Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I  Ocena opisowa - kl. II  I  Ocena opisowa - kl. III  I 
Testy z chemii   I   Turniej - Woda źródłem życia   I  Scenariusz przedstawienia kukiełkowego  I  Scenariusz - Nasza Europa  I  Artykuł - Nauczanie zintegrowane

 

Testy z chemii


Rozdział: Substancje chemiczne i ich przemiany.

1.Tenek węgla jest:
 a) mieszaniną pierwiastków
 b) pierwiastkiem chemicznym
 c) związkiem chemicznym
 d) mieszaniną związków chemicznych
2. Topnienie parafiny jest:
 a) procesem chemicznym
 b) procesem fizycznym
 c) procesem biologicznym
 d) odpowiedzi b i c są prawdziwe
3.Wodę i cukier po ich wymieszaniu można rozdzielić poprzez: 
 a) sączenie
 b) destylację
 c) dekantację
 d) dyfuzję
4. Powietrze atmosferyczne jest: 
 a) mieszaniną pierwiastków  i związków chemicznych
 b) mieszaniną pierwiastków chemicznych
 c) mieszaniną związków chemicznych
 d) związkiem chemicznym
5. Składnikiem powietrza niezbędnym do palenia i oddychania jest:
 a) azot
 b) tlen
 c) dwutlenek węgla
 d) argon
6. Która reakcja jest reakcją syntezy:
 a) tlenek azotu→ tlen+ azot
 b) tlenek żelaza+ wodór→ żelazo+ woda
 c) chlorek miedzi→ miedź + chlor
 d) cynk + tlen→ tlenek cynku
7. Tląca się substancja włożona do cylindra z tlenem:
 a) gaśnie
 b) rozpala się mocniej
 c) tli się dalej
 d) gaśnie dopiero po chwili
8. Dwutlenek węgla jest gazem:
 a) lżejszym od powietrza
 b) o takiej samej gęstości jak powietrze
 c) trzy razy cięższym od powietrza
 d) półtora razy cięższy od powietrza
9. Za efekt cieplarniany odpowiedzialny jest wzrost stężenia:
 a) dwutlenku węgla
 b) tlenku węgla
 c) wodoru
 d) dwutlenku siarki
10. Reakcją analizy jest reakcja:
 a) wodór + tlen→ woda
 b) wodór + tlenek miedzi→ miedź + woda
 c) woda→ wodór + tlen
 d) wodór + azot→ amoniak
11.Reakcją wymiany jest reakcja:
 a) sód + tlen→ tlenek sodu
 b) tlenek ołowiu +węgiel→ dwutlenek węgla + ołów
 c) tlenek ołowiu→ ołów + tlen
 d) azot + tlen→ tlenek azotu
12. Zapalona zapałka wrzucona do cylindra z tlenem:
 a) gaśnie
 b) pali się tak samo
 c) mocno się rozpala
 d) powoduje wybuch
13. Podczas reakcji metali z kwasami powstaje:
 a) tlen
 b) dwutlenek węgla
 c) tlenek węgla 
 
d) wodór
14. Wodór jest gazem:
 a) dwa razy cięższym od powietrza
 b) o takiej samej gęstości jak powietrze 
 c) dwa razy lżejszym od powietrza
 d) około 14 razy lżejszym od powietrza
15.Reduktorem w reakcji : tlenek miedzi + wodór→ woda + miedź  jest:
 a) tlenek miedzi 
 b) wodór
 c) woda
 d) miedź
16. Utleniaczem w powyższej reakcji jest:
 a) miedź
 b) woda
 c) wodór
 d) tlenek miedzi
17.Lekko szczypiący kwaśny smak ma:
 a) tlen
 b) wodór
 c) dwutlenek węgla 
 d) hel
18. Gazem, który wybucha po przyłożeniu zapalonej zapałki jest:
 a) wodór
 b) tlen
 c) dwutlenek węgla
 d) tlenek węgla
19. Mętnienie wody wapiennej powoduje:
 a) tlen
 b) wodór
 c) argon
 d) dwutlenek węgla
20. Tlenki azotu, tlenki siarki powodują powstanie:
 a) efektu cieplarnianego
 b) kwaśnych deszczy
 c) dziury ozonowej
 d) smogu

Rozdział: Atom i cząsteczka.

