej

- wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi

 

b) czytanie i pisanie:

- dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów

- czyta głosując, sylabizując

- czyta pełnymi wyrazami, zdaniami

- czyta głośno ze zrozumieniem

- potrafi odwzorować kształt liter i połączyć je w wyrazie

- przepisuje poprawnie wyrazy, zdania pisane i drukowane

- potrafi napisać wyrazy i proste zdania z pamięci i ze słuchu

- potrafi podpisać ilustrację

 

c) Edukacja matematyczna

- rozpoznaje proste figury geometryczne

- potrafi zmierzyć długość za pomocą linijki

- potrafi zapisać cyfry odpowiadające poszczególnym liczbom w zakresie ……….

- potrafi porównać liczby w zakresie ……...

- dodaje i odejmuje w zakresie ……………

- mnoży i dzieli w zakresie…………….

- rozumie treść prostych zadań tekstowych i samodzielnie je rozwiązuje

- zna dni tygodnia, nazwy pór roku, miesięcy

 potrafi odczytać pełne godziny na zegarze

 

c) Edukacja środowiskowa

- dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku

- rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu

- rozumie konieczność ochrony środowiska

- potrafi określić cech krajobrazowe Piasków i najbliższej okolicy

- dba o rośliny doniczkowe w sali lekcyjnej, wie czego potrzebują do życia

- potrafi prawidłowo przejść przez jezdnię

- zna znaczenie sygnalizacji świetlnej

 

d) Edukacja artystyczno-ruchowa

- prace plastyczne wykonuje estetycznie i staranie

- prace artystyczne zawsze doprowadza do końca

- zachowuje ład i porządek w miejscu pracy

- umie zaśpiewać poznane piosenki

- reaguje na umówione znaki i sygnały

- sprawnie wykonuje ćwiczeniach

 

 

 

 Zachowanie
    .......................................................................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................................................................

........................................                                                                                                         ....................................................................
               Data                                                                                                                                        
Wychowawca klasy

 

Religia: ..............................................

 

Objaśnienia:
A – potrafi, umie
B – na ogół potrafi, ale popełnia błędy
C – musi starać się bardziej, bo jeszcze nie potrafi

                                                                                                                                       Opracowała
                                                                                                                                mgr Halina Kuflińska