Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I  Ocena opisowa - kl. II  I  Ocena opisowa - kl. III

 

OCENA OPISOWA UCZNIA KLASY TRZECIEJ
PÓŁROCZE


Rozwój społeczno- emocjonalny:

Uczeń
- akceptuje zasady współżycia w zespole klasowym
- wypełnia obowiązki ucznia...........................................................
- zna formy grzecznościowe i stosuje je
- szanuje własność swoją, kolegów i szkolną
- potrafi współpracować w grupie
- ......................................................................................................

Umiejętności i wiadomości polonistyczne i historyczne:

Uczeń
-czyta tekst wolno, sylabizuje, poprawnie
-czyta poprawnie, płynnie, wyraziście
-czyta cicho ze zrozumieniem
-czyta teksty literackie i potrafi je analizować, prowadzi dzienniczek lektur
-rozpoznaje elementy wiersza: strofy, wersy, refreny
-umie korzystać ze słownika ortograficznego, encyklopedii, leksykonów
-przepisuje poprawnie zdania
-pisze z pamięci i ze słuchu teksty........................................................
-umie napisać opis, zaproszenie, życzenia
-grupuje wyrazy według poznanych części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki
-opowiada przeczytane teksty- samodzielnie, krótkimi zdaniami, długimi zdaniami, szczegółowo, w skrócie
-zna wybrane legendy polskie, królów Polski, zwyczaje polskie, symbole narodowe
-stosuje wiadomości z gramatyki: określa poprawnie formy gramatyczne
(rzeczownik-liczba, rodzaj,  czasownik- liczba, osoba, czas, rodzaj,
przymiotnik- liczba, rodzaj, stopień)

Umiej
ętności matematyczne
:

Uczeń
-zna liczby do 1000
-porównuje liczby w zakr. 1000
-pamięciowo dodaje i odejmuje w zakr. 100......................................
-wykonuje dodawania i odejmowania sposobem pisemnym
-mnoży i dzieli pamięciowo w zakr. 100
-posługuje się w obliczeniach kalendarzem
-oblicza obwody kwadratów i prostokątów
-zna jednostki miary długości

Umiej
ętności i wiadomości przyrodnicze:


Uczeń
-rozpoznaje wybrane ssaki, ptaki, ryby, owady
-rozpoznaje niektóre drzewa po kształcie liścia
-odróżnia rodzaje zbóż
-wyjaśnia proces powstawania chleba
-wyróżnia rośliny oleiste i włókniste
-zna polskie miasta, jeziora, rzeki, góry
-orientuje się na mapie Polski
-opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od pory roku
-zna podstawowe zasady ochrony środowiska
-wskazuje strony świata

Rozwój artystyczny i fizyczny:

Uczeń
-wykonuje prace plastyczne, stosując różne techniki i materiały
-śpiewa piosenki dla dzieci i kolędy
-uczestniczy w grach, zabawach ruchowych
-przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach gimnastycznych
-ćwiczy w odpowiednim stroju
-dba o higienę osobistą

Uczeń bierze aktywny udział w apelach, uroczystościach klasowych i szkolnych oraz w konkursach:....................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Religia......................................................................................................
....................

wych. klasy.................................................................................................

Opracowała: mgr Elżbieta Wenderska