1. Składnikami jądra atomowego są:
 a) protony i elektrony
 b) elektrony i neutrony
 c) protony i neutrony
 d) protony, elektrony i neutrony
2. Liczba atomowa to liczba zawartych w atomie:
 a) protonów
 b) neutronów
 c) protonów i neutronów
 d) protonów i elektronów
3. Średnice atomów podaje się w:
 a) milimetrach
 b) centymetrach
 c) nanometrach
 d) mikrometrach
4.Pierwsza powłoka elektronowa zawiera maksymalnie:
 a) 2 elektrony
 b) 4 elektrony
 c) 8 elektronów
 d) 16 elektronów
5. Osiem trójatomowych cząsteczek azotu przedstawia zapis:
 a) 8 N
 b) 8 N3
 
c) 3 N8
 d) 3 N
6. Wzór sumaryczny tlenku azotu (V ) przedstawia wzór :
 a) N5O2
 b) NO5
 c) N5O
 d) N2O5
7. Wzór sumaryczny tlenku siarki (VI ) przedstawia wzór:
 a) SO3
 b) SO6
 c) S2O6
 d) S6O2  
8. W układzie okresowym wyróżniamy:
 a) 7 grup i 18 okresów
 b) 7 grup i 7 okresów 
 c) 8 grup i 8 okresów
 d) 18 grup i 7 okresów
9. Ilość powłok, jaką posiada dany atom pierwiastka równa jest:
 a) numerowi okresu
 b) numerowi grupy
 c) liczbie atomowej
 d) ilości neutronów
10. Osiem cząsteczek Na3PO4 zawiera:
 a) 3 atomy sodu, 1 atom fosforu, 4 atomy tlenu
 b) 24 atomy sodu, 8 atomów fosforu, 32 atomy tlenu
 c) 8 atomów sodu, 8 atomów fosforu, 8 atomów tlenu
 d) 24 atomy sodu, 32 atomy fosforu, 32 atomy tlenu
11. Pięć cząsteczek tlenku fosforu (V) zawiera: 
 a) 10 atomów fosforu, 15 atomów tlenu
 b) 5 atomów fosforu, 15 atomów tlenu
 c) 5 atomów fosforu, 25 atomów tlenu
 d) 10 atomów fosforu, 25 atomów tlenu
12.Wskaż poprawne rozmieszczenie elektronów w atomie siarki o liczbie atomowej 16
a)     K-2, L-8, M-6
b)    K-2, L-10, M-4
c)     K-4, L-8, M-4
d)    K-2, L-4, M-10
13. Poprawne rozmieszczenie elektronów w atomie neonu liczbie atomowej 10 przedstawia:
 a) K-2, L-6, M-2
 b) K-2, L-8
 c) K-2, L-2, M-6
 d)K-4, L-4, M-2
14. Atom bromu o liczbie atomowej 35 i liczbie masowej 80 zawiera:
 a) 35p, 35e, 45n
 b) 80p, 80e, 45n
 c) 35p, 35e, 80n
 d) 35p, 45e, 45n
15.Stosunek masowy azotu do tlenu w cząsteczce N2O5 wynosi:
 a) 7:16
 b) 7:20
 c) 4:7
 d) 3:5
16. Powstawanie tlenku magnezu przedstawia reakcja
 a) Mg + O → MgO
 b) Mg + O2 → MgO2
 c) 2 Mg + O2 → 2 MgO
 d) 2 Mg + O → MgO
17. W przyrodzie w postaci cząsteczek dwuatomowych występuje:
 a) magnez i tlen
 b) siarka i tlen
 c) siarka i wodór
 d) tlen i wodór
18. W przyrodzie występuje najwięcej izotopu wodoru o nazwie:
 a) prot
 b) deuter
 c) tryt
 d) ozon
19. Obliczając ilość gram produktu, jaka powstaje w reakcji korzystamy z:
 a) prawa okresowości
 b) prawa stałości składu
 c) prawa zachowania masy
 d) odpowiedzi b i c są prawdziwe
20. Powstawanie tlenku glinu przedstawia poprawnie reakcja:
 a) Al. + O → AlO
 b) 4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3
 c) 4 Al. + O2 → 2 Al2O
 d) 2 Al + O3 → Al2O3

Rozdział: Woda. Roztwory wodne.

