Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I 
Ocena opisowa - kl. II  I  Ocena opisowa - kl. III  I  Testy z chemii   I   Turniej - Woda źródłem życia   I  Scenariusz przedstawienia kukiełkowego  I  Scenariusz - Nasza Europa  I  Artykuł - Nauczanie zintegrowane

 

Scenariusz - Nasza Europa

 

Tematy związane z Unią Europejską są w obecnym czasie niezmiernie aktualne. W obliczu starań Polski o przynależność do UE nawet najmłodszym trzeba przybliżać tematykę związaną z Unią Europejską. Blok tematyczny Nasza Europa realizowałam w klasie trzeciej. Składa się on z trzech scenariuszy dziennych. Do ich przygotowania wykorzystałam opracowanie „Unia Europejska krok po kroku" Alicja Nehring, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu, Toruń 2001

Scenariusz bloku tematycznego    Nasza Europa

Dzień 1

Temat :  Europa wokół nas

Uczeń
-zna podstawowe informacje o Europie
-wymieni państwa sąsiadujące z Polską
-potrafi korzystać z encyklopedii
-samodzielnie pracuje z mapą

Metody: słowna, działań praktycznych
Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: encyklopedie, mapki konturowe Europy dla każdego ucznia, mapa fizyczna i polityczna Europy

1. Podział na grupy
Każdy uczeń otrzymuje część widokówki przedstawiającej różne miejsca w Europie. Osoby, których części złożą się w całość tworzą jedną drużynę.
2. Przejście do czytelni biblioteki szkolnej i  wyszukanie przez każda grupę informacji o Europie:
 powierzchnia: około 10,4 mln km
 liczba mieszkańców : około 750 mln
 liczba państw: 45
 największe państwo: Federacja Rosyjska
 najmniejsze państwo: Watykan (0,44 km)
3. Powrót do klasy. Przedstawienie zebranych informacji.
4.Obserwacja mapy fizycznej Europy. Wskazywanie gór, rzek, jezior.
5. Zaznaczanie na mapie konturowej Europy mórz.
6. Obserwacja mapy politycznej- wskazywanie państw europejskich oraz ich stolic. Zamalowanie na mapie konturowej Polski. Nazywanie państw sąsiedzkich.

Dzień 2

Temat:  Dzień Europy (zajęcia przeprowadzone 9 maja)

Uczeń:
-posiada podstawowe informacje o Unii Europejskiej
-wie, jakie państwa należą do Unii Europejskiej i zna ich stolice
-zna symbole Unii Europejskie: flaga, hymn
-rozpoznaje banknoty  i monety EURO

Metody: słowna, działań praktycznych
Środki dydaktyczne:  kartka z kalendarza, rozsypanka wyrazowa „Państwa i ich stolice”, mapa Europy, mapka konturowa Europy dla każdego ucznia, flaga UE, nagranie hymnu UE, banknoty EURO

1. 9 maja - Dzień Europy
Prezentacja kartki z kalendarza
„9 maja – Dzień Europy”
Uczniowie wypełniają tabelkę