1. Najwięcej wody zawiera:
 a) atmosfera
 b) litosfera
 c) biosfera
 d) hydrosfera
2. Rozpuszczalność ciał stałych w wodzie:
 a) wzrasta wraz ze wzrostem temperatury
 b) maleje wraz ze wzrostem temperatury
 c) nie zależy od temperatury
 d) zależy od stopnia rozdrobnienia substancji
3. Szybkość rozpuszczania cukru w herbacie zależy od:
 a) wielkości kryształków cukru
 b) temperatury herbaty
 c) wielkości szklanki
 d) odpowiedzi a i b są prawdziwe
4. Za pomocą naszego wzroku dostrzegamy składniki: 
 a) roztworów właściwych
 b) zawiesin
 c) roztworów koloidalnych
 d) żeli
5. Rozpuszczalność gazów w wodzie :
 a) rośnie wraz ze wzrostem temperatury
 b) maleje wraz ze wzrostem temperatury
 c) maleje ze wzrostem ciśnienia
 d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
6. Jeżeli w 420 gramach wody rozpuścimy 80 gram cukru stężenie wynosi:
 a) 10 %
 b) 5 %
 c) 16 %
 d) 22 %
7. W 400 g roztworu o stężeniu 18 % znajduje się:
 a) 18 g substancji
 b) 72 g substancji
 c) 382 g substancji
 d) 328 g substancji
8. 250 gram roztworu o stężeniu 20 % zawiera:
 a) 50 g wody
 b) 25 g wody 
 c) 200 g wody 
 d) 150 g wody
9. Jeżeli do 400 g roztworu 12 % dodamy 80 g wody to stężenie wyniesie:
 a) 10 %
 b) 15 %
 c) 8 %
 d) 20 %
10. Jeżeli rozpuszczalność substancji wynosi 120 g to stężenie roztworu wynosi:
 a) około 20 %
 b) 15 %
 c) około 54,5 %
 d) 40 %
11.Jeżeli rozpuszczalność pewnej substancji wynosi 80 g to w 250 g wody rozpuści się jej:
 a) 160 g 
 b) 200 g
 c) 100 g
 d) 120 g
12. Największe rozmiary mają cząsteczki: 
 a) zawiesin
 b) roztworów właściwych
 c) roztworów koloidalnych
 d) odpowiedź b i c jest prawdziwa
14. Substancją rozpuszczoną mogą być:
 a) ciała stałe 
 b) ciecze
 c) gazy
 d) każda z odpowiedzi jest prawdziwa
15. Stężenie roztworu można zwiększyć poprzez:
 a) dodanie wody
 b) odparowanie wody
 c) dodanie roztworu o mniejszym stężeniu
 d) krystalizację substancji rozpuszczonej
16. Dosypanie substancji do roztworu:
 a) zwiększa stężenie 
 b) zmniejsza stężenie
 c) nie wpływa na zmianę stężenia
 d) powoduje zmianę ilości rozpuszczalnika 

Rozdział: Kwasy, zasady, sole.

1. Który podpunkt zawiera tylko elektrolity:
 a) tlenek magnezu, gliceryna
 b) kwas solny, zasada sodowa
 c) kwas siarkowy, tlenek wapnia
 d) zasada potasowa, cukier
2. W roztworze którego związku fenoloftaleina zabarwi się na malinowo:
 a) kwasu solnego
 b) nafty
 c) alkoholu
 d) zasady sodowej
3. Po wylaniu którego kwasu na białko przyjmuje ono żółte zabarwienie:
 a) azotowego
 b) solnego
 c) siarkowego
 d) fosforowego
4. Kwasy to związki chemiczne, które podczas dysocjacji elektrolitycznej rozpadają się na:
 a) kationy metali i aniony reszt kwasowych
 b) kationy wodoru i aniony reszt kwasowych
 c) kationy metali i aniony wodorotlenowe
 d) kationy wodoru i aniony wodorotlenkowe
5. Ile jonów powstaje podczas dysocjacji siarczanu(VI) glinu:
 a) dwa
 b) pięć
 c) siedem
 d) cztery
6. Dysocjację azotanu(V) żelaza(III) przedstawia równanie:
 a) FeNO3→ Fe3++ NO3
 b) Fe(NO3)3→ Fe3+ + 3NO3
 c) Fe(NO3)3→ Fe+ + 3NO3
 d) FeNO3→ Fe+ + NO3
7.Wzór sumaryczny fosforanu(V) wapnia przedstawia wzór:
 a) Ca2(PO4)3
 b) CaPO4
 c) Ca3(PO4)3
 d)Ca2PO4
8. Dlaczego kwasy należy wlewać do wody, a nie wodę do kwasu:
 a) ponieważ mają gęstość większą od wody
 b) ponieważ mają gęstość mniejszą od wody 
 c) ponieważ słabo się w niej rozpuszczają
 d) ponieważ wpływa to na rozpuszczalność
9. Wodorotlenek trójwartościowego metalu zawiera:
 a) 1 grupę OH
 b) 2 grupy OH
 c) 3 grupy OH
 d) 4 grupy OH
10. Do sporządzania zaprawy murarskiej służy wodorotlenek:
 a) magnezu
 b) sodu
 c) potasu
 d) wapnia
11. W roztworze  o odczynie kwaśnym znajduje się nadmiar:
 a) kationów wodorowych
 b) kationów metali
 c) anionów wodorotlenowych
 d) anionów reszt kwasowych
12. Wzór sumaryczny węglanu ołowiu(IV) przedstawia wzór:
 a) PbCO3
 b) Pb(CO3)4
 c) Pb(CO3)2
 d) Pb2(CO3)4
13. Dysocjację siarczanu(VI) glinu przedstawia równanie reakcji:
 a) AlSO4→ Al3++ SO42─
 b) Al2(SO4)3→ 2Al3+ + 3SO42−
 c) Al3(SO4)2→ 3Al3+ + 2SO42−
 d) Al(SO4)2→ Al2+ + 2SO43−
13. Sole podczas dysocjacji elektrolitycznej rozpadają się na:
 a) kationy wodorowe i aniony reszt kwasowych
 b) kationy wodorowe i aniony wodorotlenowe
 c) kationy metali i aniony reszt kwasowych
 d) kationy metali i aniony wodorotlenowe
14. Sole można otrzymać podczas reakcji:
 a) metali z tlenem 
 b) metali z zasadami
 c) tlenków metali z wodorem
 d) metali z kwasami
15. Uczeń wlał oranż metylowy do roztworu. Roztwór przyjął czerwone zabarwienie. Jego pH jest:
 a) mniejsze od 7
 b) równe 7
 c) większe od 7
 d) równe 14
16.Które z równań reakcji  poprawnie przedstawia otrzymywanie siarczanu(VI) żelaza(III):
 a) Fe2O3 + H2SO4→ FeSO4 + H2O
 b) FeO + H2SO4→ FeSO4 + H2O
 c) 2 FeO + 3H2SO4→ Fe2(SO4)3 +3 H2O
 d) Fe2O3 + 3H2SO4→ Fe2(SO4)3 +3H2O
17. Bezwodnikiem kwasu siarkowego (VI) jest:
 a) SO
 b) SO3
 c) SO2
 d) S2O3
18. W skład kwaśnych deszczów wchodzą najczęściej:
 a) kwas węglowy i siarkowy
 b) kwas solny i siarkowy
 c) kwas solny i fosforowy 
 d) kwas siarkowodorowy i fosforowy
19. W soku żołądkowym wszystkich ssaków występuje kwas:
 a) siarkowy
 b) azotowy 
 c) solny
 d) fosforowy
20. Reakcjami zobojętnienia nazywamy reakcje:
 a) metali z niemetalami
 b) zasad z kwasami
 c) metali z kwasami
 d) soli z kwasami

Rozdział: Tworzywa pochodzenia mineralnego.