Państwo

 Data święta narodowego

Data Dnia Europy

Polska

11 listopada

9 maja

Francja

14  lipca

9 maja

Niemcy

3 października

9 maja

Próba odpowiedzi na pytanie: Po co ustanowiono Dzień Europy? Kiedy się go obchodzi? W jakich państwach obchodzi się ten dzień?
Uczniowie powinny dojść do konkluzji: ten dzień obchodzony jest w tym samym czasie w różnych państwach europejskich
Dzień Europy ma podkreślać dążenie do integracji ekonomicznej i politycznej.
2.Powstanie Unii Europejskiej
Historia powstania Unii Europejskiej (informacje dla nauczyciela)
1949r.  Europa podzielona „żelazna kurtyną” utworzenie NATO
1951r.  powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali ( Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg i Włochy)
1957r.  powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej      (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i Niemcy)
1973 r. do Wspólnot Gospodarczych należy 9 krajów ( Irlandia, Dania, Wielka Brytania)
1976r. pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego
1979r. Wspólnoty Europejskie tworzy 10 krajów( Grecja)
1983r. „Uroczysta Deklaracja Utworzenia Unii Europejskiej”
1985r.  Wspólnoty Europejskie tworzy 12 państw (Portugalia, Hiszpania)
1985r.  przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej uczynili dzień 9 maja Dniem Europy
1991r. podpisano „Układ Europejski”- umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi
1992r.  w Maastricht podpisano Traktat o Unii Europejskiej
1995r. do Unii Europejskiej przystępują Austria, Finlandia i Szwecja
1998r. początek negocjacji z państwami chcącymi przystąpić do Unii Europejskiej: Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią, Estonią i Cyprem
2002r. wprowadzenie do obiegu wspólnej waluty EURO
3.Instytucje Unii Europejskiej
Rada Europejska ,Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy
Te szczegółowe informacje nauczyciel przedstawia uczniom w sposób wybiórczy i opisowy. Uczniom można przybliżyć ideę wspólnej Europy na przykładzie funkcjonowania szkoły. Klasy to państwa istniejące na jednym  kontynencie( szkoła). Przywódca każdej klasy ( przewodniczący) bierze udział w pracach samorządu szkolnego .Dzięki temu  łatwiej klasom realizować wspólne cele np. wydawanie gazetki szkolnej, organizowanie dyskotek, reprezentowanie społeczności uczniowskiej przed dyrekcją szkoły. Na terenie szkoły obowiązuje jednolity system oceniania uczniów, ich praw i obowiązków itp.
4.Państwa członkowskie Unii Europejskiej
Oglądanie mapy przedstawiającej państwa Unii Europejskiej.
Zaznaczanie na mapkach konturowych państw- członków Unii Europejskiej
Łączenie nazwy państwa- członka  Unii Europejskiej z jego stolicą - rozsypanka wyrazowa
5.Kolorowanie flagi Unii Europejskiej.
Liczba gwiazd  (12) jest niezmienna i symbolizuje jedność Europy.
6.Wysłuchanie nagrania Hymnu Unii Europejskiej- „Oda do radości”
7. Zaprojektowanie rewersu  monety EURO z polskim motywem ( praca w  grupach).
Oglądanie  waluty EURO
Po przeliczeniu banknoty EURO będą wszędzie jednakowe. Bilon natomiast ma identyczny wspólny awers, a na rewersie każde państwo umieści swój motyw narodowy. Rysowanie propozycji rewersu polskiej monety EURO

Dzień 3 :Muzyczna wędrówka po Europie

Uczeń:
-dopasuje charakterystyczne zabytki i miejsca do państw europejskich
-skojarzy motywy muzyczne z określonymi państwami europejskimi
-zaśpiewa po angielsku piosenkę „Are you sleeping ?”

Metody: działań praktycznych
Formy: grupowa, zbiorowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: wykreślanka „Stolice”, plansze z nazwami państw, zdjęcia zabytków, nagrania utworów muzycznych

Przebieg zajęć:

1. Wyszukiwanie nazw stolic - wykreślanka:

W

E

R

A

Z

T

Y

O

M

L

O

T

N

D

I

Y

N

A

K

P

A

T

R

E

S

Y

Ż

P

A

T

C

E

S

N

K

Y

W

M

A

R

D

L

R

Y

T

2.Dopasowanie charakterystycznych zabytków i miejsc  do kraju pochodzenia.
Grupy otrzymują zdjęcia zabytków oraz kartki z nazwami państw. ( Akropol, Big Ben, wieża Eiffla, Koloseum, corrida, Wawel ). Układają nazwy państw wg alfabetu ( Anglia, Francja, Grecja, Hiszpania, Polska, Włochy) i dopasowują do nich zdjęcia. Porównanie wyników.
3.Kojarzenie motywów muzycznych.
Grupy wysłuchują sześciu fragmentów utworów i dopasowują do poszczególnych państw Utwory( O, sole mio, aria Torreadora z opery Carmen, Krakowiak, taniec Zorba, Frere Jacques, Old Mc Donald ).
4.Nauka piosenki  (na melodię „Panie Janie”)
„Are you sleeping, are you sleeping
 brother John, brother John?
Morning bells are ringing,
morning bells are ringing.
Ding, ding, dong.
Ding, ding, dong.

opracowała: mgr Danuta Piasecka