1. Do skał wapiennych należą:
 a) kreda i jaspis
 b) kreda i margle 
 c) marmury i kwarc
 d) marmury i tygrysie oko
2. Reakcją charakterystyczną służącą do wykrywania węglanów jest reakcja:
 a) z kwasem siarkowym 
 b) z kwasem azotowym
 c) z kwasem solnym
 d) z zasadą sodową
3. Brąz jest stopem: 
 a) miedzi i cynku
 b) miedzi i cyny
 c) miedzi i glinu
 d) żelaza z węglem
4. Podstawowymi surowcami do produkcji szkła są:
 a) piasek kwarcowy i soda
 b) piasek kwarcowy i glinokrzemiany
 c) wapienie
 d) krzemiany
5. Szkło zaliczamy do ciał: 
 a) krystalicznych
 b) żrących
 c) bezpostaciowych
 d) higroskopijnych
6. Która z odpowiedzi zawiera tylko metale lekkie:
 a) potas, sód, magnez
 b) potas, glin, żelazo
 c) złoto, srebro, platyna
 d) ołów, wapń, sód
7. Zadaniem topników w procesie wielkopiecowym jest:
 a) stopienie wszystkich składników
 b) redukcja tlenków żelaza
 c) usunięcie niepotrzebnych domieszek
 d) podwyższenie temperatury wytopu
8. Powstawanie wapna palonego przedstawia reakcja:
 a) CaO + H2O→ Ca(OH)2
 b) 2Ca + O2→ 2CaO
 c) CaO + 2HCl→ CaCl2 + H2O
 d) CaCO3→ CaO + CO2
9. Do metalowego kubka i szklanki o takich samych rozmiarach wlano taką samą ilość gorącej wody. Ostygnie szybciej : 
 a) w kubku, ponieważ metal jest dobrym przewodnikiem
 b) w kubku, ponieważ metal jest dobrym izolatorem
 c) w szklance, ponieważ szkło jest izolatorem
 d) w szklance, ponieważ szkło jest przewodnikiem
10. Stal jest często używanym stopem. Składnikami jej są:
 a) glin i miedź
 b) żelazo i węgiel
 c) miedź i cynk
 d) żelazo i miedź  
11. Rozkładowi uległo 150g węglanu wapnia. W wyniku tego rozkładu wapna palonego otrzymano:
 a) 120g
 b) 150g
 c) 100g
 d) 125g
12. Krzem to pierwiastek używany także w elektronice. Zaliczany on jest do:
 a) izolatorów 
 b) przewodników
 c) nadprzewodników
 d) półprzewodników
13. Twardnienie zaprawy murarskiej opisuje reakcja:
 a) CaO + H2O→ Ca(OH)2
 b) CaO + H2CO3→ CaCO3 + H2O
 c) Ca(OH)2 + CO2→ CaCO3 + H2O
 d) 2Ca + O2→ 2CaO
14.  Wskaż szereg zawierający tylko metale szlachetne:
 a) złoto, srebro, platyna
 b) miedź, złoto, żelazo
 c) platyna, rtęć, ołów
 d) srebro, cynk, cyna
15. Wzór sumaryczny gipsu krystalicznego przedstawia wzór:
 a) CaSO4
 b) CaCO3
 c) CaSO4∙ 2H2O
 d) CuSO4
16. Metale nie zawierające domieszek innych pierwiastków otrzymujemy:
 a) metodą hutniczą
 b) podczas hydrolizy soli
 c) podczas reakcji dysocjacji
 d) metodą elektrolizy roztworów wodnych

Rozdział: Węgiel i jego związki.

1. Węglem kopalnym zawierającym najwięcej procent pierwiastka węgla jest:
 a) torf
 b) antracyt
 c) węgiel kamienny
 d) węgiel brunatny
2. Diament to jedna z odmian alotropowych węgla. Uważa się, że diament:
 a) dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło
 b) słabo przewodzi prąd elektryczny i ciepło
 c) dobrze przewodzi prąd elektryczny, źle przewodzi ciepło
 d) słabo przewodzi prąd elektryczny, dobrze przewodzi ciepło
3. Wskaż,  który szereg zawiera węglowodory należące do szeregu homologicznego metanu:
 a) C2H4, C4 H10,  C 5H12
 b) C3 H8, C5H12, C7H16
 c) CH4, C3H6, C5H12
 d) C2H2, C3H8, C5H10
4. Nafta to jeden z produktów destylacji frakcyjnej ropy naftowej. Wydziela się ona w następującym przedziale temperatur:
 a) 100oC – 300oC
 b) 150oC – 250oC
 c) 200o – 400oC
 d) poniżej 100oC
5. Reakcji polimeryzacji mogą ulegać:
 a) eten i etyn
 b) etan i eten
 c) etan i etyn
 d) propan i propan
6. Reakcja propanu z chlorem to reakcja:
 a) przyłączania
 b) polimeryzacji
 c) podstawiania
 d) polikondensacji
7. Wzór strukturalny propanu przedstawia:
 a)           H   H   H                 b)             H    H     H

                                                                 

        H ─C─C─ C ─ H                    H─C ─ C ═  C ─ H

                                                          

               H   H   H                                 H

c)              H                           d)              H   

                                                                 

         H ─ C ─ H                               H ─C ─C ─ H

                                                                 

                 H                                            H     H

8. Nadmanganian potasu odbarwi się pod wpływem :
 a) etanu
 b) propanu     
 c) butanu
 d) etenu
9. Acetylen powstaje w wyniku reakcji:
 a) ogrzewania folii polietylenowej
 b) polimeryzacji etylenu
 c) karbidu z wodą
 d) rozkładu wapieni
10. Buten należy do grupy węglowodorów nazywanej:
 a) alkenami
 b) alkanami
 c) alkinami
 d) alkadienami
11. W wyniku reakcji całkowitego spalania 48g metanu otrzymano:
 a) 100g dwutlenku węgla
 b) 132g dwutlenku węgla
 c) 100g tlenku węgla
 d) 50g tlenku węgla 
12. Produktem powstałym w wyniku reakcji polimeryzacji etenu jest:
 a) polipropylen
 b) polichlorkek winylu
 c) polistyren
 d) polietylen
13. Największą ilość benzyny otrzymuje się w wyniku:
 a) krakingu termicznego
 b) destylacji frakcyjnej
 c) suchej destylacji węgla
 d) polimeryzacji etenu
14. W pewnej odmianie alotropowej węgla atomy ułożone są w ten sposób, że tworzą strukturę piłki. Odmianą tą jest:
 a) grafit
 b) diament
 c) fulleren C60
 d) antracyt
15. W wyniku półspalania etanu powstaje:
 a) tlenek węgla i woda
 b) dwutlenek węgla i woda
 c) węgiel i woda
 d) sadza
16. Alkiny to węglowodory posiadające między atomami węgla:
 a) tylko wiązania pojedyncze
 b) tylko wiązania podwójne
 c) jedno wiązanie podwójne
 d) jedno wiązanie potrójne                     

Rozdział: Pochodne węglowodorów.

1. Który z alkoholi jest alkoholem wielowodorotlenowym:
 a) metanol
 b) propanol
 c) butanol
 d) gliceryna
2. Związki zbudowane z grupy węglowodorowej i grupy wodorotlenowej to:
 a) kwasy karboksylowe
 b) alkohole
 c) estry
 d) aminy
3. Produktami półspalania alkoholi są:
 a) węgiel i woda
 b) dwutlenek węgla i woda
 c) tlenek węgla i woda
 d) węgiel i dwutlenek węgla
4. W wyniku fermentacji alkoholowej otrzymujemy:
 a) alkohol metylowy
 b) alkohol etylowy
 c) glicerynę
 d) glikol
5. Nazwa systematyczna związku o wzorze C4H9COOH to:
 a) kwas pentanowy
 b) butanol
 c) butyloamina
 d) kwas butanowy
6. Rozpuszczalność kwasów karboksylowych w wodzie zależy od długości łańcucha węglowego. Kwasem nierozpuszczalnym w wodzie jest:
 a) kwas mrówkowy
 b) kwas octowy
 c) kwas mlekowy
 d) kwas oleinowy
7. Produktami reakcji wyższych kwasów karboksylowych z zasadami są:
 a) tłuszcze
 b) mydła
 c) aminokwasy
 d) białka
8. Maślan butylu to związek chemiczny o wzorze:
 a) HCOOC4H9
 b) C4H9COOC3H7
 c) C3H7COOC4H9
 d) CH3COOC3H7
9. Produktem  reakcji kwasu octowego z alkoholem etylowym jest związek o wzorze:
 a) CH3COOC3H7
 b) HCOOCH3
 
c) HCOOC2H5
 d) CH3COOC2H5
10. Wskaż, który z przedstawionych kwasów jest związkiem nienasyconym:
 a) kwas stearynowy
 b) kwas oleinowy
 c) kwas masłowy
 d) kwas mrówkowy
11. Aminy to pochodne węglowodorów zawierające grupę:
 a) –NH2
 b) –COOH
 c) –OH
 d) –COOR
12. Pochodnymi węglowodorów, które najczęściej mają ładne zapachy są:
 a) alkohole 
 b) aminy
 c) kwasy karboksylowe
 d) estry
13. Związek o wzorze C17H35COONa to:
 a) oleinian sodu
 b) maślan sodu
 c) stearynian sodu
 d) palmitynian sodu
14. Katalizatorem najczęściej używanym w reakcjach estryfikacji jest: 
 a) kwas siarkowy(VI)
 b) zasada sodowa
 c) kwas solny
 d) zasada potasowa
15. Związek o wzorze C5H11NH2 to:
 a) pentanol
 b) kwas pentanowy
 c) propyloamina
 d) pentyloamina
16. Podczas kwaśnienia kapusty, ogórków powstaje pewien kwas. Jest to:
 a) kwas octowy
 b) kwas mlekowy
 c) kwas mrówkowy
 d) kwas solny
17. Pochodnymi węglowodorów o odczynie zasadowym są:
 a) alkohole
 b) aminy
 c) aminokwasy
 d) estry
18. Wyższe kwasy karboksylowe:
 a) reagują z zasadami, nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej
 b) reagują z zasadami, ulegają dysocjacji elektrolitycznej
 c) nie reagują z zasadami, reagują z metalami
 d) nie reagują z metalami, reagują z wodą

Rozdział: Związki chemiczne w żywieniu.

1. Pierwiastkami będącymi składnikami prawie wszystkich pokarmów są:
 a) azot, fosfor, potas
 b) węgiel, wodór, tlen
 c) siarka, żelazo, chrom
 d) sód, magnez, tlen
2. Tłuszcze to mieszaniny estrów:
 a) wyższych kwasów karboksylowych i gliceryny
 b) niższych kwasów karboksylowych i gliceryny
 c) kwasów karboksylowych i etanolu
 d) kwasów karboksylowych i metanolu
3. Próbą pozwalającą wykryć glukozę jest:
 a) próba akroleinowa
 b) reakcja biuretowa
 c) reakcja ksantoproteinowa
 d) próba Trommera
4. Składnikami energetycznymi naszych pokarmów są:
 a) białka i tłuszcze
 b) cukry i tłuszcze
 c) białka i cukry
 d) witaminy i białka 
5. Do cukrów prostych zaliczamy:
 a) sacharozę i laktozę
 b) skrobię i celulozę
 c) glukozę i fruktozę
 d) maltozę
6. Wskaż szereg zawierający tylko produkty żywnościowe bogate w cukry
 a) jabłka, ziemniaki, ryż, mąka
 b) pieczeń, wędlina, jajko
 c) ser biały, ryba, mleko
 d) smalec, masło, ser topiony
7. Jedną z ważnych dla naszego organizmu witamin jest witamina C. Do produktów zawierających większe ilości tej witaminy należą:
 a) zboża, masło, mleko
 b) jajka, ser, wątroba
 c) tran, sałata, drożdże
 d) papryka, pomidory, głóg
8. Które produkty zabarwią się na żółto po dodaniu kwasu azotowego:
 a) mąka, ziemniaki, kisiel
 b) ser biały, fasola, mleko
 c) smalec, sałata, tran
 d) ziarno, pomidor, kapusta
9.Czekolada zawiera 32 % tłuszczu. Ile gramów tłuszczu dostarczysz organizmowi zjadając połowę 200 gramowej tabliczki czekolady:
 a) 64g
 b) 32g
 c) 16g
 d) 128g
10. Białka zawierają w swym składzie różne pierwiastki. pierwiastków największych ilościach znajdują się w nich:
 a) siarka, potas, fosfor
 b) jod, żelazo, miedź
 c) cynk, mangan, chlor
 d) węgiel, tlen, azot
11. Denaturacja białka nastąpi pod wpływem:
 a) chlorku sodu
 b) węglanu potasu
 c) fosforanu(V) glinu
 d) siarczanu(VI) żelaza(III)
12. Owoce mogą zawierać kilka cukrów, ale najwięcej znajduje się w nich:
 a) glukozy
 b) fruktozy
 c) sacharozy
 d) maltozy
13. Wśród poznanych cukrów właściwości redukujące posiada:
 a) glukoza
 b) skrobia
 c) fruktoza
 d) maltoza
14. Buraki cukrowe mogą zawierać 21% sacharozy. Ile tego cukru można uzyskać z 6 ton buraków:
 a) 2,1 t
 b) 210 kg
 c) 126000 dag
 d) 22q
15. Które produkty zabarwią się na niebiesko po dodaniu jodyny:
 a) mąka, chleb, budyń
 b) ser, mleko, ryba
 c) tran, olej, masło
 d) sałata, kapusta, mleko
16. W wyniku hydrolizy skrobi powstaje:
 a) fruktoza
 b) maltoza
 c) sacharoza
 d) glukoza

opracowała: mgr Jolanta Balczyńska